národopisné aktuality
KRAJSKÉ STŘEDISKO LIDOVÉHO UMĚNÍ VE STRÁŽNICI
1973 - ČÍSLO 2

 
 KATALOGIZÁCIA NÁRODOPISNÝCH FILMOV [obsah]

Martin Slivka, Čs. film, Bratislava
      Film ako archívny dokument je kvalitatívne nový druh súhrnu vedeckých informácií. Jeho jazyk, obsah i forma zdelenia sú odlišné od písaného slova, duchovného i hmotného artefaktu, od dvoj- i trojrozmerného materiálu, od fotografie, kresby a ďalších tradičných dokumentov. I popri mnohých spoločných atribútoch je film dokumentom sui generis, ktorý vo svojom synkretizme vie zaznamenať veci hmotné, prejavy duchovné, vie zachytiť prostredie, atmosféru, fenomény pohybu, života. Obraz vytvorený filmom je síce fotograficko-kinetickou fikciou života, ale fikciou, ktorá môže byť exaktne verným p o j m o v ý m obrazom života. Výrazové prostriedky filmu vedia zaznamenať vo svojej syntéze nielen tento vecný fotografický záznam hmotných javov, ale v sústave svojich symbolov aj ich podstatu. funkciu, duchovný a emocionálny obsah - čiže ich z n a k o v ú hodnotu.
      Tento synkretický fenomén filmu i potreba komunikovateľnej analytickej sústavy v ňom obsiahnutých informácií vytvára špecifické požiadavky v systéme katalogizácie. Mechanické uplatňovanie systémov iných dokumentačných disciplín vedie k negácii podstaty filmu, obmedzuje možnosti jeho [/] analýzy, percepcie a hlavne zbytočne komplikuje problém a vytvára zložité cesty evidencie. Systém katalogizácie vedeckého filmu - ako svojbytného výrazového prostriedku musí nutne vychádzať zo špecifiky filmovej štruktúry. Analýza oprená o jeho štrukturálne zložky vie najlepšie odhaliť kompozíciu, obsahovú nosnosť, pojmové i znakové hodnoty a uspôsobiť ich pre katalogizačnú komunikáciu vo vedeckej praxi.
      V katalogizačnom systéme je rozhodujúcim predovšetkým aspekt záujmu a metodológia vedného odboru. v Keďže v národopise neplatí v medzinárodných meradlách jednotná metodologická báza, ba ani jednotný systém pojmov, triedenia javov - je len pochopiteľné, že nejestvuje ani jednotný systém katalogizácie a analýzy národopisných filmov. Snaha po zjednotení zdôrazňuje tendenciu aspoň k jednote princípov tejto katalogizácie. v konečnom výsledku jednotlivé systémy predstavujú akési varianty podmienené rozdielnou špecifikou potrieb.
      Ťažko by sa dal bez výhrad aplikovať niektorý z cudzích systémov pre domáce potreby. Nezbýva teda, než k existujúcim navrhnúť ďalší variant, i keď je snáď trochu odlišný.

85


      Navrhovaný systém využíva niektoré praktické uzancie, overené a zaužívané v našej profesionálnej filmovej tvorbe a distribúcii. Vo svojej koncepcii má snahu zjednodušiť systematiku katalogizácie tým, že sa dôsledne primkýňa na film a jeho štrukturálne zložky. Keď rozdielnosť jednotlivých systémov je dôvodne motivovaná rozdielnosťou metodológie vedy, zdá sa byť výhodnejšie pripnúť katalogizačný systém na štruktúru filmu, ktorej princípy sít jednotné a medzinárodné. Pritom na tomto zjednodušenom pôdoryse sa dajú plne uplatniť rôzne metodologické systémy, triedenia, sféry záujmu. A čo je najdôležitejšie, tento postup dovoľuje najjednoduchšou cestou dosiahnuť efektívnych výsledkov, ktoré plne rešpektujú špecifiku filmu i potreby vedeckej praxe.
      Od púhej prakticistickej administratívnej evidencie až ku komunikovateľnému analytickému systému katalogizovaných informácií obsiahnutých vo filme je niekoľko samostatných stupňov, či kategórií vychádzajúcich zo štruktúry filmu:
      1. Výrobný list filmu. Je akousi matrikou, ktorá je založená u jeho výrobcu. Obsahuje všetky autorské údaje v jednotlivých tvorivých i výrobných zložkách, ďalej údaje technické, ako je druh kamery, optické osadenie, materiál, formát, citlivosť, laboratórne spracovanie, snímacia zvuková technika, systém záznamu zvuku, miesto a čas nakrúcania, bežné národopisné anotácie o účinkujúcich, dátum a spôsoby spracovania nakrúteného materiálu v strihu, pri ozvučovaní, údaje o exploatač­ ných právach a nakoniec i stručný popis obsahu filmu a jeho typologickú charakteristiku. Výrobný list [/] teda obsahuje všetky údaje, ktoré nie sú vyjadrené filmovým obrazom a sú potrebné k administratívnej, autorsko-právnej, distribučnej a inej praxi i slúžia potrebám ďalšieho katalogizačného a analytického spracovania filmu pre vedecké účely.
      2. Filmografická noticka. Zodpovedá v podstate bibliografickej noticke. v praxi filmových katalógov je to názov filmu, základné údaje autorské (scénár, réžia, kamera, zvuk, odborná spolupráca), technické (metráž, formát, frekvencia, zvuková stopa: magnetická, optická; druh materiálu: farebný, čiernobiely) a stručný filmografický popis obsahu filmu. v dohodnutom uzavretom okruhu výrobcov a užívateľov zvykne sa udávať vo filmografii i signatúra alebo heslo pre typologické, tematické, distribučné, či iné zatriedenie filmu. Keďže filmografie predstavujú vlastne neustále prírastky, vydávajú sa na jednotnom formáte, ktorý dovoľuje z týchto prírastkových anotácií tvoriť tematický, typologický, či chronologický katalóg. Filmografie vydávajú dnes so špecifickým zameraním na sféru svojho distribučného alebo exploatačného záujmu rovnako profesionálne filmové výrobne (napr. Český a Slovenský film s názvom: Filmový přehled) ako i vedecké inštitúcie (Encyclopedia cinematografica).
      Filmová noticka v štrukturálnom systéme analýzy poníma filmovú jednotku ako jeden štrukturálny celok.
      3. Národopisný katalóg filmov. Je prvou fázou analýzy vychádzajúcej zo špecifiky štruktúry filmu, uplatnenej pre potreby vedeckej národopisnej praxe.

86


      Filmová syntéza odvíja svoje dianie v čase a priestore. Čas je merateľný v exaktných časových jednotkách. Dianie realizujúce sa v priestore dá sa verbálne vyjadriť tematickým národopisným členením, popisom funkcie, prostredia a pod. Základnou filmovou štrukturálnou jednotkou slúžiacou tomuto popisu je sekvencia. Je to skupina záberov, vyjadrujúca tematicky jednu myšlienku, motív, tému. Napr. vo filme Človek a hra - o goralských detských hrách v prírode - je to motív jednej hry. Časové údaje v katalógu sú vyjadrené v sekundách - pričom pochopiteľne vyjadrujú čas filmový, ktorý až na vzácne výnimky nie je totožný s časom reálnym. Za časovým údajom uvedeným v zátvorke je národopisný popis obrazového i zvukového diania, témy, funkcie, prostredia. U spomínaného filmu to môže vyzerať asi takto:
      ČLOVEK A HRA
      Typ filmu: dokumentárny
      Vyrobila: Československá televízia Bratislava, r. 1968 čiernobiely, 695 m/35 mm, zvukový, záznam zvuku optický, bez komentára.
      Námet, scénár, réžia: Martin Slivka Kamera: Alexander Strelinger
      Odborná spolupráca: Viktor Majerník a Marta Chamillová Hudba: Svetozár Stračina
      Nahral: Filmový symfonický orchestr Praha
      Miesto nakrúcania: Československo, kraj Spišská Magura Distribučné práva: Slovenská televízia, Bratislava, nám. SNP 38.
      Resumé: Dokumentárny film o tradičných detských a mládeneckých hrách v prírode, v kraji Spišská Magura.
      Účlnkujú deti z obcí: Veľká Lesná, Spišská Stará Ves, Vrbov, Ždiar.
      Kompozícia filmu sa skladá z troch dielov:
      I. diel (286 m; 0'-10'29") Ku každej hre je prestrih detskej kresby, ktorá takto filmovým obrazom bez komentára dešifruje význam hry.
      II. diel (190 m; 10'29"-17'47") užíva asociatívne prestrihy reálnej činnosti a pracovných procesov, ktoré detské hry imitujú.
      III. diel (219 m; 17'47"-24'50") je filmovou montážou pohybovo zaujímavých a vitálnych hier.
      Obsah:
(0'-55 sec.)
      Titulky filmu s použitím detských kresieb.
(55"-1'21")
      Dievča a chlapec pri pasení kráv volajú do krajiny. Panoráma po krajine v Spiš.
      Magure a v Belanských Tatrách.
(1'31"-2'01")
      Dievčenská hra Mak.
(2'01"-2'34")
      Chlapčenská hra Jazdecké kone.
(2'34"-2'51")
      Tanečná dievčenská hra Helička.
(2'51"-3'18")
      Chlapci sa hrajú na divé kone.
(3'18"-3'46")
      Dievčenská hra Zlatá brána.
(3'46"-4'15")
      Chlapčenská hra Stonožka.
(4'15"-4'46")
      Dievčenská hra Na husi - paródia husacej chôdze.
(4'46"-5'25")
      Chlapci imitujú poskoky žiab.
(5'25"-5'34")
      Dievčence zas imitujú poskoky zajacov.
(5'34"-6'07")
      Dvojica chlapcov napodobňuje ťarbavú chôdzu medveďa.
(6'07"-6'42")
      Dievčenská hra Vrana letí, nemá detí.
atď. atď. až
      III. diel:
(19'15"-20'01")
      Chlapčenské hry demonštrujúce silu v rukách.
(20'01"-20'21")
      Sila v nohách.
(20'21"-20'47")
      Jeden druhého dvíha.
(20'47"-20'54")
      Zbojnícky okrut na palici.
(20'54"-21'06")
      Môstik s valaškou.
(21'06"-21'17")
      Ťahanie kocúrov.
(21'17"-22'06")
      Preťahovanie v radoch.
(22'06"-22'22")
      Jazda dvojzáprahom.
(22'22"-22'35")
      Vysoké kone.
(22'35"-22'55")
      Jeden dvíha dvoch a roztočí do kolotoča.

86


(22'55"-23'17")
      V trojici a vo štvorici.
(23'17"-23'34")
      Kolotoč zvaný tiež Čertovo koleso přejde do spomalenej frekvencie (podľa výrobného listu 100 obr./sec). Do konca filmu sú všetky zábery nakrútené touto frekvenciou, ktorá rozkladá rýchle pohyby a ukazuje anatomický pohyb tela.
(23'34"-23'50")
      Hra na Bič v sediacom rade.
(23'50"-24'01")
      Vyhadzovanie.
(24'01"-24'12")
      Ruské pasy.
(24'12"-24'23")
      Hra na Vysoké kone, ktoré padajú.
(24'23"-24'34")
      Utekajúci, plieskajúci Bič.
(24'34"-24'45")
      Vystreľovanie z kanóna.
(24'45"-24'50")
      Mrtvolka záberu z predchádzajúcej hry a titulok Koniec.

      Národopisný katalóg s časovým a tematickým rozvrhom je prehľadným publikovaním zobrazených motívov, obsahových zložiek filmu a ich časových dimenzií. Časové údaje majú i praktický význam pri exploatovaní filmu. Dovoľujú používať film nielen ako celok, ale i samostatne jeho jednotlivé časti, v rozpätí presne stanovených časových jednotiek zodpovedajúcich obsahom predmetu tematického záujmu. (Napr. pri zhotovovaní čiastkovej kópie k syntetickej, či zrovnávacej práci apod.)
      Národopisný filmový katalóg má okrem autorských, technických, distribučno-právnych anotácií uvedených a čerpaných z filmografie) i ďalšie národopisné údaje v systéme triedenia etnografického materiálu i národopisnej typológie filmu (poetický dokument, autentický záznam, výskumný film, monografia, cestopis a pod.). Je tu aj stručné zhodnotenie a národopisná charakteristika filmu i možnosti použitia v národopisnej praxi. A je len samozrejmé, že je doplnený patričný mi indexami.[/]
      4. Národopisná analýza filmu. Základnou štrukturálnou jednotkou tejto kategórie je filmový záber. Záber je v štruktúre filmu bunkou, či molekulou organizmu. Motívy záberov tvoria spolu sekvencie a sekvencie skladajúc sa do kompozície tvoria filmový celok. Je to teda detailná analýza, oprená v štruktúre diela o najnižšiu stavebnú jednotku. Analýza motívov, obrazov, pojmov, znakov - akejsi makroštruktúry filmu. Každý optický a akustický fakt, či filmový znak je kód, ktoré spolu tvoria národopisný index kódov. v uvedenom príklade filmu o detských hrách je to kostým, rekvizita, gesto, mimika, choreografia, ensemblová súhra, funkcia režisérska, scénická a ďalšie národopisné údaje. Táto analýza sa môže zapísať na analytický list filmu, ale pre potreby praxe je lepšie ju prenášať na dierkovacie štítky schopné pojať veľké množstvo kódov a pri strojovom spracovaní ich rýchlo členiť, vrstviť, triediť. Možnosť mechanického kopírovania dierkovacích štítkov dáva neobmedzené možnosti publicity, výmeny informácií, archivovania a spracovávania na rôznych vedeckých pracoviskách.
      Zdá sa byť lákavé uplatniť pri prenášaní kódov na dierkovacie štítky i znakovú hodnotu, ktorú film, sám osnovaný na štruktúre znakov. priam ponúka. v národopisnej aplikácii by to znamenalo v jednej rovine dierkovacieho štítku uplatňovať pojmovú hodnotu faktu, čiže vecný záznam a v druhej rovine jeho znakovú hodnotu, čiže funkciu. Napríklad upravený odev v detských hrách ako pojmový popis odevu v jednej rovine a jeho znakovú hodnotu vo funkcii divadelného kostýmu v druhej rovine.

88

Takáto analýza by dovoľovala preniesť i znakový systém v pojmoch času a priestoru a docielilo by sa analýzy mikroštruktúry odhaľujúcej vnútorné väzby, sémantiku, zákonitosti.
      Navrhovaný systém sa možno zdá byť na pohľad zložitým. Nedá sa však zrovnávať s aspektami triedenia iného materiálu. Pri filme treba mať na zreteli živého človeka v celom komplexe jeho mnohotvárnych prejavov, ktoré film zaznamenáva do svojej štruktúry, schopnej pojať na svoju plochu ďaleko väčší objem informácií ako ktorýkoľvek iný dokumentačný prostriedok. Tak pri excerpcii ako i pri katalogizačnom spracovaní je film svojím systémom znakov v priesečníku času a evidovaných informácií ďaleko čitateľnejší, zdielnejší a ľahšie spracovateľnejší než iné dokumentačné prostriedky.
      Treba však dodať, že žiadna z týchto katalogizačných kategórií nemá v úmysle nahradiť film ako základný prameň informácií. Všetky sú iba prostriedkom, ktorý pomáha komunikovať a triediť informácie obsiahnuté vo filme. Pri akokoľvek dôkladnej analýze syntéza filmového obrazu má svoju špecifickú obsahovosť, ktorej plnú hodnotu vie zdeliť iba film samotný.
      Ako sa už spomínalo, nieto zatiaľ v medzinárodných reláciach jednotného systému katalogizácie a analýzy národopisných filmov. Organizácie ako napr. Encyclopedia cinematografica, - ktorá na medzinárodnej báze združuje inštitúcie vyrábajúce vedecké filmy a stará sa o vzájomné informácie má jednotný systém iba evidencie filmografických noticiek a typologického delenia filmov podľa vedných odborov a filmových typov. Treba však zdô[/]razniť, že jednotlivé systémy sú vždy jednotné v rámci uzavretého okruhu (národa, štátu, skupiny štátov apod.), lebo film svojou povahou viac ako čokoľvek iného potrebuje v komplexe, ktorému slúži, jednotný dorozumievací jazyk i v systéme evidenčnom, katalogizačnom, analytickom. dostupných a známych systémov je najprecíznejšie vypracovaný francúzsky, rozvrhnutý v praxi do šiestich vrstiev, či katalogizačných tried. Detailne vypracovaný návod filmografickej evidencie, triedenia, číselného vyjadrenia kódov, analýzy zjednocuje postup, pojmy, metódu. Systém užíva dierkovacieho štítku typu Selecto, ktorý je schopný pojať na jednu kartu 5000 kódov. Táto číselná možnosť sa dá zvýšiť pri spracovaní každého filmu z nových a nových aspektov. Každý nový uhol pohľadu zvyšuje o jednonásobok - prakticky n-krát 5000. Strojové spracovanie uľahčuje analyzujúcu a syntetizujúcu prácu, zrýchľuje proces excerpcie, znásobuje možnosti a predstavuje netušené perspektívy vedeckej práce.
      Keď k takémuto kodifikovanému a v praxi zaužívanému systému premietneme domáce pomery v tvorbe, využívaní i katalogizácii národopisných filmov pre vedecké účely, ocitneme sa odrazu v časoch pred vynájdením kinematografu. v dobách síce romantických, ale dávno minulých. Je kuriózne, že film u nás nevošiel do vedeckej národopisnej praxe ani len v zaužívanom systéme bibliografie, recenzie, správy. s výnimkou Národopisných aktualít naše národopisné časopisy nevzali na vedomie existenciu národopisného filmu ani ako teoretický, či praktický problém, ba ani ako filmografický fakt v bež

89

ne zaužívanom bibliografickom systéme. Užívajúc pojmov z oblasti dejín môžeme tu - až na vzácne výnimky - hovoriť obrazne o prehistorických dobách vedeckého filmu na našich národopisných a vlastivedných pracoviskách. Samozrejme so všetkými zákonitosťami tohto anachronizmu.
      Ojedinelým snahám idúcim od dejín k súčasnosti chce poslúžiť tento návrh na zjednotenie jazyka.[/] I keď tvorba národopisných filmov na vedeckých pracoviskách nie je rozsiahla, jestvujúci fond filmov s národopisnou tematikou z mimovedeckých pracovísk nemal by končiť archívnym uskladnením filmových svitkov. Suma informácií v nich obsiahnutá je bohatým prameňom, ktorý - komunikovaný jazykom svojej štruktúry - môže byť aktívnou a pozitívnou súčasťou prítomnej národopisnej vedy.

THE CATALOGUING OF ETHNOGRAPHICAL FILMS (Summary)

Registration and meditation of information through the film give specific demands for scientific experience because film is a documentary mean of a special kind, capable of recording national and device value of taken phenomena. To unify catalogues, it would be necessary to remove methodological difference between the ethnographic science, differen[c][t]iation in notions and news. Therefore it is better to join the registration system with the film structure. This method gives better unifying possibilities, simplifies the process and corresponds with the film specification.
      There are several steps from administrative registration to deep analysis:
     1.
The productive leaf of film is at the producer- serving the administration and contains technical, ethnographic, productive, distributive and other data - not visible and readable from the film itself.[/]
     2.
Film-graphic notice corresponds with bibliographic one and shows the film complexity as a structural unit.
     3.
Ethnographic catalogue is a conten[t]s analysis of fil m., in whic[h] the structural unit is the sequence - a group of s[o]h[o]ts expressing a part motive, theme on idea. The length of separate motives - sequences is given in seconds.
     4.
Ethnographic analysis. The structural unit is a shot as the smallest compositional unit of film structure. The ethnographic notions of each shot are transformed as codes into perforated tables. It would be very useful[l] to transform the des[c]ription to one level of the table, i. e. the notional value and to the other part its function. The catalogue of course, does not replaces the film. It is only a communicative body, a com[m]entary about the film which will remain the main source of information.

90

NÁRODOPISNÉ AKTUALITY roč. X. - 1973, č. 2

Z LIDOVÝCH DOKUMENTŮ O TUŘANSKÉM KROJI [obsah]

Marie Havelková-Šťastná, Brno
      Pokusím se na základě svých vědomostí získávaných mezi našimi ženami od roku 1907, popsat náš kroj. Kolem r. 1888 byly Tuřany národopisně ještě velmi zajímavé. Bylo obdivuhodno, že přes blízkost hlavního města si zachovaly svůj svéráz. Mladší mužové a chasníci sice odložili kroj, ale stařečkové se tehdy oblékali ještě postaru.
      Části jejich kroje byly: lajbl (kabát), kordula (vesta), úzké gatě, vysoké boty shrnovačky, předtím s "kolenama", nebo i nízké boty "štiflety", v zimě kožich, plášť, na hlavě čepice se "šiltem", v zimě beranice. Lajbl a kordula byly ze sukna barvy modře indigové, gatě v létě černé soukenné, v zimě žluté kuženice. Kordula se stojatým límečkem zakrývala boky, vzadu měla tři rozparky, zapínala se vpředu 18 lesklými mosaznými knoflíky. Lajbl byl o málo delší než kordula, podobně šitý, tento se nezapínal, byl rozhalen jako moderní kabát s klopami, vpředu byl po každé straně ozdoben 9 mosaznými lesklými knoflíky. Klopy byly zapnuty na druhý knoflík shora. Lajbl měl dvě boční kapsy, každá ozdobená 3 knoflíky a vzadu jako kordula tři rozparky. Rukávy, nahoře s baňkami, končily [/] v zápěstí přehnutou manžetou, pošitou páskem kůže. Rozparky u lajblu a kordule byly 26 cm dlouhé. Bílá košile s přehnutým límečkem a černým šátkem zavázaným na způsob mašle vpředu u krku doplňovaly oblečení.
      Několik stařečků docházelo tenkrát ještě (kolem r. 1888) do kostela v řasnatém plášti s pelerinou bez rukávů, dlouhém skoro ke kotníkům z černého nebo tmavomodrého sukna. Předtím je krejčí šili s rukávy a dvěma pelerinami. Pelerina pláště bez rukávů měla 80 cm délky. Krejčí ušil plášť ze sedmi loktů sukna po 3 zlatých, od práce požadoval 3 zlaté. Byla to nákladná součást kroje. Plášť podobného střihu, ale bez peleriny, nosívali i kněží na cestě do kostela, při pohřbech, a ve zpovědnici za chladného počasí na začátku tohoto století. Ženich oblékl plášť poprvé k oddavkám, bylo to privilegium ženatých mužů, chasníci plášťů nenosili.
      Toto pravidlo porušili jen když jeli do Brna k odvodu k "asendě". Od svých otců si vypůjčili k této příležitosti plášť. Později však selští synové nedbali dosavadního zvyku, dali si tyto nákladné pláště ušíti a hrdě si v nich vykračovali.

91


      Posledními nositeli pláště do našeho chrámu byli stařečkové Vysloužil z Chrlic; otec hospodyně faráře Špirka a Šimon Richter v čísle 117, domkář a bývalý tovární dělník, narozený 24. října 1834. Jeho děd Ondřej Richter byl rychtářem v Holáskách, jeho otec Tomáš se přiženil do Tuřan do domu číslo 11, ovdovělé selky Teresie Krejčové. Ondřej i Tomáš byli pilní čtenáři-písmáci. Děd Richterův z matčiny strany Harašta, měl toto oblečení: lajbl, kordulu, na obou olověné knoflíky, gatě "kuženice" přes kolena, nohy v modrých punčochách, obuté do střevíců, zvané "damiške". Hlavu kryl těžký klobouk z černé plsti. Okraj střechy měřil 158 cm, střed klobouku byl 10 cm vysoký a jeho objem měřil 64 cm. Kolem středu klobouku se vinula šňůra barvy červenožluté, zvaná "šmuke".
      Takové klobouky mívali ještě na začátku osmdesátých let minulého století tuřanští stárci o hodech a ostatcích. První stárek Ferdinand Šik v čísle 126 a jeho dva druhové si dali okraje střechy zmenšit. "Aksamitka" s vydřím okolkem, po tuřansku "prymem", hlavně hnědé barvy, vysoká beranice, dále "morkůvka" či astrikánka "šlofnica" (Schlafmütze), pletená z černé vlny se třapcem, chránila hlavy našich mužů a chasníků v zimě. Jejich těla hřál v době mrazů "kožuch" ze žluté kůže, dlouhý po kotníky, uvnitř ovčí vlnou podšitý. Prodávali ho na jarmarcích po 12-13 zlatých. Někteří muži nosívali přes "kožuch" ještě plášť. Stejně jako starci v plášti, byli vzácnými starci v "kožucho" s beranicí na hlavě. Poslední z nich byl Bernard Lang, nar. 20. srpna 1840, syn sedláka v čísle 77. "Kožóšek", krátký kožich, oblékali v zimě tuřanští [/] tovární dělníci na cestu do Brna, kterou konali pěšky.
      Tuřanští kluci měli čepice se "šiltama", říkali jim "pegáč", později "oficírke". v létě oblékali "kanafasový gatě" a "grizetový špenzle", kabátky, v zimě bylo toto oblečení zhotoveno ze sukna. Když ve věku 12 let vychodili školu, oblékli je rodiče do kroje.
      Cena jednotlivých součástí mužského kroje, pokud se mi podařilo její zjištění: lajbl vyžadoval 2 lokte sukna po 4 zlatých, krejčímu 2 zl. Kordulu ušil krejčí z 1 lokte téhož sukna za 1 zl. 20 krejcarů. Na kuženice byla ovčí kůže za 8 zl., krejčí požadoval 1 zl. 20 krejcarů. Plášť zhotovil krejčí ze 7 loktů černého sukna po 3 zl. za 3 zl. mzdy. Za vysoké boty s "kolenama" zaplatil muž nebo chasník 10 zl. Velký plstěný klobouk černé barvy byl za 3 zl. Za "morkůvko" se zaplatilo 5 zl. Řemen k opásání z červené kůže byl za 1 zl. 20 krejcarů a jeden tucet mosazných knoflíků za 2 zl.
      Poslední krejčí tuřanského mužského kroje byli: Václav Halíř, narozený r. 1803, v čís. 74, horlivý písmák. Šimon Fröhlich, narozený 6. června 1813, jeho bratr Václav Fröhlich, narozený 21. září 1820 v čís. 82. Oba bratři Fröhlichovi se vyučili u svého otce Karla, jenž pocházel z Nového Města na Moravě. Václav byl r. 1840 ve Znojmě. 3. února se oženil s Apolonií Tošnarovou ze Šlapanic. Bydlel v Tuřanech v domě čís. 129. Václav Fröhlich vyučil Kašpara Senze v čís. 65, Františka Přichystala v čís. 43, Augustina Richtera v čís. 91, Tomáše Sedláčka v čís. 24, Jakuba Bártu v čís. 3 (?), Josefa Richtera v čís. 66.

92


      Nejen tuřanští dělníci, pracující v brněnských továrnách, se přizpůsobovali městské módě, ale i naši sedláci se už neoblékali do kroje, odložili ho asi před 70 roky (kol. r. 1880).
      Starší tuřanský ženský kroj byl prostý. Stařenky neměly na sklonku minulého století sukně "naširočené" jako jejich dcery a vnučky, prací sukně a spodničky byly ztužené jen ve vařeném škrobu. Ve všední dny letního času měly přes prsa překřížený starý turecký šátek, ať už zakrýval kordulu aneb vyplňoval výstřih "marinky", ale do kostela v neděli a ve svátek kráčely v soukenném kabátě barvy indigově modré, jehož výstřih byl vyplněn bílou půlkou anebo hedvábným šátkem s třásněmi. Fěrtoch mívaly černý "blýskavý". Hlavu měly zavitou pestrým "tureckým" šátkem, buď na "rožke" nebo "šmytec", některé byly ještě v "šatě". Na bílé punčochy si stařenky obuly v létě střevíce "damiške", v zimě vysoké šněrovací boty z nebarvené teletiny. "Damiške" byly prý zhotoveny ze psí kůže s ponechanou srstí, s "vesokéma špaličkama" (vysokými podpatky) a přezkou. Platily za ně 5 zlatých.
      Nejstarší pokrývkou hlavy tuřanských vdaných žen byla šata a čepec. Byly zhotoveny z jemného bílého plátna, batist-percailu, bývala dříve 7/4 loketní, později 2 loketní. Škrobívala se ve vařeném škrobu. Způsob úpravy šaty byl tento: do cípu složenou šatu si ženy urovnaly kolem obličeje a na temeni hlavy si uvázaly suk. Anebo si žena uvázala na čepec šatu na suk v týle. Později vynikl způsob vázat šátek kartonový nebo kanafasový, který byl uvázán na "bušle". tj. se spuštěnými konci. Kromě do šaty se ženy zahalovaly do velkých vlňáků, zvaných "šaletychl", [/] "arbajtychl" a "vornátové vlňák". Jejich úprava byla na dvojí způsob: uvázané podobně jako šata anebo si jimi ovinuly hlavu a ramena a dvěma překříženými cípy přes prsa tak, aby pravá polovina vlňáku kryla levou a opačně. Cípy v pasu zavázaly na "suk". Později však do zavázání cípů "na suk" upustily a cípy jednoduše na bok.
      Svobodná děvčata měla jiné zavití hlavy: uvázaný šátek "na rožke". Šaty na hlavu byly původně bez vyšívání. Později, po zavedení bílého vyšívání do tuřanského kroje, byly její okraje bohatě vyšívané a v jednom jejím cípu, který byl po uvázání viditelný, byl umístěn krásně vyšívaný tzv. "šnek". Vyšívání na okraji šaty nahradily někdy tylanglové krajky s "kuklenkama". Čepec býval vyhrazen jen vdaným ženám; ale šatu si časem přisvojila také svobodná děvčata v čase postním, před velikonocemi a v adventě k návštěvě kostela.
      Posledními nositelkami šaty na hlavu do místního kostela byly v 80tých letech minulého století Teresie Hrabálková, rodem Přichystalová, žena zedníka v čís. 127 a Marie Kratochvílová, selka v čís. 71, přezviskem "maminečka".
      Čepec, přizpůsobený objemu hlavy, potažený na okraji širokou stuhou. byl vzadu ozdoben tzv. mašlí z téže stuhy, jako na okraji. Uvazoval se stuhami pod bradou. k nasazení čepce si učesala žena vlasy na pěšinku, po tuřansku "na pótec", na čele pod čepcem vyčnívajícím vlasům říkaly "blafón". Čepce byly různé hodnoty. Zámožná žena si dopřála čepce i zlatými nitkami prošívaného. Zhotovovala je Antonie Zetlová v Komárově ze sešitých paspulek-dutinek.

93

   Muž v tuřanském kožichu.


Žena v čepci a v "kabátě" z počátku našeho století.   


      Zmínila jsem se, že tuřanští muži a chasníci už před 70 lety (kolem r. 1800) odložili kroj. Zdejší ženy a děvčata byly však těchto úmyslů vzdáleny. I tuřanské dělnice, pracující v brněnských továrnách, nezlákala městská móda, zůstaly věrny kroji. Kdo pozoroval, s jakou láskou na svém kroji lpěly a jeho svéráz střežily, byl přesvědčen, že se kroje v daleké budoucnosti nevzdají. Běda děvčeti, které by se bylo v naší obci zpanštilo, vzdalo se kroje a zůstalo mezi námi!
      Bílé vyšívání u našeho kroje zavedla Veronika Gartnerová, rodem Krčmová, nar. r. 1815 z čís. 76, žena domkáře Matěje Gartnera v čís. 41. Otázku, kde se naučila vyšívat, nemohli mně zodpovědět ani její děti. Florian a dcera Rozálie, provdaná Richtrová v čís. 40. Gartnerová byla švadlenou kroje, přitom kreslila, po tuřansku "cajchnuvala", vzorky na součásti kroje a zároveň je na zakázku vyšívala. Zemřela ve věku 72 let na konci 70. let minulého století.
      Apolonie Stejskalová, rodem Juránková z čís. 14, součastníky zvaná Apolenka Kadlčáková, žena stolaře Vavřína Stejskala, byla švadlenou a "cajchnu vala" jako Gartnerová na zakázku a sama vyšívala. Zemřela ve věku 35 let po dlouhé chorobě na počátku 50 let minulého století. O Stejskalové sdělila její sestra Alžběta Haraštová v čís. 14, o Gartnerové a Stejskalové ještě jiné stařenky.
      Alžběta Kalinová, v naší obci zvaná Lízenka, pocházela ze Znojma. Podle sdělení Marie Drásalové, rodem Richtrové v čís. 89, sloužila dlouhá léta u továrníka Reinische. Vystoupila ze služby a živila se vyšíváním součástí kroje na zakázku pro [/] Moutnice a Těšany, pro Tuřany jen nepatrně. Bydlila a zemřela r. 1887 ve veku 80 let v domě čís. 89.
      Gartnerová, Stejskalová a Kalinová vyšívaly součásti kroje na zakázku. Za tuto práci požadovaly odměnu, přiměřenou této namáhavé a zdlouhavé práci, několik zlatých což byl v této době značný obnos. Pořídit si vyšívanou součást kroje, to byl přepych, kterého si mohly dopřát jen zámožnější. Proto Gartnerová, Stejskalová a Kalinová zanechaly málo prací. Záviděly jim proto ostatní, které na tento přepych neměly. Přemýšlely: jak naparádit aspoň trochu ty šaty, půlky, rukávce k okrajům šat, půlek a rukávců přišívaly pletené a háčkované krajky, šité zoubky z plátna, po tuřansku "coke" vlastní práce a nitěné krajky, jež po domech prodával "hauzírník" z Čech. Toto nevkusné zdobení součástí kroje uráželo jemný vkus Barbory Francové, nazývané "Bušinka", narozené 6. prosince 1829, jejíž otec František, čtvrtláník v čís. 18, byl kdysi rychtářem a v r. 1850 radním v Tuřanech. Již jako malé děvčátko horlivě kreslívala tužkou, po tuřansku "plajem" na ústřižky plátna vzorky vlastní fantazie, jež pak potajmu vyšívala ze strachu před přísným otcem. Bušinka přemýšlela, co by měla podniknout k všeobecnému rozšíření vyšívání, jímž přece náš kroj velmi mnoho získá. Předcházela příkladem. Vyšívala kreslené vzorky vlastní fantazie na půlkách a rukávcích pro sebe a doporučovala horlivě našim ženám a děvčatům, aby ji v tom následovaly. Její snaha měla velký úspěch. Vyšívání se zalíbilo, děvčata i mladé ženy mocně zatoužily naučit se této ruční práci. Prosily Bušinku. Je pochopitelné, že nemohla vyhovět všem, ale většinu

96

z nich přijala do učení. Její žákyně závodily v pilnosti, jejich nadšení a horlivost byla obdivuhodná. Vzorky Bušinkou kreslené pak doma vvšívaly po práci večer při tehdejším špatném osvětlení, při olejových lampičkách, po tuřansku "při střípkách". Vyšívání si oblíbily tak, že kromě šat, půlek a rukávců vyšívaly ještě "kótní plachte", prostěradla na "kostne" (skříně se zásuvkami) a postele i záclonky do oken. Některé z vyšívaček dosáhly vzácné dokonalosti. Pro jednotlivé tvary vyšívání si naše ženy a děvčata utvořily svérázné názvosloví po tuřansku: cajchnuvaný mustre (kreslené vzorky) rovný cočke, špidlatý cočke, vepichuvaný cočke, šlingruvaný cočke, ďórkový cočke, horinglový cočke, střešňový cočke, pazorkový cočke, paprskový cočke. Malé andílek, velké andílek, pópjátko, konvalinka s pazórkama, malé košíček, velké košíček, hrozen s pazórkama, psíček, stromek s třema andílkama, lístkové hrozen, vospalá panenka, rohlik, velká růža. Kláskové věneček, lístkové věneček, holubičke, srce ďórkový, réče, šesťáková mřížka, vosmičková mřížka s kitrama. Šneke s ďórkama, šneke s pópjatama, vajička velký, ďórkové věnec, velký vězde, šesťákové štverec. Ďórke, lístke, tylangre, kitre, kafé, kuklenke, bublinke, pazórke.
      Podá vám jména našich žen a děvčat, které neobvčejně jako obratné vyšívačky vynikly: Terezie Přichystalová, později žena zedníka Hrabálka v čís. 127, její sestra Marie Přichystalová, později žena listonoše Jana Hamrly v čís. 76, Barbora Richtrová, žena domkáře Hochmana v čís. 4, Magdalena Doležalová, provdaná Floriánová, Kateřina Langová, provdaná Krčmová , Johana Francová, žena [/] domkáře Přichystala naproti kostelu, Terezie Kratochvílová v čís. 18 "f chalópce" u Franců, Apolonie Cupáková, ve službě u poštmistra Muchy v čís. 87 a nešťastná Marie Malíková. Nad těmito mistryněmi vynikly ještě: Bušinčina sestřenice Anežka Francová z čís. 31, později žena Tomáše Pazdery, obchodníka v čís. 79 zemřelé 24. ledna 1907 ve věku 75 let a její švagrová Mariana Plačková, žena Vavřína France, hokynáře v čís. 91, zemřela 87 letá 7. prosince 1905. Bušinčina neteř, Marie Francová v čís. 18 a její praneteř Eva, matka dvou nadějných umělců-malířů, Rudolfa Kundery a Vladimíra Terše, byly v mladých letech též vynikajícími vyšívačkami.
      Tak jako babičky, neoblékaly se už jejich dcery a vnučky. Popíšu nyní sváteční oblečení novějšího způsobu kroje. Prvně si žena a děvčata na bílé punčochy (později vzorkované) nazuly botky nebo střevíce, pak si uvázaly šátek. Na to si oblékla děvčata na košili rukávce, své privilegium, které sahaly kousek pod pas, šité z jemného plátna, vpředu na zapínání a v syrovém škrobu ztužené, pak kordulu. Krátké rukávy rukávců dole s vyšíváním se po oblečení kordule kousek nad loktem zdrhly, čímž se zvedly a utvořily "baňky". Dolní část rukávů tvořila "krézl", po tuřansku "tacl". Původně byly rukávce jenom na zdrhnutí šňůrkou kolem krku. Později bylo toto zdrhnutí nastaveno "krézlem". Rukávce byly původně vyhrazeny jen děvčatům. Po založení Čtenářského spolku r 1891 v naší obci oblékaly, mladé ženy výjimečně rukávce k plesům.
      Následující oblečení měly ženy a děvčata společné. Kordula s úzkými náramky, vzadu méně, vpředu hluboko vystřižená, přední okraje s kosticemi

97


Ženich v tuřanském kroji z roku 1907.


Kroj družičky na svatbě v Tuřanech v roce 1901.


Tuřanský kroj stárky z roku 1907.


Tuřanský stárek s "právem" v roce 1907.

a kroužky, po tuřansku s "fišpánama" a "rynglama" pro šněrování; byla původně bez ozdoby. Kordule byly ripsový, tybetový, hedvábný, atlasový, sametový. Kordula sahala do pasu, k pasu přišité 5 cm dlouhé "šoske", hedvábím podšité, tvořila vzadu o 2 cm delší "vocásek" varhánkovitě složený. "Šoske" zakrývaly v pasu uvázané sukně, spočívající na čtyřech, řezankou, po tuřansku "sečkou" vycpaných peřinkách, přišitých ke korduli, po tuřansku "klóbech". Výstřih kordule vyplnil hedvábný šátek se třásněmi (čtverec 75 x 75 cm) kolem krku položený, zpravidla červeně, růžově nebo fialově vzorkovaný, někdy i zlatými nitkami prošívaný a zastrčený za přední okraje kordule tak, aby třásně vyčnívaly. Místo hedvábného šátku bylo ustrojení doplněno bílou vyšívanou půlkou z jemného plátna přes kordulu vpředu překříženou. Vzadu v pase spojovala tkanička vyšívané konce půlky. Půlka do pravoúhlého rovnoramenného trojúhelníku střižená měří šikmo střižená strana 230 cm, ostatní dvě strany každá 140 cm. Kromě vyšívané půlky byla také tylanglová půlka (z tylu).
      Kabát sahal do pasu, byly k němu přišity "šoske" a vzadu varhánky stejných rozměrů jako u kordule, která byla podobného střihu, jenže kabát měl široké náramky a dlouhé rukávy, původně užší, později baňaté. "Velký baňke", po tuřansku, zavedla Terezie Richtrová v čís. 36. Aby měly "baňke" oporu, oblékaly ženy a děvčata košile s krátkými vydutými rukávy. Rukávy kabátu končily v zápětí přehnutou manžetou, která byla jako "šoske a varhánke" pošita hedvábím a proštepována vzorkem. Hluboký výstřih vpředu vyplňoval hedvábný šátek se třásně[/]mi kolem krku položený a zastrčený za přední okraje kabátu tak, aby třásně vyčnívaly nebo pod kabátem přes kordulu překřížená bílá vyšívaná půlka, jejíž vyšívané konce vzadu spojovala tkanička. Původně byl kabát zhotovován jen ze sukna indigové modře. Později ze sametu, atlasu a hedvábí černé barvy s podšívkou a zapínal se 6 mosaznými knoflíky, z nichž horní dva se zpravidla nezapínaly. Soukenný kabát se silnou podšívkou byl pro chladné počasí, v zimě uvnitř ovčí v lnou podšitý, říkaly mu "kožuch". Kabáty šili krejčí. Kabát s hedvábným šátkem, bílé punčochy v "sametkách", naučené v "hedvábnici" (vrchní sukně), šátek "na rožke", to bývalo parádní oblečení našich dvou stárek, roznášející o hodech rozmarýn do domů naší obce. Poslední takto vystrojené stárky byly selské dcery Anežka Krčmová z čís. 25 (později Králová v Sokolnicích) a Marie Blažková z čís. 34, později Krejčová v Tuřanech r. 1898.
      Pro léto šily švadleny "marinke" stejného střihu jako kabát z pracích látek, "mušelínová a kartónová s modréma kvítkama", které byly nejoblíbenější. k "marince" byla nevyhnutelná bílá vyšívaná půlka pro sváteční dny odpoledne doma, pro všední dny "kartonová" půlka růžové nebo modře vzorkovaná na bílé půdě.
      K pohřbům si oblékala svobodná děvčata bílé "marinky "s bílou vyšívanou půlkou, sukně "modrý batistke" a černý "fěrtuche". Daly se zaplítat na mnohopramínkovýúčes a hlavu si ozdobily věnečkem z umělého kvítí.
      Ženy a děvčata oblékaly do kostela a děvčata i k muzice 5 bílých spodniček. Každá v pase hojně

100


Muž v plášti, Tuřany 1907.


Žena v čepci a v "kabátě" z počátku našeho století.

nabíraná sukně sestávala ze šesti nesestřižených rovných, později pěti půlí, každá půle o šířce 80 cm. Při šesti půlích měřil dolní objem sukně 4 m 80 cm, při pěti půlích 4 m, délka sukně byla asi 90 cm. Ve všední dny oblékaly ženy a děvčata méně sukní, a to barevných. Každá sukně ztužená v syrovém škrobu, vyžadovala 12 těžkých krejčovských žehliček. Sukně nabyly tímto žehlením značné tvrdosti. Svrchní sukně, prací nebo látková, po tuřansku "štofová", byla stejně široká jako spodničky. Dokud byly "štofové" sukně podloženy "tulem" čili "organtinem", nenavlíkala se na spodničku, "potom však bez této podšívky se "navlíkale do varhánků", kteroužto úpravou kroj velmi získal. Dolní okraje bílých spodniček si děvčata vyšívala, což se zvláště pěkně vvjímalo při tanci. Bílé spodní sukně zavedla do našeho kroje zmíněná Bušinka Francová jako mladé děvče. Před tím byly obvyklé spodničky jen barevné i do kostela, ztužené ve vařeném škrobu. Sváteční sukně (do kostela) se nazývaly: flanerke, valiske, moldonový, šarfovice, palaške, tuplovanke, makový, měňavý, modrý orlianke, tybetový, kašmírke. Později hedvábný, atlasový, listrový, voalový, sametový a brokátový. Na všední dny: halenice, pernice, kartónke, kalmučke.
      K oblečení náležel ještě široký, hedvábný nebo atlasový "fěrtuch" obdélníkového tvaru, který byl brán k hedvábnému šátku se třásněmi kolem krku. k vyšívané půlce byl obvyklý "fěrtuch" z bílého jemného plátna hojně vyšívaný Fěrtuch, nahoře na tenké tkaničce navlečený, se vždy přivázal skrytě pod "šoske". Vzadu od pasu dolů splývaly dvě dlouhé široké hedvábné nebo atlasové stuhy, po tu[/]řansku "pantle", hladké nebo vzorkované. Bílý fěrtuch měl plátěné, na dolních koncích vyšívané "pantle". Dále byly fěrtuch blýskavý, kartonový, plátěný černý a modrý, zvané pleskače, laskínový, kašmírový a tuplovaný hedvábný.
      Šátky na hlavu, zvané vídeňské, dvouloketní, se širokými květovanými okraji, ve dvou protějších cípech po kytičce na šarlatově červené, pro smutek a postní dobu na černé nebo tmavo hnědé půdě, si ženy a děvčata vázaly "na rožke". Vázaly si je vzadu na hlavě na jeden suk, pak na temeni hlavy "na šmytec", dva dlouhé, stočené teninké rožky odstávaly po obou stranách. Později vzniklé menší šátky téže barvy a vzorku, 7/4 loketní se vázaly bez rožků na šmytec. Vázané šátky nosily naše ženy a děvčata stále, jen na noc je odkládaly. Později, když mladší generace vázané šátky zaměnila za šátky uvázané pod bradu, dávala si je vázat k muzice a slavnostem od zručných vazaček. Naše staré ženy dosud vzpomínají na záhy zemřelou Magdalenu Francovou v čís. 32, narozenou v r. 1878 (zemřela 25letá 24. listopadu 1902), která vynikala zvláštní dovedností v úpravě vázaných šátků. Dále vynikly zručností i Františka Haraštová-Šauerová v čís. 15, Marie Francová v čís. 18, Anežka Krejčová-Gartnerová, Anežka Kratochvílová-Kratochvílová, Julie Krejčová-Kudláčková, Anežka Šauerová-Haraštová.
      Rozálie Lerchová-Jochmanová zemřelá 92letá (pohřbena 31. července 1942) zůstala vázanému šátku věrna do smrti. Poslední jeho nositelkou byla Kateřina Kalenová-Jochmanová na Růžové ulici (narozená r. 1872, zemřela v r. 1951).

102


      Švadleny ženského kroje byly: Marie Krčmová, provdaná Haraštová, příbuzná Veroniky Gartnerové, výměnkářka v čís. 76, Vincencie Kratochvílová v čís. 17, Kateřina Blažková-Purketová, Eleonora Střížová-Jochmanová, Hedvika Zimolová-Štikarovská (nar. 1883, zemř. 1970). Poslední švadlenou byla Marie Francová v čís. 18, narozená 24. března 1878 (†1955). Pokračovala v tradici své tety Bušinky. Předtiskovala vzorky k vyšívání, sama též vyšívala a strojila tuřanské nevěsty.
      Naše ženy a děvčata obouvaly střevíce, po tuřansku "šlifre", z černého sukna nebo sametu na způsob polobotků se šněrováním (byly za 3 zlaté) a "sametke" (za 3 zl. 50 kr.); byly to vysoké šněrovací botky z černého sametu a měly, jako "šlifre", bílé proštepované černé kožené špice a růžičku z černého klotu s přezkou. Později byla tato obuv vystřídána lastinovými botky a lakovými střevíci.
      Tuřanský ženský kroj byl dvojího druhu: selský a řemeslnický. Selské a dělnické ženy a děvčata se oblékaly po selsku, panimámy a dcery živnostníků po "řemeslnicku". Kroj po "řemeslnicku" nebyl tak úpravný jako selský. Delší sukně, spodnice v syrovém škrobu ztužené a stejně široké jako u selského kroje, "kacabaje", "fěrtuchy" a šněrovací botky "sametke" s modrými šňůrkami s bíle proštepovanými špicemi a růžičkou z černého klotu s přezkou. Starší "panimámy" řemeslníků mívaly zavitou hlavu ve vázaném vídeňském šátku na "šmytec", ale jejich dcery se uspokojily šátkem pod bradu uvázaným. k muzice se však dostavovaly v parádě, v korduli, v rukávcích a vázaném šátku. Rozdílný kroj měl zdůrazňovat stavovskou příslušnost.[/]
      K muzikám chodívala děvčata tančit po celý rok, s výjimkou postní doby, v rukávcích a v šátku "na rožke" nebo na "šmytec" uvázaném, v ruce vyšívaný šátek do vějířku složený. Roztáčely to v "sametkách", "šlifrech", později ve střevících. Proti chladnu v zimě se chránily vlňákem. Bohoslužby navštěvovala v létě v rukávcích, za chladného a zimního počasí v kabátech.
      Tehdejší farář Jan Špirk, v mládí horlivý vlastenec, na náš kroj zanevřel. s kazatelny označoval obnažená předloktí při rukávcích za nemravnost a vytrvale útočil tak dlouho, až tuto vzácnou podívanou a okrasu z posvátného místa vypudil. To bylo na rozhraní 70. a 80. let minulého století. Po jeho útocích oblékala děvčata do kostela "marinky" místo rukávců. v té době začaly selské švadleny šít "kacabaje" z pracího materiálu nebo z látek. "Kacabaje" byly podobného střihu jako kabáty, ale bez výstřihu, upjaté až ke krku, s úzkým stojatým límečkem, s rukávy nahoře s malými baňkami a se záhybovitými odstálými šosy dlouhými 20 cm. Babička Johana Zigmundová-Richtrová v čís. 66, narozená r: 1861, mně sdělila: "Deš mně belo 22 let, začala sem nosit kacabaje". To bylo v r. 1883. "Kacabaje" pozvolna vytlačovaly kabáty, protože ustrojení nezabíralo tolik času jako oblékání kabátu s půlkou nebo hedvábným šátkem. Staré kabáty se zřídka obnovovaly a na jejich místo nastoupily "kacabaje", k nimž si ženy a děvčata uchovaly vázaný šátek. Starší ženy oblékaly i pod všední "kacabaju" kartonovou půlku a aby byla viditelna, nezapínaly shora několik knoflíků. Vrchol nevkusu znamenal vznik "jupek" v 90. letech mi

103

nulého století, šitých na způsob nočních ženských kabátků, k tělu nepřiléhajících. Do kostela je ženy a děvčata neoblékaly, měly je při práci doma, na poli, v továrně. Později se "jupka", široké škrobené sukně s fěrtuchem staly typickým oblekem továrních dělnic nejen z Tuřan, ale také z okolí v Brně pracujících.
      Naše parádnice se rády ukazovaly nastrojeny při každé vhodné příležitosti: v kostele, při průvodech Vzkříšení a Božího těla, u muziky, o hodech a ostatcích, o svatbách, křtinách, úvodech a pohřbech, při národních slavnostech, z nichž první se uskutečnila 26. srpna 1894. Pěkné ustrojení děvčat z tehdy německých Vejvanovic je sdružovalo s našimi děvčaty v kostele. Kdekoliv se naše ženy a děvčata parádně [/] v kroji vystrojené v cizím prostředí objevily, všude vzbudily pozornost.

AUS DEN VOLKSDOKUMENTEN ÜBER DIE TRACHT VON TUŘANY
      Zusammenfassung<>
Die Autorin beachtet auf Grund ihrer Erinnerungen, Betrachtungen und Angaben der ältesten Gedenkleute die Volkstracht in der Gemeinde Tuřany, welche trotz der unmittelbaren Nähe der Grossstadt Brno ihre volkstümliche Eigenheit sich erhielt. Die Autorin beschreibt einzelne Bestandteile des weiblichen und männlichen Anzuges, sie widmet die Aufmerksamkeit dessen gesamten Zusammensetzung, sowie auch den letzten Erzeugern und Trägern der Tracht in Tuřany.

104

NÁRODOPISNÉ AKTUALITY roč. X. - 1973, č. 2

VYPRÁVĚČ-HUMORISTA A SATIRIK - NEJČASTĚJŠÍ TYPY V SOUČASNÉM PROZAICKÉM FOLKLÓRU [obsah]


      ANTONÍN SATKE, Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, Praha
      Humorná a satirická vyprávění jsou neodmyslitelnou součástí v zásobě téměř každého současného vyprávěče. Byla známa v ústním podání odjakživa, existovala vedle jiných, klasických útvarů, k nimž patří především kouzelná pohádka. Mluvíme-li o tom, že humorná a satirická vyprávění, která tvoří větší část ve skupině novelistických povídek, vytlačovala stále více kouzelnou pohádku, nelze chápat tento proces jako by humorné a satirické povídky vznikaly namísto fantastických pohádek, nýbrž spíše tak, že existovaly vedle nich, že pak nadále přetrvávaly, když už "kouzelnost" nenašla oporu ani ve vnitřní dispozici člověka, ani v prostředí, které by bylo pro život kouzelné pohádky nejpříhodnějším. Tímto místem, kde se pohádce nejlépe dařilo, bylo komorní prostředí, jakým byla jizba venkovské chalupy, v níž se odbývaly dračky nebo přástky; sousedská beseda, černá hodinka, jinde noční hlídka u mrtvého, společné bydlení v ubikacích dělníků, společná práce dřevorubců a odpočinek u ohně a vůbec práce v malých kolektivech. Když tyto příležitosti mizely, když i běžný denní život nabídl člověku pestrou škálu nejrůz[/]nějších rozptýlení a když se i pohled moderního člověka na život rozšířil a tempo a každodenní shon podstatně změnily i rytmus života,. mizela tím kouzelnost, kterou se člověk obklopoval, a pronikala stále více "realita", zůstávala pak ještě stále živá nefantastická vyprávění, někdy značně dlouhá, mezi nimiž se stále více a více vyskytovala anekdota, jež nakonec převládá úplně.
      Všechny útvary lidové slovesnosti nám potvrzují, že humor a satira nasycovaly nejen prozaické útvary, nýbrž že byly i průvodní součástí lidových písní, lidových her, přísloví, a nebyl jí prost ani tanec a lidová dětská hra. Všude, kde šlo o zábavu, tam byl i smích a satira. Už profesionální žakéři a menestrelové jí účinně používali. U nás nejúplnější sborník lidové prózy z 16. stol. Frantova práva má většinu satiricko-novelistických látek, sám mnich K. Hiršmencl chtěl využít v 17. stol. veselých lidových povídek pro ušlechtilé účely masopustní zábavy1) a ani barokní kazatelé se nevyhýbali těmto působivým tématům.2) Samozřejmě, že se pak vyskytují i mezi nejstaršími zápisy ústní slovesnosti v 19. stol. I u národů,

105

kde kouzelná pohádka nabyla zvlášť velikého rozšíření a kde dosáhla vysoce uměleckých forem, jako je tomu např. u východoslovanských pohádek, zvl. ruských, vyskytuje se vedle fantastické pohádky v nemalé míře satirická a humorná novelistická povídka. Ba nikde snad nenalezneme v takové míře vyprávění satirického charakteru jako mezi zápisy ruské folklórní prózy. Sovětští badatelé věnovali této skupině novelistických povídek zvýšenou pozornost a vyčleňují je často jako zvláštní oddíl.3) Už před první světovou válkou si všimli přední ruští folkloristé, že existují určité typy vyprávěčů, u nichž satirická vyprávění převažují nebo u nichž nalézáme repertoár jen tohoto charakteru.4) Velké množství materiálu i vyhraněnost vyprávěčských typů je vedla k tomu, že dělili někdy vyprávěče z hlediska charakteru jejich repertoáru na vyprávěče - epiky, humoristy, satiriky, realisty apod. Jedna z nejpozoruhodnějších soudobých ruských vyprávěček Korolková, v jejímž souboru pohádek je velký počet kouzelných pohádek vyprávěných archaickým stylem, má i dost ostře satiricky zabarvených vyprávění.5)
      U vyprávěčů jiných evropských národů, pokud můžeme jejich repertoár sledovat v úplném rozsahu, je situace taková, že zachovali ve své zásobě jen několik kouzelných nebo pověrečných pohádek a legend, ale jinak převládají v jejich repertoáru kratší nebo delší povídky realistické, humorky a anekdoty.6)
      Jeden z nejstarších zápisů naší lidové prózy od E. Svobody z r. 1846 má jeden z nejoblíbenějších námětů v lidových vyprávěních o hloupé ženě, která vyzradí, kde leží zakopaný poklad nebo peníze, a do[/]pouští se dalších bláznivých činů, ovšem z kusého stylizovaného zápisu Svobodova nepoznáváme, jak vypravěč své podání vyhrotil (AT 1381).7)
      U nejlepších vyprávěčů 19. století, pokud zachytili zapisovatelé jejich celý repertoár nebo zapsali z něho aspoň tolik, abychom si utvořili o nich dokonalejší obraz, převažují sice kouzelné pohádky, ale nemůžeme říci s určitostí, zdali sběratelé zapsali všechny látky, nebo si vybírali jen pohádkové látky, které je jistě nejvíce přitahovaly. Tak např. A. Kroupa, velmi dobrý Kuldův vyprávěč z Valašska, má většinu pohádek, ale vyprávěl bez skrupulí i peprnější povídky, a nevíme jistě, zdali jich neznal více než ta tři čtyři čísla, která Kulda od něho zapsal.8) E. Peck si vybíral, jak se zmiňuje V. Tille, převážně pohádkové látky, takže jeho nejlepší vyprávěč Sedlařík z Vizovic, jenž vyprávěl velmi pěkně, má ve své zásobě 31 vyprávění, většinou kouzelné pohádky9) a nejlepší vyprávěč A. Popelkové Václav Příhoda z Týna n/Vlt., prošlý světem, má rovněž převážně kouzelné pohádky a vedle nich má i několik humorných a satirických.10) Ani o vyprávěčích Tilleho, jenž zapisoval na Valašsku 30 let po Kuldovi, nelze říci, že by ta byli interpreti výlučně kouzelných pohádek, i u nejlepších z nich, Kostky a Bortela, jsou to z poloviny novelistické povídky.11) A konečně v odstupu dalších třiceti let zapisoval B. Novák na Valašsku o prázdninách u výborného vyprávěče z Lačnova Josefa Stoklasy.12) Zapsal u něho během 14 dnů na 40 vyprávění, což bude pravděpodobně téměř celý jeho repertoár. Bohužel je t. č. tato rukopisná sbírka nezvěstná, ale aspoň z názvu pohádek, které jsou k dispozici, můžeme soudit, že u tohoto výborného vyprávěče sice

106

kouzelná pohádka převažuje, ale že Stoklasa znal i některé humorné a satirické látky.
      J. Š. Kubín nám zachytil jedinečné bohatství lidových vyprávění ze dvou oblastí - z Podkrkonoší a z Kladska.13) Je to bohatá galerie nejrůznějších vyprávěčských typů, které si zaslouží zvláštní studie. Je třeba litovat, že nám nezanechal podrobnějších zpráv o životě a osudech svých vyprávěčů - pochopitelně to vždy ani nebylo možné, neboť při tak velkém počtu vyprávěčů nemohl být s mnohými častěji ve styku, vždy? jen u málokterých se mu podařilo vyčerpat celý jejich repertoár. Částečně nám doplnil stručné Kubínovy charakteristiky J. Jech v novém vydání Kubínových Povídek z Podkrkonoší a z Kladska a rozmnožil je o nové zápisy, zvláště u mladší generace kladských vyprávěčů.14) Kubín zapisoval vše, je to tedy nezkreslený obraz vyprávěčské zásoby tamějšího lidu z počátku našeho věku. Vyčteme z něho jasně, že ani nejtypičtějším pohádkářům nebyla cizí humorná a satirická povídka. U jeho nejlepší a nejoriginálnější vyprávěčky M. Ku1íčkové je sice jen málo satirických a humorných čísel, ale humor a satira nejsou často cizí ani kouzelným pohádkám této výborné vyprávěčky.15)


      Bude pro nás poučné, budeme-li si moci utvořit obraz o celkovém rázu nejvyhraněnějších vyprávěčů jedné oblasti a všimnout si zvláště těch, u nichž do repertoáru pronikly větší měrou látky s nefantastickou tématikou, a event. ukázat, proč tomu tak v jednotlivých případech bylo. Jde tentokrát o slezskou [/] oblast, z níž máme poměrně spolehlivě zapsané texty jak z doby před první světovou válkou, tak hlavně z doby po druhé světové válce. U mnohých bylo možno vyčerpat celý jejich repertoár a kromě toho bylo v mnoha případech možno provést i opakované zápisy, blíže se seznámit s jejich životem a všimnout si i prostředí, v němž vyprávějí.
      Z generace před první světovou válkou máme jen jednoho vyprávěče, od něhož známe v podstatě celý, bohužel nevelký repertoár. Ze 14 čísel sedmdesátiletého důchodce Fr. Herbera (nar. 1838) z Holasovic (Opavsko) je většina kouzelných pohádek (9), pět je novelistických povídek.16) Jsou vyprávěny, pokud to lze poznat z přesně zapsaného textu, klidným slohem (tři dobrodruzi získávají úskokem jídlo a pití, Služba o nos, Pes dán do učení - ATh 1750, Náprava lenivé ženy). Ani poslední dvě povídky, jež jsou již satirické svým syžetem, nemají ostřejších satirických tahů, které by vyjadřovaly zaujatější vyprávěčův postoj. Zajímavější však je, že jedna z kouzelných pohádek, vytvořená z několika látek (Moudré děvče, Pastva zajíců, Namluvení pytle pravdy) má silně třídní charakter a je jí propůjčen rámec místní protipanské pověsti ("O štremplovskych sedlakach").17) Zapisovatel Fr. Stavař, sám dialektolog, zapsal sice povídky věrně, ale zdá se, že vyprávěč mluvil jen k němu, do péra.
      Z vyprávěčů s větším repertoárem je jen jedna, kterou bychom mohli označit jako interpretku kouzelných pohádek. Je jí Antonie Baránková (nar. 1897), vyprávěčka ze Štěpánkovic na Hlučínsku. Její repertoár čítá 32 čísel. Zachytil jsem u ní vše, snad jen několik drobných pověrečných povídek o

107

hastrmanech by ještě mohlo rozmnožit tři desítky jejích pohádek.18) Jen 8 z nich je novelistických, v nichž se najde jen výjimečně látka, která by si vzala na mušku některou lidskou slabost. Baránková vyprávěla většinou doma v úzkém kruhu rodinném, ponejvíce dětem, na dračkách nebo při práci na poli, ale nikdy ne velkému množství. Vyprávěla nenuceně a její dvě satirické povídky jsou vyprávěny klidně, bez vzrušení, neutrálně.
      Druhá velmi dobrá interpretka kouzelných pohádek Marie Čudková, nar. 1904 v Milíkově (Těšínsko) má jen poloviční rozsah repertoáru Baránkové, ale její podání se vyznačuje živostí a hlubokým prožitkem vyprávěného slova.19) Své dětské posluchače, jimž nejčastěji vyprávěla, obyčejně poučuje a moralizuje - to zdědila od svého dědečka, který dětem nejvíce vyprávěl a vyvozoval rovněž pro děti z pohádky poučení. I dvě satirické povídky dovede podat živě a přesvědčivě. Starobylý charakter jejího písňového fondu - v této oblasti je skutečným mistrem, dovedla vytvořit také několik improvizovaných písní a adaptovat staré jablunkovské písně v slově i v nápěvu - odpovídá do jisté míry i kouzelnému světu jejích pohádek.20) Ale tak jako je možno i mezi jejími písněmi uslyšet nezřídka i satirickou píseň, tak tomu je i ve vyprávění, jak prozrazují některá podání novelistických povídek a humorek. Čudková se nevyhýbá takovým vyprávěním a byla by jich jistě znala více, kdyby měla více příležitosti je slyšet a vyprávět. Ale na svatbách se nevyprávělo, jak sama říká, tam se uplatňovala hlavně svými písněmi, tradičními i příležitostně vytvořenými, jinak byla jen na službách a pak už ve stáří vyprávěla jen dětem a vnukům.
      Zvláštním typem vyprávěče kouzelných pohádek, jež se mění v jeho podání ve většině případů v jakási dobrodružná vyprávění, je Alois Anjel z Opavska 1884-1964). z jeho čtyřiceti dlouhých vyprávění jsou jen tři novelistické povídky (Unibos, Hledat hloupější ženu, Žena se chce zbavit muže), ostatní jsou fantastické pohádky, velmi dlouhé, v nichž se sice vyskytují tradiční motivy, ale nezřídka jsou prokládány dobrodružnými epizodami, v nichž dominují čerti, cikáni, dvořané, generálové apod., a ještě je vlastní osnova pohádky nastavována a neúměrně prodlužována, takže vyprávěč někdy nedovede děj zvládnout a jeho vyprávění se pak stává rozvláčným.21) A tak jako u něho trpí dějová vyváženost v kompozici, tak nepůsobí přesvědčivě i nepřiměřenost ve zpodobování některých situací, zvláště v líčení některých scén, např. když se hrdina potýká s černokněžníkem, s čerty, když hrdina léčí kouzelným ovocem pyšnou princeznu apod. Tyto procedury jsou líčeny hodně podrobně, s množstvím detailů, jsou to scény až groteskně hyperbolizované, i když nelze říci, že by je někdy dovedl vyprávěč podat nezajímavě, cítíme však, že vyprávěč překročuje rámec dovolené míry.
      Anjel ovšem i přes svůj sklon žít ve světě fantazie musel být velmi dobrý humorista a satirik - to se projevuje na některých místech v jeho fantastických pohádkách až příliš silně - snad znal i některé novelistické povídky a anekdoty, ale v paměti je nepodržel. Jestliže dovedl na dračkách vyprávět tak, že se děvčata nemohla smíchy udržet a musela utíkat ven, musela to být přímo řetězová reakce smíchu vyvolaná řadou humorných, pravděpodobně improvizovaných vyprávění stále stupňovaných. Takovéto humorně sati

109

rické vyprávění Anjel dovedl rozvinout jen před svým posluchačstvem, bohužel nepodařilo se jej v jeho osamělém stáří do středu posluchačstva přivábit.
      Je sice ještě několik vyprávěčů, v jejichž repertoáru pohybujícím se kolem pěti čísel se najdou i takoví, kteří znají jen kouzelné pohádky, ale těch je jen velmi málo. Patří k nim např. A. Korpasová (nar. 1888), rovněž ze Štěpánkovic, jejíž podání je živé a výraz slovní intonačně bohatý.22)
      Avšak nejvýraznější vyprávěčské osobnosti ze slezské oblasti se vyznačují pestřejším složením repertoáru, v němž většinou převládají humorné novelistické a satirické povídky.


      Uvedl jsem již v monografii o hlučínském vyprávěči Josefu Smolkovi, jak silně poznamenalo satirické vyprávění jeho repertoár, a je tedy možno v tom směru odkázat čtenáře na příslušná místa v této publikaci.23) Podivuhodné u Smolky je, že pokud zachoval kouzelnou pohádku jako aktivní projev své zásoby, nezlehčil ji, nýbrž vypráví ji se všemi odstíny a výraznými znaky kouzelné pohádky, a i když se v ní objevuje třeba satirický prvek, nezajde vyprávěč tak daleko, že by pohádku znetvořil. Totéž se týká i pověrečné povídky a legendy. Ani v pohádce, v níž je už satirické jádro skryto, jako např. ve variantě pohádky Drosselbart (AT 900), kde mohl Smolka ve zvýšené míře uplatnit svůj satirický výraz, není pohádkovost tohoto syžetu snížena.24) Jeho sklon nést své vyprávění v humorném či satirickém tónu mu naopak usnadňuje obohatit povídku na mnohých místech detaily, lehkou ironií i satirickými šlehy a vytvořit tak [/] krevné postavy zejména v novelistických povídkách a legendách, čímž se blíží někdy v Smolkově podání tyto útvary žánrovým obrázkům z vesnického života. Srovnáme-li např. Smolkovu pohádku o vtipném dělení krocana s ostatními českými versemi, vynikne nám Smolkova tvůrčí vypravěčská schopnost nejlépe.25)
      I ve Smolkově písňovém repertoáru lze pozorovat podobný proces: mezi jeho písněmi je dost těch, které se vyznačují jadrným humorem a satirickým zabarvením.26)
      V uvedené monografii bylo rovněž ukázáno, jakými prostředky Smolka dosahuje satirického zabarvení jak v projevu slovním, tak i v mimojazykovém plánu.
      Nejblíže stojí Smolkovi, pokud jde o vývoj vyprávěčské osobnosti, Josef Šlachta z Mostů u Těšína (1886-1957). Škoda, že u tohoto kdysi výborného vyprávěče nebylo již možno zapsat vše, co znal. Při třech návštěvách - necelý rok před jeho smrtí - bylo zapsáno 50 čísel, ale znal ještě více povídek.27) v devadesáti letech byl již málo pohyblivý, ale stále ještě jiskřil vtipem. v jeho repertoáru bylo původně jistě - podobně jako u Smolky - více kouzelných pohádek, nakonec jich zůstalo jen pět, jinak se dostaly do jeho zásoby vyprávění realistické povídky - ústní cestou i z četby (hlavně některé kalendářní povídky). Bylo vidět, že kouzelná pohádka v jeho podání nemá té soudržnosti jako u Smolky, satirická povídka a anekdota ji zatlačily do pozadí ještě víc. v jeho slohu se už také neprojevuje taková svěžest a bezprostřednost - vyprávěč trpěl astmatem a kýlou, při vypravování se musel někdy přemáhat a potlačovat bolest, což mělo místy i vliv na jeho dikci. Pro nás je zají

109

mavé spíš složení jeho repertoáru: jsou v něm zastoupeny tradiční novelistické povídky, z nichž většina je humorných, nezřídka vyprávěných se satirickým zabarvením.
      Není těžké uhodnout, jak se stal Šlachta vyprávěčem takových povídek: Byl horníkem, dojížděl vlakem do práce a mužské společnosti horníků také nejvíce vyprávěl. Vzpomínal, jak už ve vlaku naň kamarádi čekali a dělali mu místo, aby si sedl mezi ně - nejednou jej k sobě jedni od druhých přetahovali. To byl tedy rozhodující činitel - posluchačstvo převážně mužské, hornický živel. v jeho projevu není ostrého satirického tónu, spíš se vyskytne někdy potutelný úšklebek, jenž provází ostřejší výraz, ale nikdy ne vulgární nebo hrubý. Je třeba litovat, že nemáme od něho zápisy z dřívější doby, kdy byl svěží a kdy vyprávěl ještě živěji a bohatším jazykem. Právě u novelistických a satirických vyprávění je důležitá otázka: nejen co se vypráví, ale jak se vypráví. Několik ukázek z jeho repertoáru, jež byly před více než deseti lety uveřejněny, svědčí o tom, že je ještě v devadesáti letech dovedl podat živě a barvitě, s krajovým koloritem a přitom je aktualizovat.
      Podobný typ vyprávěče nám představuje jiný těšínský vyprávěč z jablunkovského předhůří - Josef Ježowicz z Košařisek (nar. 1885). Šlachtovi má blízko už složením svého repertoáru - jde většinou o humorné povídky, kratší i delší. Ježowicz ovládá svůj repertoár suverénně. Není to repertoár malý zapsali jsme u něho v letech 1954-1961 necelých 50 čísel, která tvoří jeho aktivní repertoár. Zná-li jich tolik, jak uvádí D. Kadlubiec, který se jeho vyprávěčskou osobností zabýval, tj. přes 200, je třeba říci, [/] že to asi nebudou všechna tak kompozičně ucelená vyprávění jako je tomu u těchto prvních pěti desítek.28) Podobně jako u Smolky a Šlachty, ustoupila i u Ježowicze kouzelná pohádka do pozadí, a to ještě více: zná jen jednu pohádku zvířecí, 3 kouzelné, 3 pověrečné a 2 legendy - vše ostatní jsou švanky, humorky, anekdoty a satirické povídky. To celkem překvapuje, neboť Ježowicz, který bydlel na samotě v jablunkovských Beskydách - jeho usedlost na úbočí vrchu Ostrého byla daleko odloučena od lidí - byl téměř svou dobrou pamětí a vyprávěčským talentem přímo předurčen k tomu, aby byl nositelem staré tradice. A přece sotva kde jinde na Těšínsku ani v blízkosti průmyslové oblasti karvínské nebo nedalekého Třince, kde všude je spíš příležitost v hornických a vůbec mužských kolektivech vyrůst nadanému jedinci v satirického nebo humoristického vyprávěče, se nenajde takový vyprávěč humorista jako je Ježowicz. A zase to bylo i přes tuto odloučenou samotu prostředí, které zformovalo tohoto zemědělce-horala ve vyprávěče tohoto druhu. Presenční vojenská služba, pobyt v první světové válce, tři roky strávené na pracích v Kanadě - výlučně v mužské společnosti dělníků a nakonec i častý styk s mužskou společností doma v práci v lese, hlavně při svozu dříví, i u piva v hospodě - to byly hlavní příčiny, proč z Ježowicze nevyrostl vyprávěč kouzelných pohádek. Ale byla to jistě i vrozená dispozice, a pak - nebylo asi také těch, od nichž by na samotě kouzelnou pohádku tak často uslyšel. v rušné mužské společnosti v hospodě i při práci se vyprávělo něco jiného, co jeho mysl více připoutávalo. To, co vyprávěče nepřitahuje, zůstane v jeho paměti jen jako prostý obsah něčeho, co slyšeli:

110

tak dopadly dvě nebo tři kouzelné pohádky, které interpretuje - suchá, bezbarvá vyprávění. Zato povídky o čertu-čeledínu (ATh 810A) a takové, které mají blízko k pověrečným látkám (motiv prokleté hraběnky a zámek strašení, princezna v kryptě), jimž bezmála věří, jsou vyprávěny procítěně a s prožitkem, jak se málokde uslyší. Ještě spíš v kouzelné pohádce se u něho vyskytnou prvky humoru a satiry, v pověrečných a strašidelných povídkách nikdy. Naproti tomu v legendě o putování ziskuchtivého žida s apoštoly a s Kristem a o zázračném vyléčení nebo v pověstech o Josefu II. nebo ve dvou variantech o čertu, jenž slouží jako čeledín u sedláka, se dostávají silné satirické prvky - částečně motivací, ale ještě více způsobem Ježowiczova podání. Ještě snadněji nabývají těchto rysů desítky Ježowiczových, většinou krátkých, vyprávění. Satirická povídka o ženské nevěře (AT 1308), o vyléčení celého lazaretu postrašením, že budou pacienti upáleni, povídka o chlopovi, jenž se měl otelit (ATh 1739), historky o cikánech - to jsou látky, které se syžetově shodují s podobnými tématy u Šlachty, ale v Ježowičově interpretaci je mnohem silněji položen důraz na jejich satirické jádro - v tom je zase Ježowicz blízký Smolkovi.
      Jeho satirická vyprávění získávají bohatou gestikulací a hlavně výraznou mimikou. Ježowicz, třebaže vypráví jen jednomu posluchači, předvádí děj tak, jako by byla světnice naplněna 1idmi. Jeho bohatý slovník, zvlášť expresívních výrazů a přirovnání někdy i hrubšího zrna -, zvyšování hlasu, častá přímá řeč, gestikulace přecházející někdy až v předvádění některých dramatických scén - vše to připomíná Smolku. Smolka je však bohatší v jazykových a stylistic[/]kých odstínech, je víc individuální, Ježowicz je víc lidovější.
      Kromě několika povídek, jak už byla o tom zmínka, je většina jeho vyprávění krátká, s jednoduchým syžetem, jsou to anekdoty a humorky. Ježowicz i obsah těchto krátkých, nezřídka asi i z četby přejatých vyprávění prožívá tak silně, že mnohá z nich vydává za vlastní zážitek nebo za událost, která se fakticky stala. Např. vyprávění o tom, jak obžalovaný vysvětluje soudci čin tak, že přirovnává soudce k volovi atd., podává jako skutečnost, která se odehrála v Kanadě a jíž byl svědkem,29) nebo povídku o vojákovi, který ukradl hospodskému hodinky a pak je strčil veliteli batalionu do kapsy, aby je při prohlídce nikdo u vojáků nenašel, tlumočí jako událost, která se domněle měla stát, když byli na manévrech.30) Povídka o záletníkovi, jemuž jeho sok spálí zadnici rozžhaveným železem, což je vlastně variant Chaucerovy povídky (AT 1361), Ježowicz vypráví jako skutečnou událost, která se stala kováři Mitrengovi z Hrádku u Jablunkova, a vyprávěč se dušuje, že se ještě pamatuje, jak z toho byl soud.31) Mohli bychom to vzít jako zcela běžnou manýru, kdy si vyprávěči včleňují látku do komposice jako autozážitek, což se zvláště např. stává v prášilovských vyprávěních, kdyby Ježowicz skutečně nebyl do morku kostí přesvědčen o tom, že to jsou v daném případě skutečné události, a sám sebe vydává za jejich svědka. Ale zde nejde o nic jiného než o to, že vyprávěč už vykládal tyto povídky nesčetněkrát a že nakonec v jeho paměti splývá báseň a pravda. A je jen znak dobrého vyprávěče, že věří skutečně a do písmene tomu, co vypráví.

111


      Sotva bylo v jeho zásobě vyprávění původně více kouzelných pohádek, neboť si na jiné než na ty, které vyprávěl, nevzpomínal. I zde je pro něho příznačné, že ve variantu o Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém (ATh 513) pohádku zbavuje motivů, které ji kompozičně stmelují: nejde zde o hrdinu, kterému společníci pomáhají získat ruku princezny, nýbrž všem společníkům jde o peníze, které si chtějí rozdělit, a dále o to, že pohádku naplňuje až naturalistickými prvky.32) Podobně je pro Ježowicze přijatelnější vyprávět motiv o tom, jak hrdina rozesměje princeznu (velí vojákům: palec jedné ruky do úst, druhou ruku do zadnice, pak výměna - ve slezské oblasti se vyskytuje ve dvou verzích Nezasmálky), ve spojení s pověstí o císaři Josefu II. než v pohádkovém syžetu.
      Celkem se tedy Ježowicz podobá jak Šlachtovi, tak Smolkovi. Podobně jako u nich - ale u něho ještě větší měrou - ustoupily látky s kouzelnými motivy do pozadí, satira je výrazná, ostrá, humor šťavnatý.


      Je známo, že satirickým charakterem se vyznačují hornická vyprávění - jsou to většinou krátké humorky a anekdoty, kouzelných pohádek je málo. Ale i mezi hornickými vyprávěči se najdou interpreti, u nichž je dobře zastoupena kouzelná pohádka. k takovým patří např. Frant. Biegoň z Karviné Ráje (1897-1969). Pracoval sice dlouhou dobu na šachtě, ale vyprávění přejal hlavně ještě v dětství od lidí, když chodil po službách. Humorná a satirická vyprávění zná sice také (byla u něho zapsána jen dvě), ale neváží si jich ani zdaleka tolik, jako kouzelných pohádek, neměl k nim takového vnitřního vztahu. [/] Vyprávěl je ponejvíce v hospodě ve společnosti vozků, jak sám říkal. Zato kouzelné pohádky, jichž jsem stačil u něho zapsat ještě 12, vyprávěl s prožitkem. Dospělým už je však nevyprávěl, nejčastějšími jeho posluchači byli jeho vnukové.33)
      Josef Kocur, rovněž hornický vyprávěč, žijící v Ludgeřovicích na Hlučínsku (nar. 1904) nedaleko Ostravy, má složením svého repertoáru blízko k těm typům vyprávěčů, u nichž se také jen kouzelná pohádka zachovala v menší míře, ačkoli se zpočátku zdálo, že kouzelných pohádek bude znát mnohem víc. Nasvědčovala tomu jeho první pohádka, kterou vyprávěl a jejíž kompozice je velmi složitá.34) Byla však jen dokladem toho, že vyprávěči nejdřív reprodukují svoji nejlepší nebo nejdelší pohádku. Ze zapsaných 45 čísel jeho repertoáru má jen 6 ráz kouzelných pohádek, vše ostatní jsou jen novelistické a satirické povídky a anekdoty, výjimečně se najdou i exempla a pověrečná povídka. O jeho přednesu bylo napsáno ještě v době, kdy nebyl upoután na lůžko, že jeho projev není tak živý, že zvláště intonace není odstíněná a že jeho projev působí dost monotónně. Bylo to bezesporu způsobeno jeho dýchacími potížemi (trpěl již dlouho hornickou chorobou - silikózou), ale jinak bylo jeho vyprávění celistvé, vyprávěl jistě, bez klopýtnutí. Vlastní kouzelné pohádky vyprávěl bez většího vzrušení, ale satirické látky i při ztížené interpretaci vyprávěl s citovou účastí (např. Divotvorný klobouk ATh 1539, Princezna odpovídá "ne" - ATh 853, Spor o víru [dialog s posunky]; Půjčený kabát - ATh 1642, Pes dán do učení - ATh 1750A aj.). Na složení jeho repertoáru mělo jistě vliv posluchačstvo. Vyprávěl sice také hodně na dračkách, ale nejvíce odpo

112

slouchal a sám také jistě nejčastěji vyprávěl cestou z práce. Sám dotvrzuje, že se dříve cestou do práce i z práce hodně vyprávělo - chodil z Ludgeřovic do Ostravy pěšky. To je týž případ formování repertoáru jako u hornického vyprávěče Josefa Šlachty. Je třeba litovat, že nebylo možno u něho zapsat všechna vyprávění, když byl ještě zdráv a svěží.
      Jiný hornický vyprávěč J. Dadák z Karviné, u něhož bylo zapsáno v době, kdy mu bylo 60 let, na 120 vyprávění, má kromě svých dvaceti pohádek, legend a povídek většinou krátké humorky a anekdoty.35) Je to už člověk novějšího světa, žijící dnešní skutečností, pracuje politicky, je hodně sčetlý, a přece má k pohádkám vřelý vztah a vypráví je rád. Pamatuje si je ,ještě z dětství, jak je slýchával od jednoho starého havíře a od svého otce, jistě do nich zasáhl, jak je patrno v kontaminovaných formách, které sám přetvořil. Polovinu jeho repertoáru tvoří humorky a anekdoty. Nelze říci, že by se v nich projevoval zvlášť jako typický satirik - snad už to, že i ke kouzelným pohádkám chová úctu, nedává mu tolik možnosti rozpoutat při vyprávění satiru plnou měrou. U něho zapisovatelé ovšem natáčeli jen v jeho přítomnosti, takže vlastně nevíme, jak by vyzněly jeho humorky v prostředí jemu vlastním.
      Avšak většina hornických vyprávěčů, zvláště střední generace, má repertoár složený z humorných vyprávění, delších i krátkých, ponejvíce ovšem anekdot.36) Hornický prozaický folklór je možno charakterisovat dvěma póly, jež ohraničují zároveň nejstarší a nejmladší vývojové stadium: pověstními, resp. pověrečnými útvary, jimiž se vyznačuje nejstarší období, v němž hornické tradice vznikaly a přetvářely se, [/] a humorkami a anekdotami, které charakterisují soudobý hornický folklór. Hornický humor a satira čerpaly podněty z nejrůznějších okruhů hornického života: patří sem nevinné šprýmy každodenního života na dole i v hornických koloniích, vyprávění, v nichž se ukrývala hořká pravda těžkého života a bídy, i když někdy otupována navenek sebeironií, i ostrá satira, jíž horník-vyprávěč šlehal do řad vykořisťovatelů, když se nemohl domoci práva ani stávkou ani jiným protestem.
      Jsou to desítky vyprávěčů s větším či menším repertoárem, v němž jsou zastoupeny drobné folklórní útvary i anekdoty převzaté z úst lidu i z tisku, přetvářené a přizpůsobené hornickému prostředí nebo prostě beze změny přejaté. v monografiích z hornických oblastí i z článků o hornickém folklóru je jim věnována patřičná pozornost a je podána i charakteristika těch, koho je možno považovat za typické nositele této slovesnosti. Nalezneme je nejčastěji v samém středu hornické oblasti, v hornických koloniích.37) Naproti tomu vyprávěči-horníci, žijící na vesnici, vyrůstali v těsném styku s tradiční lidovou kulturou a ta měla na složení jejich zásoby vyprávění rozhodující vliv. U všech uvedených typů vyprávěčůhorníků (Šlachta, Kocur, Biegoń) se najdou např. jen jedna nebo 2 povídky s hornickou tématikou, a to ještě jako součást pasivního repertoáru.


      Prostředí, v němž vypravěč žil a čerpal své povídky a pohádky, a v němž je reprodukoval, má tedy zásadní význam pro složení jeho repertoáru, ale také i pro způsob jeho podání. Viděli jsme, že téměř všich

113

ni vyprávěči, o nichž byla zmínka, se dostali více nebo méně častěji do styku s převážně mužským prostředím, což mělo pak vliv i na utváření jejich repertoáru.
      Takových vyprávěčů, jako byla Čudková nebo Korpasová, které se pohybovaly jen ve vesnickém prostředí, známe mnohem méně. Zvláště mužů je málo takových, kteří by se nedostali dál do světa. Jedním z nich byl jablunkovský horal Josef Sikora - Krajčok (1871-1954). Je zajímavé, že tento vzdálený "soused" Ježowiczův, bydlící na protější stráni sousedního vrchu - na Kozubové, právě tak izolovaný od světa jako Ježowicz, je zcela jiný typ vyprávěče. Bohužel, známe od něho jen deset čísel, z nich dvě kouzelné pohádky, jedno exemplum a několik drobnějších pověstí a pověrečných povídek.38) Nevíme tedy přesně, jakého rozsahu a charakteru byl jeho repertoár jeho písňový repertoár se vyznačoval značnou starobylostí.39) Sikora neměl možností takového styku se světem jako Ježowicz, hospodařil jako typický horal, doma tkal za stavem plátno, obhospodařoval menší výměru pole ve vysoké poloze a do společnosti se dostal jen v neděli, když šel do kostela, nebo o rodinných slavnostech. Velmi často byl na svatbách, neboť byl znám jako veselý zpěvák a tanečník. (Naproti tomu Ježowicz vůbec nezpíval a také netančil - "jo ku tymu nimjoł pojenćo", říká). Tito dva vyprávěči, v témž horalském prostředí žijící, ale životním během každý jinak poznamenaný, jsou nám příkladem toho, jak se může podstatně jinak zformovat vyprávěčský talent, je-li přesazen do jiného prostředí, jak tomu bylo u Ježowicze. Tím ovšem neříkáme, že se u každého jinak neuplatnila i psychická stránka ochotna přijímat ty či ony podněty. Ale oba byli veselí staříci, ba [/] možno říci, že Sikora-krajčok, jenž humorných povídek téměř neznal, byl mnohem veselejší a bujařejší než Ježowicz.
      Také nejlepší vyprávěčka z Jablunkovska Anna Chybidziurová (nar. 1898) nebyla po celý život nikde ve světě, ba lze říci, že téměř nepřekročila ani hranice své rodné obce Bukovce. Ukázal jsem již před časem na charakter jejích vyprávění i na její vztah k pohádkám a vůbec na její vyprávěčskou osobnost na stránkách tohoto časopisu.40) Přes sto čísel její zásoby pohádek a povídek netvoří nějaký sourodý celek. I když mezi nimi převládají látky pohádkové, legendy pověrečné a romanticko-dobrodružné povídky, není málo takových, které mají blízko k realitě a které jsou neseny humorným a často satirickým tónem. Svou zásobu vyprávění mohla Chybidziurová rozmnožit o tyto humorné látky přímo v domácím prostředí: její otec často přivedl domů z hospody "kanyjakigo žebroka a pjanego, co za pecem lygovali". Od takových vandrovných mohla podchytit leccos veselého, ale jistě i v sousedské společnosti, v níž nejčastěji vyprávěla - dříve ještě na přástkách a na dračkách. Většina těchto novelistických povídek má podobný charakter, jak jej nalézáme u všech vyprávěčů ve slezské oblasti a vůbec všude jinde. Po té stránce je poučné srovnat její repertoár se zásobou vyprávění u Smolky a Ježowicze. Srovnání mezi Smolkou a Chybidziurovou vykazuje poměrně velké číslo shodných látek - celkem dvacet, kdežto Josef Ježowicz se shoduje s nimi pouze v šesti číslech, a to ještě ne s oběma. Všichni tři se shodují v těchto látkách: Čertčeledín, Princezna v kryptě, Záhoř, Zloděj-mistr, Žena prozrazuje muže smrti, Nevěrná žena (ATh 1380).

114

U Smolky a Chybidziurové jsou společné ty povídky, které jsou známy jako tradiční, a to velmi často se vyskytující. (V pořadí Smolkových vyprávění jsou to povídky č. 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 24, 26, 29, 32, 33, 34, 39, 42, 46.)41) To ukazuje, že oba převzali značný počet z "domácí", blízké tradice, zatímco Ježowicz, u něhož najdeme velké množství drobných, anekdotických vyprávění, jež jsou zastoupena ve fondu prozaických lidových tradic řidčeji nebo je tam vůbec nenalézáme, uslyšel je tedy především v mužské společnosti u nás nebo za mořem nebo je převzal z lidové četby.
      Kromě tradičních humorných vyprávění využívá také Chybidziurová své schopnosti improvizovat a improvizovaně tvořit takové povídky, jejichž námět sice vychází z tradice, ale je obohacen o mnohé nové prvky především ze soudobého života.42) Právě tyto prvky, vzaté někdy z aktuálních událostí, dovede Chybidziurová včlenit do osnovy vymyšlené fabule, jíž dává sice zdánlivě pověrečný ráz, ale v podstatě jde o humorně vyprávěný příběh o hloupém čertu, v němž je např. čert postaven ještě více do tragikomických situací než v běžných pohádkách tohoto typu a povídka tak nabývá groteskních rysů. Právě tam, kde se může vyprávěčka chytit určitého motivu, aby jej přivedla až na kraj parodického vyprávění, dovede výborně improvizovat - je to vyprávění pro zábavu, pro smích, skoro vyprávění pro vyprávění. Je v nich blízko "priskazkam" a dlouhým koncovkám kouzelných pohádek, jak je známe z východoslovanských znění, které se mohou i osamostatnit jako zvláštní humorná čísla. A Chybidziurová právě v takových zakončeních dovede snadno improvizovat [/] a vytvářet komické a satirické situace, využívat pro ně rčení, přísloví i anekdoty a do jisté míry tak jimi nahrazuje klasické formule kouzelné pohádky.43) Jenže zde u ní nejde jen o zakončení klasických pohádek, někdy je užije i v krátkých veselých povídkách a anekdotách a tím jsou blízké samotné povídce. v takových případech nechtějí nic víc než bavit a rozesmát, nikoli vytvořit přechod od kouzelnosti, jíž byla obestřena povídka, k všednímu světu.
      Ale ani vyprávěč, jehož život byl ponořen do vesnického prostředí po celý život, nemusí převzít z kulturního dědictví lidových vyprávěčů jen kouzelné pohádky. Jan Míček, rolník z Janovic u Frýdku (nar. 1899), prožil celý život v Janovicích na svém statku. Jezdil ovšem hodně do okolí, ale zase jen na vesnice, neboť už od chlapeckých let doprovázel vesnického veterináře a sám se stal lidovým zvěrolékařem, daleko široko známým a vyhledávaným. Nelze říci, kolik si přinesl z takových cest všelijakých vyprávění, ale jistě ne málo. Vyprávěl je nejvíce v sousedské společnosti u piva, ale také na zábavách. Jen tři jeho vyprávění mají víceméně pohádkový charakter (Princezna odpovídá "ne" - ATh 853, legenda o napodobení zázračného uzdravení koně - ATh 753 a sázky obra s krejčím), všechny ostatní jsou novelistické povídky a folklórní anekdoty (40), z nichž mnohé jsou podány v satirickém tónu (povídky o ženské nevěře - ATh 1360, Krzyžanowski 1354, ATh 1350, anekdoty o advokátech, zlodějích, o židech a cikánech aj.). Mnohé povídky vyprávěl jako skutečné události a také v běžném rozhovoru rád "prášil". Snaha blýsknout se, ukázat se větším než je - i když to byl dobře si stojící sedlák - se odrazila i v jeho projevu: jeho

115

podání se vyznačují nepoměrem teatralisačně předváděných bohatých gest i výrazné mimiky a strohým slovním výrazem, snažícím se o spisovnost. Pro fotografa je gestikulační Míčkův doprovod velmi vděčný, ale na posluchače působí jaksi nepřesvědčivě. Také dialogy jsou vyjádřeny až přehnaně rozdílně dvojím silným důrazem. Vyprávěč v nich až příliš diferencuje silou hlasu oba mluvčí: první je až hlučně silný, druhý zase příliš tichý, až zanikající, věty někdy nedopověděné, aniž je taková mezera vyplněna gestem. Chybí zde určitá přiměřenost dvou hlasových rovin, jak tomu je např. u Smolky. Rovněž pointa bývá otupena, což vyprávěč sám cítí, a když vidí, že posluchač je jaksi překvapen nebo že nevyvolal u něho náhlým ukončením náležitý dojem, dožaduje se, aby posluchač zaujal k jeho vyprávění určitý postoj: "Tuž co, je to pěkne?", "No vidžice, je to tež dobre?" Vyprávěl vážně i nejsatiričtější povídky, jako by se to do puntíku stalo, teprve po vyslovení pointy se rozesmál a řekl obyčejně: "Tuž to by tež mohlo być k čemu, ne?" nebo jinou dotvrzující frázi.


      Je ještě řada vyprávěčů, jejichž repertoár není tak obsáhlý jako tomu bylo u uvedených typů, kteří se nejeví tak vyzrálými typy, a to z různých důvodů: bud' jejich repertoár nemohl být už zachycen v úplnosti (V. Žáček, Fr. Poštulka, A. Duda) nebo neměli větší repertoár (M. Chrzibek, M. Pavelková) nebo jejich vyprávěčský projev nebyl umělecky tak vyzrálý, aby mohli být pokládáni za typy (M. Velebnovská, M. Galvasová, M. Zogatová) nebo máme zachycenu jejich zásobu vyprávění jen v regestech a nemůžeme [/] si učinit o jejich podání dokonalou nebo ucházející představu.
      Jistě k výborným vyprávěčům patřil beskydský soused Míčkův Vincenc Žáček, lesní dělník z Ostravice, u něhož zapsal v r. 1931 o prázdninách pěkné pohádky, několik pověrečných a novelistických povídek Fr. Váhala ještě jako posluchač filosofické fakulty. Tehdy bylo Žáčkovi 63 let a zapisovatel zachytil za několik návštěv pravděpodobně jen část jeho repertoáru (12 čísel).44) Jak sběratel uvádí, byl Žáček rozený vyprávěč, když vyprávěl, vůbec mu nevadilo, zdali jej poslouchá naplněná jizba, nebo vypráví-li jen zapisovateli. Mluvil jako by byl na jevišti, sebevědomě, intenzívně prožívaje to, co vyprávěl. v tom se velmi podobá Josefu Ježoviczovi. Čtyři Žáčkovy humorky mají satirický charakter (Omlazování - hlídání včel, zatím taškář ukradne koně; dědictví po otci v hrnci zakopaném do země - domnělý poklad rozdělen mezi syny na zádech chtivého rechtora, místo peněz se objeví trus; peníze schovány za oltářem si vezme kostelník a na jejich místo dá nápis: Vstal jest, není ho tuto! - ATh 1341 B; Zhojená pakostnice, ATh 1791). Žáček vyprávěl sběrateli, jenž zaznamenával jeho projev, pomaleji, než když vyprávěl sousedské společnosti, a to se také jistě odrazilo na jeho slohu.
      Také u velmi dobrého hlučínského vyprávěče Františka Poštulky, nar. 1899 ve Svobodě u Štěpánkovic (Hlučínsko) nebylo vše zapsáno, nebo vyprávěč náhle nečekaně zemřel v necelých 60 letech.45) Mezi jeho patnácti povídkami jsou zastoupeny z poloviny novelistické povídky, jež mají v některých případech satirický charakter (dobrodružství u

116

zbojníků, vyprávěné jako sen - ATh 1875, Služba o nos - ATh 1000, Kráva prodána soše - ATh 1643, Zloděj mistr - ATh 1525, anekdoty o enšpíglovské figurce - ratibořském Krištofovi). Jeho kouzelné pohádky nejsou tak složité, jsou však podány živě, satirické povídky se mu daří ještě lépe. Mohl jich snad znát ještě více, neboť se pohyboval hodně v mužské společnosti, i ve společnosti mladých - byl mimo jiné fotbalovým soudcem a jezdil hodně s mladými hráči, ale vyprávěl i na dračkách. Dělalo mu potěšení, když mohl vyprávět ve společnosti - jeho povídka o mistrném zloději dostala zvlášť pikantní zabarvení, když ji vyprávěl jednou na dračkách, neboť do ní vpletl řadu místních osob, které postavil do komické situace.
      Ještě více je třeba litovat, že nebylo možno zapsat více povídek od jiného hlučínského vyprávěče Antonína Dudy ze Štěpánkovic (nar. 1893). Tento výborný vyprávěč, zedník, jednoho času také hajný, odmítl vyprávět, když se dověděl, že jsme jednu jeho povídku otiskli.46) Vše, co jsme mohli od něho zapsat, byly jen čtyři satirické povídky a několik anekdot enšpíglovského charakteru. v jeho povídkách se odrážejí místní poměry, začleňuje do nich místní lidí, jimž dává smyšlená jména, a děj umisťuje v sousedních obcích. Jednu povídku kocourkovského charakteru lokalizuje do maličké hlučínské vesničky Vrbky, kde byl svého času hajným. Už názvem povídky ("O mudrych Vrbčanoch") chtěl naznačit, že se vysmívá obyvatelům obce, v jejichž středu žil a s nimiž se dostával do sporu. Podobně jako Míček i Duda vypravuje i ty nejkomičtější situace vážně, ovšem s mnohem větším účinkem. I on podobně jako Míček užije spisovných výrazů, ale nenutí se do nich, [/] jeho vyprávění je mnohem přirozenější. Je pro něho jako vyprávěče-satirika příznačné, že např. přejímá z pohádky "Sezame, otevř se!" (ATh 676) jen úvod až k měření dukátů a dále pak spojuje látku s motivem o kůži sedřené s ženy a hned nato se závěrečným motivem z látky "Unibos" (ATh 1535 v - v sudu do vody). Vše to je organicky spojeno a satiricky vyhroceno.
      Ostatní vyprávěči jsou už jen průměrní a nemůžeme je počítat mezi typičtější interprety ani kouzelných pohádek ani novelistických vyprávění. U Martina Chrzibka z Hlučínska (nar. 1877 v Dol. Benešově) byly zapsány jen čtyři delší povídky satirického rázu.47) Je zajímavé, že reprodukoval např. variant o vtipném dělení krocana mezi šest osob (ATh 1533) podobně jako Smolka, ba i satirické prvky, které propůjčuje ženě hrdiny, když prokresluje její povahu, jsou podobné těm, které nalézáme ve Smolkově sty1u.48) I ostatní tři povídky (Náprava nevěrné ženy ATh 1725, Kdo dřív promluví - ATh 1351, Posel z nebe - ATh 1540) mají blízko jak tematicky, tak i satirickým charakterem Smolkovým oblíbeným povídkám. Chrzibek podobně jako Smolka si je přinesl asi z mužské společnosti - jednu dobu vypomáhal jako číšník v zájezdní hospodě na samotě, kam také chodíval občas i Smolka.
      Marie Galvasová (nar. 1891) z Ostravice-Nové Dědiny má ve svém repertoáru, jejž tvoří na dvacet čísel, i některé kouzelné pohádky nevelkého rozsahu, ale jinak převládají pověsti, pověrečné a novelistické povídky. Více než v novelistických povídkách se odráží proti vykořisťovatelský postoj vyprávěčky v pověstech, vztahujících se k době, kdy v okolí

117

Frýdlantu byly zakládány první fryšhamry (malé hutě).49) v jejím podání, klidném a nevzrušeném, se najdou stopy četby, někdy velmi silné, zvláště v pohádkách.
      Složením repertoáru i počtem vyprávění se jí podobá jablunkovská vyprávěčka Marie Velebnovská (nar. 1883). I její kouzelné pohádky jsou poměrně nesložité, lépe zachovala krátké veselé humorky a anekdoty o cikánech, advokátské a také pověrečné povídky, v nichž se jeví někdy silná sociální tendence.50) Velebnovská i Galvasová vyprávějí klidně, bez napětí, tím je také i satirické jádro jejich povídek otupeno.
      U devadesátileté vyprávěčky z Opavska Marie Pave1kové (nar. 1870 v Hlubočci) a u jablunkovské vyprávěčky Marie Zogatové (nar. 1908 v Bukovci) bylo zapsáno něco přes deset povídek u každé.51)Kouzelné pohádky u nich převládají, u M. Zogatové mají některé i satirické rysy, což se projevuje u ní i v dikci - vyprávěčka je temperamentní a dovede podat vyprávění živě, což u Pavelkové její pokročilý věk, podobně jako u Šlachty, nedovoloval. Ještě více sliboval vyprávěčský talent sedmnáctileté dcery M. Zagotové Anny, u níž bylo zapsáno několik kouzelných látek i novelistických povídek, ale těžká vleklá choroba udělala konec těmto nadějím.52)
      Mezi několika Kubínovými vyprávěči z Hlučínska - Kubín zde zapisoval v třicátých letech - je jen jeden vyprávěč, u něhož se objevují většinou i satiricko-realistické povídky, ale z celkové zásoby šesti povídek Fr. Vašíčka je těžko si vytvořit obraz o skutečném vyprávěčském profilu, u ostatních vyprávěčů zapsal Kubín ještě méně.53) Kromě toho Ku[/]bín, jak se zdá podle zachyceného textu, i při své stenografické metodě nemohl na Hlučínsku, jehož nářečí ještě tehdy dobře neznal, zapisovat v plném tempu. To vidíme např. i na satirických vyprávěních Vašíčkových (Prodaná odměna - ATh 1610, Unibos - ATh 1535, Hloupá žena - ATh 1381, sedlák podveden a prohlášen duševně chorým, student a učeň získávají peníze za prodané prase), neboť jsou vyprávěny tak, jako by je vyprávěč spíš diktoval do péra. Bohužel Kubín nám nezanechal o vyprávěních z Hlučínska ani nejstručnější údaje.
      Zvláštní pozornost by měla být věnována několika jablunkovským vyprávěčům, u nichž zapisovala v padesátých letech L. Pourová, když prováděla průzkum vyprávěčského repertoáru jedné lokality - Mostů u Jablunkova.54) Zapsala tam tehdy přes 350 vyprávění u více než deseti informátorů, bohužel zápisy jsou provedeny jen v regestech, údaje o vyprávěčích jsou jen nejnutnější, stručně jsme jen informováni o vztahu vyprávěče k jejich repertoáru. Jen šest informátorů má větší repertoár, dvě z nich, jak říká autorka, jsou nadprůměrné vyprávěčky. Jsou to Zuzana Zwyrtková (nar. 1910) a Marie Gorzolková (nar. 1901). Zvláště Z. Zwyrková má kromě několika kouzelných látek i dost realistických povídek, zatímco Gorzolková si více vážila a raději vyprávěla kouzelné pohádky. Ze stručného obsahu povídek ovšem můžeme vyčíst těžko, jaké povahy byla jejich vyprávění a co ony do nich vnesly. Zdá se, že i vyprávění novelistického rázu, kterým je možno propůjčit velmi často satirické rysy a u nichž lze zesílit humoristickou stránku, byly Zwyrtkovou vyprávěny spíš neutrálně.

118


      V poválečných letech se stal dosti častým typ estrádního, tzv. lidového vyprávěče. Takovýchto rozhlasových interpretů tradičních humorek a anekdot, které si tito lidoví vyprávěči různým způsobem adaptují a rozmnožují i o vlastní výtvory, je velké množství. Většinou si vyprávění, která mají přednést, píší, naučí se jim nazpaměť a potom je reprodukují. Všechny tyto povídky se vyznačují vekou dávkou humoru a satirických šlehů, mnohdy jejich autoři a interpreti v tomto směru neznají pravou míru a jejich slovo pak působí nepřesvědčivě.55)
      K nim nejblíž ze slezské oblasti má Anna Dřevjaná (nar. 1905) z Janovic u Frýdku, která začala na počátku padesátých let vytvářet velmi šťastně v lidovém duchu písně56) a později si psala lidové humorky, z nichž některé dobře, bez přepínání reprodukuje na veřejných vystoupeních. Některá z nich uveřejnila v regionálním tisku.57) Většinou se týkají denního života, současných negativních jevů, ale jsou i takové, které vycházejí z tradičních motivů a nabývají v jejím podání satirického charakteru.
      Známý dudák a zpěvák Pavel Zogata z Bukovce u Jablunkova (nar. 1907) má obsáhlý a starobylý repertoár lidových písní, kdežto tradičních vyprávění zná jen poskrovnu.58) Zato několik humorek, které si po paměti sám vytvořil, nemá sice obdobu v tradičních vyprávěních, ale na první pohled poznáme, že je vytvořil skutečný vyprávěč-umělec, jenž všemi prostředky lidového stylu dovede vytvořit satiru, která by snadno mohla být pokládána za lidovou.59) Zogata si je nikdy nepíše a obyčejně jimi doplňuje svůj zpěvní a dudácký přednes. Podobně po paměti [/] vytvořil v slově i v nápěvu v duchu jablunkovských lidových písní několik vlastních písní.
      Podobně si vytvořil a napsal několik krátkých satirických humorek hornický vyprávěč Bohumír Vaněk (nar. 1890 v Horní Lhotě, Opavsko), žijící stále na vesnici. Před tím je vždy jen improvizovaně vyprávěl - pokaždé jinak.60) Vaněk sáhl k péru až tehdy, když mu nemoc nedovolila plynně mluvit. Většinou jsou to improvizované sedmilhářské humorky, ale dovedl vytvořit, vycházeje z tradice, i kouzelnou pohádku, kterou zasadil do podzemního uhelného království. I v ní se uplatňuje jeho humorná a satirická stránka.61)


      Z uvedeného přehledu vyprávěčských typů jedné oblasti je patrno, že tak jako je na ústupu kouzelná pohádka, ustupuje i typ takového vyprávěče. Těch několik pohádkářů, u nichž fantastická pohádka převládá, tvoří jen malé procento. z těch pak, kteří mají ve svém repertoáru většinou novelistické a satirické povídky, je zase kupodivu výjimkou vyprávěč výlučně jen novelistických povídek. Téměř u každého nalezneme menší počet kouzelných pohádek nebo aspoň pověrečných povídek či povídek se strašidelnou tématikou. To zase svědčí o tom, že i když kouzelná pohádka byla na ústupu, nemizela tak rychle a najednou, nýbrž setrvávala, a vyprávěči, kteří měli sklon a příležitost vyprávět veselé povídky, ji zcela neodhodili.
      Nejčastějším typem vyprávěče ve slezské oblasti je vyprávěč smíšeného typu. k tomuto typu patří nejvyhraněnější představitelé vyprávěčského umění: Smolka, Šlachta, Kocur, Chybidziurová a Ježowicz. Ale

119

i mezi nimi jsou značné rozdíly a podobnosti, nejen v celkovém charakteru jejich vyprávění, nýbrž i ve způsobu podání, nemluvíc už o odrazu krajového života a jiných svérázných detailech v projevu. Smolka a Chybidziurová mají k sobě blíže složením repertoáru, Smolka a Ježowicz zase způsobem podání, Smolka, Ježowicz a Kocur mají humorky poměrně složitěji vystavěny, u Šlachty a Míčka jsou jednodušší. I při velkém množství humorných a satirických látek je možno konstatovat, že téměř u všech vyprávěčů přes některé látkové podobnosti je v této tématické skupině jejich repertoáru poměrně velká rozmanitost.
      Ještě větší pestrost bychom zjistili, kdybychom srovnali tytéž nebo podobné látkové typy, jak je pojímají a podávají jednotliví vyprávěči a jak se v nich obráží míra satiričnosti a sklon všímat si té či oné psychické stránky hrdiny apod. U Smolky a Ježowicze je to např. pohádka o čertu-čeledínu ve službě (ATh 810A), z nichž každý přistupuje k látce jinak. Pro Smolku je typické, že do látky o kajícím čertu začlenil satirické motivy o ženské nevěře62) - ty jsou u Smolky časté i jako samostatné povídky, u Ježowicze se satira obrací velmi ostře proti hraběti-vykořisťovateli, má jako v mnohých variantech tohoto druhu, kde je vzat pán nakonec do pekla, protože si to sám jako rozsudek nad sebou vyřkl ("nech mě djabli vezmum"), silně třídní ráz, Ježowiczem ještě podtržený přímou charakteristickou v dlouhém úvodu: hrabě je despota, jenž dává své poddané, kteří k němu přijdou prosit, vyštvat psy. U Smolky je čert-čeledín dosti složitá bytost: zpočátku čert-pomocník, filuta, jenž pomáhá hospodáři všemožně čarovnou silou, když způsobí chaos ve mlýně a vezme si pak celý vůz mouky, i pros[/]tým chytráctvím, když získává po třikrát od záletníka, jehož přistihuje u hospodářovy ženy, odměnu za to, že ho neprozradí; je to odvážný čeledín, jenž vynáší mrtvou stařenu na dobytče, ale nakonec zbabělec, jenž utíká od své ženy, když ho přistihla, jak ležel v peřinách a viděla, že mu narostla koňská kopyta. U Ježowicze je to mluvčí spravedlnosti, který sám říká hospodáři s lítostivým výrazem, jejž slyšíme v Ježowiczově hlase, že on to byl, který mu snědl placku a musí mu způsobenou křivdu nahradit. Skoro můžeme nabýt dojmu, že mu víc než o to, aby získal duši pro peklo, záleží na tom, aby zpupný hrabě byl potrestán a pomstěn.
      U Smolky, Chybidziurové a Ježowicze se vyskytuje vyprávění o tom, jak se zbavit čerta. U posledních dvou se tak děje v samostatných povídkách, u Smolky je to v závěrečné části povídky, o níž byla právě řeč. Je to typické pro oba mužské vyprávěče, že je tento záměr motivován humorně - u Smolky tak, že čert prchá, když slyší, že mu vezou bramborovou "zupu", což čert nesnáší, u Ježowicze si s čertem poradí stará bába, jež jej přinutí ulizovat merdum, což čert není s to udělat a raději uteče. Pro Chybidziurovou, u níž se vyskytuje hodně pověrečných povídek, je zase příznačné, že její řešení, jak se zbavit čerta, je motivováno tak, jak je známe z pověrečných povídek: lidské lejno je přikryto novou čepicí a duch-čert vletí jako ptáček do kapsy a přidruží se k tomu, kdo čepici zvedne (spojeno s inkluzem) a hrdina se pak zbavuje čerta úskokem: zatímco je čert poslán domů pro vůz, hospodář překročuje práh kostela, a čert od něho prchá.
      Legenda o zázračném uzdravení koně či lidské by

120

tosti a neumělém napodobení léčení Petrem nebo jiným hrdinou (ATh 753) se vyskytuje u čtyř vyprávěčů. U Smolky je syžet dost jednoduchý, ale výborně vyprávěný.63) Do hanlivého postavení se zde dostává, jako u většiny vyprávění tohoto typu, Petr, kdežto u Míčka je to sám kovář, který si dal vyvěsit nad kovárnu nápis "Mistr nad mistry". Vyprávění je proti Smolkovu důmyslněji motivováno, zvláště v expozici - koně kují v zimě, Kristus řekne, ať jej okují uvnitř, tam se však kůň nevejde a tím se dostává k tomu, aby ukázal nezvyklé okutí rozčtvrcením a znovuvzkříšením koně, ale vyprávění je střízlivé, satira otupena, vyznívá jen jako napomenutí mistra nad mistry, kdežto Smolkovo vyprávění je mnohem barvitější a také satiričtější. U Ježowicze vystupuje místo Petra ziskuchtivý žid, jenž putuje s apoštoly a Kristem. Je vylíčen s takovou dávkou nenávisti k lidem toužícím po penězích, že je to snad vůbec nejsilnější Ježowiczova satira. U Ježowicze je také tato - možno říci - satirická legenda složitější: je spojena s vyprávěním o zázračném uzdravení princezny, se zapřením snědeného koláče a s rozdělením vydělaných peněz na tři hromádky, z nichž třetí chce získat žid, jenž se napřed zapřísahal, že koláč nesnědl, ale pak stejně ochotně přísahá, že jej vzal, jen aby dostal třetí kupku peněz ("jak Boga kocham i všyckych švjentych, jam zjad, jam zjad!"). U Ježowicze je tedy podobně jako u povídky o čertu-čeledínu satira nejostřejší, má sociální motivaci a je podobně jako u Smolky podána výborně i po stránce formální.
      Kocurovo podání je nejsložitější, ale také nejméně satirické.64) Má všechny motivy Ježowiczovy, navíc spojuje v sobě i motivy z látky o kováři, jenž dostá[/]vá kouzelné dary za almužnu a pomocí nich se pak zbavuje čertů, jimž upsal svou duši (ATh 330A). Tyto motivy jsou často v lidové tradici humorně a satiricky interpretovány, ale Kocur je takto nezaostřil a nevyhrotil. Chová se k hrdinovi shovívavě, i když nezastírá, že se opíjí a že se ocitá jako opilý v příkopu, kde jej Ježíš s Petrem nalézají, a spojuje jej nakonec se světcem sv. Michalem. Je to jiná bytost než úlisný a ziskuchtivý žid u Ježowicze, a také Ježíš je u Kocura zcela jiný: nikdy se nerozčilí, má pro Michala i v poslední kritické chvíli soucit, kdežto Ježowiczův Kristus nakonec kopne do hrdiny, když ten přiznal svou licoměrnost, aby získal třetí hromádku peněz a pronese nad židem větu provázející ahasvérovské prokletí.
      Ne každý vyprávěč dovede podat humorku a satiru stejně působivě. Otázka funkce humoru je jednoznačná - vyprávěči nechtějí nic jiného než bavit. Opravdový vyprávěč vypráví pro své potěšení i pro pobavení společnosti. Záleží-li mu až příliš na tom, aby udělal dojem, může sklouznout do rafinovanosti a pak je nebezpečí, že jeho projev nabývá příliš individuálních rysů a ztrácí na lidovosti. To se může stát i dobrému tradičnímu vyprávěči, když např. zpozoruje, že posluchači přijímají vděčně taková vyprávění, kterým se mohou bezuzdně smát. Vyprávěč se snaží jejich vkusu a potřebě zavděčit a přepíná pak v některých situacích výrazové a stylistické prostředky, vulgarizuje, užívá nevhodné hyperbolizace apod. Tak se to stalo např. na dračkách, kde Chybidziurová sice dvakrát pěkně improvizovala; ale když se pokusila ještě o další podobné vyprávění, skončila jakoby v prázdnu, bez vrcholu v pointě. Posluchačstvo je pro vyprávěče pod

121

něcovatelem, v jehož přítomnosti může pohádka rozkvést nebo také být přišlápnuta.
      U satirických povídek je otázka složitější. Podat vyprávění tak, aby bylo satiricky účinné, je ještě složitější a vyžaduje ještě většího uměleckého nadání. I látka s neutrálním syžetem může vyznít satiricky v ústech dobrého vyprávěče, a naopak satira může být vyprávěčem-neumělcem potlačena na minimum. O tom, jak se může jeden druh změnit v druhý, zdali a nakolik je to možné, se v poslední době diskutovalo např. v německé folkloristice.65)
      Vyprávěči propůjčují satirický charakter vyprávěním nebo si vybírají satirické povídky pro svůj přednes z různých důvodů: buď mají k tomu vůbec sklon (Smolka si oblíbil povídky, v nichž je pranýřována záletná, svárlivá nebo vůbec zlá žena) nebo chtějí tak projevit svůj nesouhlas a touhu po nápravě některého záporného sociálního či společenského jevu: stavějí se ostře proti vykořisťování, jak jsme to viděli u Ježowicze, proti hrabivosti a sociální nerovnosti Chybidziurová má několik povídek, v nichž si chce přivlastnit bohatý bratr neprávem cizí díl, pranýřuje se nesprávný postoj k životu (u Smolky např. děvče, které se nemůže dočkat vdavek, ale na hospodaření nemá pomyšlení) apod. Velmi často si lidová satira bere na paškál kněžský celibát, jak je obecně známo z folklórní tradice mnoha národů. Povídky tohoto druhu jsou tradicí tak propracovány, že vyprávěči nemusejí motivicky ani příliš zasahovat, aby zněly jako působivá satira. Jedna z nejrozšířenějších např. o psu daném do učení (ATh 1750A), známá z podání Herberova, Kocurova a Dudova, zní v obou posledních případech stejně ostře satiricky, i když [/] se u obou vyprávěčů liší v trojitém stupňování, co vše se pes naučil mluvit (prozrazeny milostné pletky), ale satiricky vyznívá i u Herbera, i když zde gradace není a říká se jen, že pes "už zvěča fšecko pověda".66) Jsou povídky, kde kněz by mohl být nahrazen i jinou postavou, aniž by satira utrpěla, kde jde spíš o to, aby proti prostému lidovému hrdinovi - nezřídka je zde v takových případech mluvčím lidu prohnaný cikán - byla postavena osoba mnohem výš stojící, která ztělesňovala v lidu ideál vzdělaného člověka, nad nímž pochopitelně musí lidový hrdina vyhrát nebo jej obelstít. Vyprávěči tradují tyto látky, aniž by si zadali se svým náboženským přesvědčením přitom míří do řad katolických jako evangelických, záleží na přesvědčení vyprávěčově -, pro ně jsou to zábavné humorky jako řada jiných na nejrůznější témata. Tak tomu je u všech vyprávěčů, kteří zde byli uvedeni.
      Humor a satira se neomezují jen na realistické povídky, zasahují i kouzelnou pohádku, a jak jsme viděli, zvláště legendu a pověst. Pochopitelně silně satirické jsou zvířecí ezopovské pohádky, jenže ty už jsou u našich vyprávěčů velmi řídké. U kouzelné pohádky, pokud nejde o pohádku se zjevnou satirickou myšlenkou (např. Drosselbart - ATh 900, Princezna odpovídá ne - ATh 853 apod.) se může uplatnit satira jen v detailech, nikdy ne tak, aby tím utrpěla idea pohádky, což se může stát např. v případech, kdy se vyprávěč chová k pohádce pohrdlivě a nemá pro ni pochopení.
      Má-li humorné a satirické vyprávění působit umělecky silným dojmem, musí být vyjádřeno také účinnými prostředky. Zde ještě více než u pohádky je

122

třeba dát do vyprávěčského projevu kus hereckého umění, ale hereckého spíš ve smyslu vyprávěčském než dramatickém. Ne každý vyprávěč dovede podat humor a satiru stejně účinně. Smolka, Ježowicz, Chybidziurová a také většina vyprávěčů, které jsme uvedli, dovedou dobře využívat pro ten účel mimiky, gestikulace i hlasových kvalit. Tam, kde nekteří vyprávěči již bud pro pokročilý věk nebo pro nemoc byli omezeni v pohybových projevech, tam to mělo vliv i na jejich vyprávěčský styl, neboť jejich přednes a také jejich jazyk nebyly tak živé.
      Viděli jsme, že v počtu uvedených vyprávěčů znatelně převládá typ smíšeného vyprávěče, a to takového, u něhož mají převahu novelistické povídky a humorky, ať už více či méně satirické, a anekdoty.67) Ale i mezi vyprávěči tohoto typu není nějaké uniformity, nýbrž značná pestrost, která se projevuje jak v jejich způsobu podání ,tak složením repertoáru. Vyprávěči byli různého složení, měli různé sklony, přijímali nejrůznější podněty, stýkali se s členy různých kolektivů na vesnici i v práci (na závodech, v dolech, na ubikacích), četli různou literaturu, a to vše půso[/]bilo na ně nestejně. Folklórní povídky zdědili už určitým způsobem vypracované předešlými pokoleními, podrželi ve své paměti ty, které zaujaly právě je, které odpovídaly jejich zájmům a sklonům, v tom duchu si je i přetvořili a zformovali, a tak se je podařila zvláště v posledních dvou desetiletích pomocí natáčecích zařízení poměrně věrně zachytit.
      I když nemáme zachován dost dobře obraz vyprávěčského bohatství všech našich krajů, můžeme ze zapsaného materiálu vyčlenit aspoň těch několik typů, jejichž repertoár není kusý, nýbrž je obrazem skutečných vyprávěčských osobností, a poznat tak lépe cesty, jimiž se ubíralo naše vyprávěčské umění, o kterém je většina odborníků přesvědčena, že se dostává do stadia úpadku nebo že už jako klasická forma neexistuje. Nemáme velké naděje, že by se nám podařilo naši skrovnou řadu vyprávěčů rozmnožit aspoň o několik typů i z jiných oblastí českých a moravských, kdyby se nám to však aspoň částečně podařilo, bylo by to neobyčejně cenné. Pak by typizace vyprávěčů podle repertoáru byla přesnější a jistě i zajímavější.

123

Poznámky
1.
      V. Kurková, Hirschmentzlovy Feriae ChristianoBacchanales, Radostná země (dále RZ) 9, 1953, 108n.
2.
      Srv. např. E. Mooser-Rath, Predigtmärlein der Barockzeit. Berlin 1964, s. 58. Staří slezští kazatelé. Ostrava 1970, s. 42, 78, 118.
3.
      N. E. Ončukov, Severnyje skazki, S. Peterburg 1908, s. XLVII. B. i J. Sokolovy, Skazki i pisni Belozerskago kraja. Moskva 1915, s. LXII. E. V. Pomeranceva, Russkaja narodnaja skazka, Moskva 1963, s. 94n. L. V. Šuvalova, Satira russkich narodnych skazok, sborník Voprosy narodno-poetičeskogo tvorčestva, Moskva 1960, s. 107n. aj.
4.
      Srv. N. E. Ončukov a B. i J. Sokolovy. cit. d., tamtéž.
5.
      E. V. Pomeranceva, Russkije narodnyje skazki. (Skazki A. N. Koroľkovoj.) Moskva 1969.
6.
      G. Henssen, Überlieferung und Persönlichkeit. Die Erzählungen und Lieder des Egbert Gerrits. Münster i. W. 1951. S. Neumann, Ein mecklengurgischer Volkserzähler. Die Geschichten des August Rust. Berlin 1970.
7.
      V. B. Svoboda, Pověsti lidu českého, II. díl, 1846, rukopis. Archív Národopisného muzea, Praha, č. 205. Srv. také TilIe, Soupis českých pohádek, Praha 1929-1937, II/2, s. 614.
8.
      B. M. Kulda, Pohádka a pověsti z Rožnovska. k vydání připravil, předmluvu napsal a poznámkami a slovníčkem opatřil O. Sirovátka. Praha 1963. O Kroupovi srv. na str. 15, 21, 22.
9.
      E. Peck, Valašské nár. pohádky z Vizovic (zápisy od Sedlaříka od r. 1882), rukopis. Archív Národopisného muzea Praha, č. 262. Viz také Tille, Soupis II/2, 585 n.
10.
      A. Popelková-Krystinová, Povídky Václava Příhody (asi z r. 1901), rkp. v archívu Národopis[/]ného muzea Praha, č. 205. Viz také Tille. Soupis II/2, 598.
11.
      V. Tille, Povídky, jež sebral na Moravském Valašsku dr. V. Tille, Praha 1902.
12.
      B. Novák, Lidové povídky od Valašských Klobouk 1929. Rukopisný sběr ze semináře prof. Fr. Wollmana. Rukopis je t. č. pohřešován. Prof. B. Havlíček z Českého Těšína mi dal k dispozici svá excerpta, která si z tohoto rkp. sběru pořídil. Za to mu srdečně děkuji.
13.
      Kladské povídky. Sebral a zapsal Josef Kubín, komentářem kriticko-bibliografickým provází J. Polívka. Praha I, II, 1908-1914. Týž, Lidové povídky z českého Podkrkonoší, Praha, l. 1922, II. 1926.
14.
      Folkloristické dílo J. Š. Kubína, sv. I, Kladské povídky, Praha 1958, sv. II Lidové povídky z Podkrkonoší, Praha 1964. Obojí připravil k vydání, srovnávacími a edičními poznámkami, doslovem a slovníčkem opatřil J. Jech. Nové zápisy z Kladska v knize J. Jecha Lidová vyprávění z Kladska, Praha 1959.
15.
      Tamtéž, s. 52n.
16.
      Fr. Stavař - J. Polívka, Povídky lidu opavského a hanáckého. Praha 1916.
17.
      Tamtéž, s. 25-27.
18.
      Z jejího repertoáru byly otištěny 2 povídky v Lidových povídkách z Hlučínska, Opava 1955 ("Jak chłop roboty pomotał", s. 17, a "Hastrmanuv pachołek", s. 23n.); ve sborníku Hlučínsko - příroda, lid, kultura (dále jen Hlučínsko) Ostrava 1958, s. 158 n. ("O bednařovi") a v RZ 1953, s. 53 ("Potrestaná chamtivost") a 1957, s. 122-123 ("O Hanšpiglovi"). O ní viz také v mé monografii Hlučínský pohádkář Josef Smolka (dále Hlučínský pohádkář), Ostrava 1958, s. 50.

124


19.
      Ukázky z jejího repertoáru viz RZ 1956, s. 37 ("Chytra liška a głupy kocur", "O lišce a vilkovi, jak šli na čakačkym") a 1954, s. 69-70 ("Sumařo Skurka"). Její pohádku zapsanou D. Kadlubcem ("Ló dwóch siostrach a ło złocie") viz v čas. Zwrot 1963, č. 2, s. 10.
      O jejím vyprávění a poměru k tradici srv. můj čl. Několik poznámek k využívání a sestavování repertoáru u vyprávěčů a zpěváků, RZ 11, 1961, s. 33n.
20.
      Srv. J. Gelnar-O. Sirovátka, Slezské písně z Třinecka a Jablunkovska, Praha 1957, s. 13 a 18. Některé její vlastní písně viz ve vlastivědném zpravodaji okr. Karviná a Frýdek-Místek "Těšínsko" 1971, č. 1-2, poslední stránka obálky.
21.
      O něm a o jeho způsobu vyprávění srv. A. Satke Rozklad pohádky předimenzováním syžetové stavby, RZ 1959, s. 67n. (Zde jsou i jeho pohádky "O černokněžnikoji" a "O švecu, jak se jeho syn stal kralem") a 1955, s. 44 ("O vodnim kralu").
22.
      Ukázku z jejích pohádek viz ve sb. Hlučínsko, s. 146n. ("Jak bratřy řikali za tačyka na hrobě").
23.
      Hlučínský pohádkář, s. 75.
24.
      Tamtéž, povídka č. 25, s. 274.
25.
      Tamtéž, povídka č. 7, s. 113.
26.
      Jeho písňový repertoár srv. ve sb. Hlučínsko, s. 168184.
27.
      O něm srv. V. Kurková, Těšínské povídky, RZ 8, 1958, s. 11-13. Zde jsou také 4 ukázky z jeho repertoáru.
28.
      Ukázky z jeho tvorby uveřejnil D. Kadlubiec v čas. Zwrot roč. 1968-1969. v Pamietniku Slowianském, roč. 1966, s. 199n. je z Kadlubcova péra Ježowiczův životopis a charakteristika jeho vyprávěčského projevu (Niektóre aspekty prac monograficznych o gawedziarzach ludowych) a 2 ukázky. z velké části z Ježowiczova repertoáru čerpá jeho příspěvek z za[/]gadnien poetyky prozy v témž časopise, roč. 1968, s. 187n. Ježowiczovu povídku "O gaźdźińe i pachołkovi" viz ve vlastivědném zpravodaji "Těšínsko", roč. 1972, č. 1-2, s. 37-38.
29.
      Srv. Zwrot 1967, č. 6, s. 22-23. Týž zápis je z archívu ústní slovesnosti Slezského ústavu ČSAV v Opavě.
30.
      Tamtéž, roč. 1967, č. 1, s. 25-26. Týž variant je z arch. Slezského ústavu v Opavě.
31.
      Pamietnik Slowianski 1966, s. 215-217 ("Uo smykach").
32.
      Viz Zwrot 1966, č. 10, s. 14-15. (Jako jedńi zawodzili s królewskóm ceróm.)
33.
      O Fr. Biegoňovi srv. v mém čl. Dva horničtí vyprávěči, RZ 1958, s. 46n. Zde jsou také dvě jeho pohádky ("Tři holubice", "O Bźdźoškovi").
34.
      O J. Kocurovi a jeho stylu srv. V. KurkováA. Satke,prozaické ústní slovesnosti Hlučínska, RZ 1958, s. 106. Zde je také tato pohádka otištěna ("O Michale"). Převzata byla do německého výboru J. Jecha Tschechische Volksmärchen, Berlin 1961, č. 10 ("Vom Michal").
35.
      Srv. o něm G. Sokolová - L. Pourová, Pohádky hornického vypravěče Rudolfa Dadáka, RZ 1962, s. 80n.
36.
      Srv. např. G. Sokolová, O humorných vyprávěních havířů v Kunčičkách, RZ 12, 1962, s. 36n. Zde je otištěno i několik vyprávění v regestech a 2 povídky. V. Kurková, Anekdoty z hornického prostředí, RZ 9, 1959, 41n.
37.
      Srv. např. vyprávění hornického vyprávěče Fr. Adamuse z Kunčiček, tamtéž.
38.
      Viz jeho pohádku "Rybář a rybka" v RZ 1954, s. 70. Několik jeho drobných vyprávění uveřejnil P. Ondrusz ve svém výboru lid. povídek Slaskie opowiesci ludowe, Ostrava 1963 (celkem 6 povídek).
39.
      J. Gelnar - O. Sirovátka, cit. d., s. 12.

125


40.
      Srv. A. Satke. Anna Chybidziurová - vyprávěčka z Jablunkovska. Národopisné aktuality 1965, s. 19n. Ukázky viz RZ 1955, s. 79n. 1956, s. 107-8 a ve vlastivědném zpravodaji Těšínsko, 1971, č. 1-2, s. 30 ("Cygun u zpovědži") a č. 3, 3. str. obálky ("Byda").
41.
      Srv. pohádky J. Smolky v knize Hlučínský pohádkář, s. 89n.
42.
      Srv. povídku "Jako še djaboł žynił", RZ 11, 1961, s. 38-39.
43.
      A. Satke, Zvuková stránka v zakončení a v závěrečných formulích slezských pohádek, RZ 10, 1960, 21-26.
44.
      Ukázky Žáčkových pohádek viz v RZ 1, 1951, 165166 ("Zbujnici") a 1957, s. 6n. ("Černo princezna" a "Chlupatý princ").
45.
      Viz ukázky jeho pohádek v RZ 4, 1954, s. 28 ("O bohačovi, co neměł rad synkuv s nosoma"), 1957, 106n. ("O baronovi") a ve sb. Hlučínsko, s. 154n. ("Jak sem słužił v Pišču").
46.
      Srv. jeho povídku "Jak se pachołek Hanys učył za dochtora", sb. Hlučínsko, s. 150n.
47.
      Jeho povídky "Pachołek Peter" a "Přemudrovany Žur" v RZ 7, 1957, s. 76n. a ve sb. Hlučínsko, s. 163n. ("Dyja, dyja, dom").
48.
      Srv. Hlučínský pohádkář, povídka č. 7, s. 113 n.
49.
      Viz ukázky z jejího repertoáru v RZ 5, 1955, s. 77-78, ("Císař Josef pracuje inkognito", "Mistr okrádá dělníky" a "Ředitel, který chtěl odstranit přestárlé lidi").
50.
      Ukázky jejích povídek v RZ 4, 1954, s. 68-69 ("O hrabynce") a 110-111 (Cikánova přísaha", "Cikán se zpovídá" a "Sázka cikána") a 1955, s. 79 ("Advokát a čert").
51.
      O ní srv. v mém čI. Přetváření folklórních látek v tradičním a hornickém prostředí, RZ 7, 1957, s. 33n. Viz také její pohádku v RZ 1956, s. 107n.[/]
52.
      O Anně Zogatové srv. tamtéž, 1957, s. 33n. Zde i některé její povídky ("Vyb'yračno dživka", "O mynarce", "O młynařoch", "O zgarbnikovi").
53.
      Rukopisný sběr Kubínův z Hlučínska je asi z r. 1930, je uložen v Ústavu pro etnograf. a folkloristiku ČSAV v Praze, kopie v archívu ústní slovesnosti Slezského ústavu ČSAV v Opavě č. II/le. v Národopisném věstníku českoslovanské, roč. 1930, s. 42-44 Kubín otiskl Vašíčkovy povídky "Pes a vrabel", "Jak rosmiał princesu" a "Masař a sedlak".
54.
      L. Pourová, Lidová vyprávění v Mostech u Jablunkova, RZ 1962, s. 73n.
55.
      Srv. D. Palátová, Povídky lidových vyprávěčů z Čech, Moravy a Slezska, zaznamenané v letech 1945-1954, Praha 1958.
56.
      Tiskem vyšly dvě sbírky písní A. Dřevjané: To janovske Hradisko, Ostrava 1956 a Nad horami svito, Frýdek-Místek 1965.
57.
      Srv. některé její humorky ve vlastivědném zpravodaji Těšínsko, roč. 1967, č. 1, s. 14-17 a č. 2 (zadní strana obálky) a roč. 1969, č. 25-28.
58.
      O Pavlu Zogatovi a jeho pěveckém a dudáckém umění srv. J. Gelnar - O. Sirovátka, cit. d. s. 13 a 19n. a I. Stolařík, Lidová hudební tvořivost na Hrčavě, RZ 2, 1952, s. 22n.
59.
      Viz A. Satke, Pavel Zogata - vypravěč, RZ 5, 1955, s. 118n.
60.
      O něm srv. v čI. Dva horničtí vypravěči, RZ 1958, s. 46. Zde jsou i ukázky čtyř jeho humorek.
61.
      Viz dva varianty jeho pohádky "O permonikoch a černem kralovství" a "O permonikoch na Hłubině", RZ 11, 1961, 34n.
62.
      Hlučínský pohádkář, povídka č. 1, s. 89.
63.
      Tamtéž, povídka č. 46, s. 209n.
64.
      RZ 1958, s. 106n. ("O Michale").

126


65.
      K. Ranke, Schwank und Witz als Schwundstufe. Festschrift für Will-Erich Peuckert zum 60. Geburtstag, Stuttgart 1955. M. Reinartz, Genese. Struktur und Variabilität eines sg. Ehebruchschwanks (Blindfüttern aus Untreue. AT 1380), Mainz 1970, 145n.[/]
66.
      Stavař - Polívka, cit. d. s. 46.
67.
      Smíšený typ vyprávěče v české prozaické ústní slovesnosti staví proti "čistému" typu J. Jech, Tschechische Volksmärchen, Berlin, 1961, s. 526.

HUMORIST UND SATIRIKER - DIE AM HÄUFIGSTEN ERSCHEINENDEN ERZÄHLERTYPEN IN DER PROSAFOLKLORE DER GEGENWART

In dieser Übersicht über die Erzählertraditionen im Tschech. Schlesien befindet sich eine Charakteristik der 30 wichtigsten Typen der Erzähler der traditionellen Valksprosa und auch deren Repertoire und Erzählungsstil. Abgesehen von einigen Typen aus der Zeit vor dem 1. Weltkrieg kann festgestellt werden, dass die besten Volkserzähler in der Gegenwart wirken. In dieser Zeit wurden nämlich intensive Aufzeichnungen über die traditionelle Folklore im ganzen Tschechischen Schlesien nach modernen Forschungsmethoden gemacht (besonders im Troppauer und Teschener Gebiet und die Bergmannsfolklore im Ostrauer Gebiet).
      Nur von drei Volkserzählern (Marie Baránková, Alois Anjel und Marie Čudková) kann man sagen, dass sie typische Erzähler der phantastischen Märchen sind, aber auch bei ihnen erscheint ab und zu eine novellistische Erzählung. Andererseits gibt es aber wider fast keinen Erzähler der humoristischen oder satirischen Geschichten (ausser 3), der kein Zaubermärchen erzählen könnte, wenn auch in einem minimalen Umfang. Diese Tatsache beweist, dass das Zaubermärchen zwar immer mehr verschwunden ist, aber nicht auf einmal verschwand, sondern nur allmählich.
[/] Fast von allen Erzählern erschienen einige Texte in folkloristischen Zeitschriften (vor allem in "Radostná země", Opava 1951-1962) mit Charakteristiken der Erzähler und über einen der besten Erzähler wurde eine Monographie herausgegeben (A. Satke: "Hlučínský pohádkář Josef Smolka - Der H[u]l[u]tschiner Märchenerzähler J. S., Ostrava 1958, vergl. Fabula 3, 231, Démos 1960, 205), wo auch sein Repertoire, Stil und seine Erzählerkunst analysiert wurden. Smolka's Repertoire zählt 59 Nummern, sonst haben die Erzähler gewöhnlich ein aktives Repertoire durchschnittlich mit 20-30 Nummern. Nur A. Chybidziurová (geb. 1896, Teschner Gebiet) und J. Ježowicz (geb. 1888. Teschner Gebiet) haben mehr als 100 Nummern. Auch bei den Erzählern mit einem reichen Repertoire sind nicht alle Nummern von gleichem künstlerischen Wert, im Gegenteil, ein Erzähler mit einem viel kleineren Repertoire (z. B. M. Čudková, Teschener Gebiet) hat manchmal viel schönere Märchen und einen besseren Erzählungstil, als ein Erzähler, der ein grösseres Repertoire hat. Bei den Erzählern, die gleichzeitig gute Sänger sind (solche gibt es aber nur wenig), entspricht ihr Erzählungsrepertoire dem Liederrepertoire. Smolka, der Märchen- und Schwankerzähler,

127

hat in seinem Liederrepertoire Balladen, ernste und heitere Lieder (40 Nummern), Marie Čudková, Erzählerin der phantastischen Märchen hat einen sehr grossen Liederschatz von einem altertümlichen Charakter. Smolka und Paul Zogatct verwendeten bei ihrem Vortrag sowohI die Lieder als auch die Erzählungen, wechselten sie und bildeten daraus ein improvisiertes Programm.
      Unter den Erzählern sind verschiedene Typen zu finden, die meisten von ihnen halten an der Tradition fest und änderen die Erzählung nur wenig, während die anderen sie wesentlich verändern und improvisieren, z. B. P. Zogata, B. Vaněk (diese sind aber ín der Minderheit). A. Chybidziurová (Teschner Gebiet) improvisiert hauptsächlich den Schluss der Erzählung und ersetzt dadurch einigermassen den formelhaften Schluss. Unter den bergmännischen Erzählern im Ostrauer Gebiet gibt es viele Anekdotenerzähler. Der häufigste Erzählertyp der Nachkriegszeit (aber sicher auch schon früher) war Humorist und Satiriker. Solche Typen erzählen meistens
[/] heitere Geschichten, oder (und diese sind in der Minderheit) sie haben in ihrem Repertoire ausschliesslich Schwänke.
      Unter den einzelnen Individualitäten desselben Typs bestehen ziemlich grosse Unterschiede, vor allem in der Darstellungsweise, Sujetaufbau, in der Kombination von Motiven, im Abbild ihres Lebens in der Erzählung, im Erzählungsstil u. s. w. Der Autor beweist das z. B. durch verschiedene Auffassung desselben Stoffes bei mehreren Erzählern (ATh. 831 ATh. 753).
      Man kann nicht sagen, dass sich der Stil der satirischhumoristischen Geschichten von dem der Zaubermärchen unterscheidet, vielmehr gibt es Unterschiede nur in der Art der Darbietung der einzelnen Erzähler.
      Das, was aus klassischen Folklore im Schlesischen Gebiet nach dem zweiten Weltkrieg auf gezeichnet wurde, sind schon die letzten Überreste der Prosatraditionen, sonst kann man nur noch die Volkssage, den Schwank, am meisten aber die Anekdote hören.

128

JUBILEA

Prof. Rudolf Žatko šesťdesiatročný [obsah]

Začiatkom apríla t. r. sme si pripomenuli životné jubileum prof. R. Žatku, samostatného odborného pracovníka Národopisného ústavu SAV, ktorý stál pri zrode tohto ústa­ vu ako jeho pracovník a aj prvý administratívny riaditeľ. Hoci prof. R. Žatko nepatrí k vrstve slovenských etnografov či folkloristov, ktorí sa už počas vysokoškolského štú­ dia rozhodli pre dráhu profesionálneho národopisca, predsa sa ním nakoniec stal a na tomto poli dosiahol nejeden úspech, čím pozitívne prispel k riešeniu aktuálnych otázok slovenského národopisu po druhej svetovej vo;ne. Tento fakt je dostatočným dôvodom k tomu, aby sme si popri iných jubileách, ktoré pripadajú na tento rok, uctili prácu a zásluhy tohto národopisca.
      R. Žatko sa narodil 4. apríla 1913 v Rybanoch, okres Topoľčany, v ro­ dine chudobného maloroľníka. Po skončení miestnej ľudovej školy mohol ako najmladší z troch synov len s ťažkosťami študovať na gymnáziu, a to prvé dva roky v Trenčíne, tretiu a štvrtú triedu v Nitre a vyš­ šie ročníky opiäť na Štátnom reálnom gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne, kde r. 1933 aj zmaturoval.[/] Odtiaľ ho viedla cesta na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, kde študoval kombináciu: slovenský jazyk a filozofia. Od absolutória na FFUK r. 1937 až po nadobudnutie plnej kvalifikácie stredoškolského profesora z oboch predmetov nastalo pre jubilanta naozaj rušné obdobie, spadajúce do pohnutých čias medzinárodnopolitickej krízy prvej ČSR. Najprv vypracoval štátne práce zo slovenčiny[/]

a filozofie. Prvá vznikla v seminári slovanských literatúr a ľudových tradícií pod vedením prof. Fr. Wollmana na tému "Rybany v ľudovej prozaickej tradícii" r. 1938 a čoskoro bola uznaná aj za dizertáciu. Akousi odmenou za úspešnú prácu bolo mladému doktorandovi udelenie recipročného československo-poľského štipendia - ročný študijný pobyt na Entologickom inštitúte Univerzity Jana Kazimierza vo Lvove, kde sa venoval štúdiu etnografie a folkloristiky a súčasne viedol lektorát slovenského jazyka. Po príchode z Poľska pôsobil ako profesor na učiteľských akadémiách v Bratislave a Modre.
      Po druhej svetovej vojne, keď sa v oslobodenej vlasti začal obnovovať spoločenský a kultúrny život, bol to práve prof. R. Žatko, ktorý al:o prvý začal činnosť v novozaloženom Národopisnom ústave Slovenskej akadémie vied a umení, vykonávajúc v čase od 1. II. 1946 do 30. 1X. 1948 aj funkciu jeho riaditeľa. v tom čase uskutočnil popri iných úlohách dva väčšie terénne výskumy: najprv výskum života a kultúry Slovákov v Maďarsku, potom spolu s dr. M. Kolecsányivou-Kosovou výskum spoločenskej kultúry a života v drotárskych obciach

129

Veľké Rovné a Kolárovice. Zo zdravotných dôvodov musel však zanechať výskumnú činnosť v teréne i prácu v NÚ SAVU a prijal pokojnejšie pracovné miesto v Knižnici Slovenskej univerzity, kde pracoval ako vedúci oddelenia povinných českých výtlačkov a neskôr ako prednosta katalógov. Roku 1953 sa R. Žatko vrátiI naspäť do Národopisného ústavu SAV a pracoval v ňom až do roku 1972, kedy odišiel na invalidný dôchodok.
      Býva dobrým zvykom, že pri "okrúhlych" výročiach sa hodnotí celková činnosť jubilanta. v tomto článku si však netrúfame zhrnúť ceIé mnohostranné životné dielo R. Žatku, ani komplexne zhodnotiť jeho vedeckú a popularizačnú prácu. Obmedzíme sa tu len na štyri hlavné okruhy vedeckého záujmu: 1. etnografické a folkloristické práce, 2. práce z bibliografie slovenského národopisu, 3. budovanie dokumentácie v NÚ SAV, 4. prekladateľská činnosť.
      Publikačná činnosť R. Žatku nie je príliš rozsiahla, ale na druhej strane má mnohé prednosti, hlavne v tom, že jubilant vedel zladiť osobné záujmy so širšími potrebami národopisnej vedy; vedel si vhodne zvoliť výskumnú tému, ktorá nebola ešte dostatočne prebádaná. z okruhu etnografických a folkloristických prác treba na prvom mieste vyzdvihnúť štúdie o ľudovom divadle. Práca o slovenských betlehemských[/] hrách predstavuje napríklad jednu z prvých komplexných a systematických štúdií na túto tému v našej odbornej literatúre. Obsahuje okrem historického úvodu tri samostatné príspevky, ktoré na seba organicky nadväzujú.1) Historickým a porovnávacím štúdiom dospel R. Žatko v tejto práci k záveru, že sociálne prostredie a prírodné podmienky determinujú osobitosť slovenských variantov betlehemskej hry. Poopravuje pritom niektoré vývody Br. Schiera, najmä pokiaľ ide o význam zbojníctva pri formovaní slovenskej vianočnej pastierskej hry.
      Na rovnako dobrej teoretickej úrovni sú i ďalšie Žatkove štúdie o ľudovom divadle, a to ako rozsahom, tak i spracovaním, ba priekopníckou rozpravou je napríklad štúdia o postavách slovenského drotára a olejkára v poľských a bieloruských ľudových bábkových hrách vianočných2) a ďalej zhrnujúca kapitola o slovenskom ľudovom divadle v Čs. vlastivědě,3) ktorá v rozšírenej verzii (s príkladmi a dokumentáciou) vyšla i po nemecky a vyvolala v zahraničí veľmi kladný ohlas.4)
      Ako žiak prof. Fr. Wollmana venovaI sa R. Žatko aj štúdiu ústnej prozaickej slovesnosti. Už v spomenutej dizertačnej práci riešil otázku životnosti prozaických žánrov v jednej lokalite. Práca je opatrená obšírnymi kritickobibliografickými a porovnávacími komentármi k jednot[/]livým textom, takže sa javí akýmsi doplnkom k Polívkovmu Súpisu slovenských rozprávok. Žiaľ, práca ako celok nebola publikovaná.5) Podobný osud mala i ďalšia práca, ktorú R. Žatko dokončil r. 1950 na základe terénnych výskumov v r. 1946 v Maďarsku. Jej názov je "Spoločenská a duchovná kultúra Slovákov v Maďarsku" (má 330 rkp., 78 tabúľ a mapku) a je naozaj škoda, že sa v päťdesiatych rokoch neuskutočnilo vydanie tejto práce, ktorá predstavuje hodnotný a ojedinelý dokument o živote a tradičnej kultúre slovenskej menšiny v Maďarsku, na druhej strane odzrkadľuje i stav vedeckovýskumnej práce v slovenskej etnografii hneď po 2. svet. vojne. Táto práca je aktuálna i v súčasnosti a význam má predovšetkým pre štúdium slovenských enkláv a diaspór.6)
      Druhý okruh Žatkovej činnosti tvoria bibliografické práce. Jubilant sa totiž prvý na Slovensku intenzívne a systematicky venoval odbornej národopisnej bibliografii a uverejnil vcelku 14 prác tohto druhu.7) v súčasnosti sa dokončieva na publikovanie trojzväzková anotovaná bibliografia slovenského národopisu za roky 1901-1953, ktorá obsahuje vyše 9000 záznamov. Systematické rozdelenie a usporiadanie literatúry zaručuje, že bibliografie R. Žatku sú zaraďované medzi najlepšie v československej etnografii a folkloristike.8)

130

Osobitnú časť v činnosti jubilanta tvorí budovanie dokumentácie v NÚ SAV, kde po príchode r. 1953 vypracoval klasifikačný systém, podľa ktorého sa usporadúvajú fotografie, diapozitivy, negatívy, kresby i textový archív. Tento triednik národopisného materiálu sčasti doplnila E. Prandová a po menších úpravách sa používa i v súčasnosti.9) R. Žatko takto položil základy dokumentačného odd. NÚ SAV.
      Ak hodnotíme činnosť R. Žatku pri príležitosti jeho šesťdesiatin, nemožno nespomenúť jeho prekladateľskú tvorbu z poľskej literatúry. Okrem odborných a vedeckých štúdií preložil viacero románov a drám (z diela J. Zawieyskieho, Ž. Nałkow­ skiej, E. Orzeszkowej, H. Sienkiewicza, Wł. Orkana). Popredné miesto v jeho prekladateľskej činnosti, pravda, zaujíma preklad románu W1. St. Reymonta "Sedliaci", ktorý v krátkom čase vychádza už v treťom vydaní, tentoraz v sérii diel laureátov Nobelovej ceny.
      V tomto článku sme len rámcovo zhodnotili činnosť a tvorbu prof. R. Žatku. Nespomenuli sme tu viacero jeho prác, ktoré by si zasluhovali osobitnú pozornosť. Veríme však, že jubilant neustane vo svojej práci a bude mať dosť tvorivých síl, aby mohol dokončiť a uzavrieť svoje vedecké plány. Do ďalších rokov mu preto prajeme pevné zdravie ad multos annos! Andrej Sulitka

Poznámky
1.
      Príspevky k štúdiu slovenských betlehemských hier, slovenský národopis IV, 1956. 17-44, 117-156. Rec. Tr. A. Niscov, Revista de folclor, Bukarest 1957.
2.
      Postavy slovákov v poľských a bieloruských ľudových bábkových hrách vianočných, slovenský národopis X, 1962, 3-70.
3.
      Lidově divadlo (slovenské). Československá vlastivěda III Lidová kultura, Praha 1988, s. 626-632.
4.
      Zur Problematik des slowakischen Volkstheaters. Versuch eines historischen Abrisser. In: Europäische Kulturverflechtungen im Bereich der volkstümlichen Überlieferung, Festschrift zum 65. Geburtstag Bruno Schiers, Göttingen 1967, 137-149.
5.
      z tejto práce boli publikované tri ukážky: Rybany. Malá monografia dediny, Bratislava 1938, 48 s.; Slovenské rozprávky. Žilina 1944. 164 s.; Dve verzie rozprávky o hlúpej žene, NSb Ms 3, 1942, 87-99.
6.
      v poslednom čase boli z tejto práce uverejnené dve obsiahlejšie štúdie v časop. slovenský národopis XIX, 1971, 477-500; sN XXI, 1973, 61-78.
7.
      spomenieme aspoň priebežnú bibliografiu slovenskej etnografie a folkloristiky uverejňovanú v časop. slovenský národopis; ďalej vybrané práce zo slovenskej etnografie a folkloristiky za roky 1952-1954. In: Internationale volkskundliche Bibliographie für die Jahre 1952-1954, Basel 1959; Tamtiež za roky 1955-1958. Bonn 1962; výberová bibliografia ľudovej kultúry karpatskej na Slovensku, Praha 1952, 59 s. a iné.
8.
      Pozri napr. Jeřábková A.: soupis bibliografií české a slovenské etnografie a folkloristiky vydaných v letech 1945-1983. Brno 1965, s. 4.
9.
      Triedenie národopisného materiálu a jeho dokumentovanie v múzeách, Bratislava 1960.

131Joža Ország Vranecký šedesátiletý [obsah]

Jožka Vranecký se 22. března 1972 dožil 60. let. Pochází ze slavného valašského rodu Országů na Hrozenkovsku. Jeho otec byl nejvzdělanější a nejpokrokovější rolník na Valašsku. Vyoral však hlubokou brázdu i na poli národopisném; lze ho právem zařadit mezi přední buditele národopisných snah na přelomu století.
      Nadmíru vnímavý a hloubavý syn Jožka dbal už od mládí na to, aby otcův lán kulturního snažení nezplaněl. v šestí letech začal hrát na cimbál a od těch dob už nemohl bez muziky žít. Potřeboval ji jako vzduch k dýchání. Ve své publikaci "A měl jsem já píšťalenku" vyjádřil obdiv k nejčistším akordům, které je slyšet v přírodě, a ty ho natrvalo stáhly do svých tenat. Tyto dobré vlastností u něho citlivě rozvíjel na meziříčském učitelském ústavu Janáčkův žák, profesor J. N. Polášek.
      Jubilant nejenže ovládá hru na všechny lidové nástroje, ale umí je také sám vyrobit. Doklady o tom jsou i v Ústavu lidového umění ve Strážnici a rovněž publikum strážnických slavností se nejednou rozbouřilo po Országově sóle. Je dvojnásobným Mistrem lidové umělecké výroby a sám už ani nespočítá, kolik těch píšťalek vyrobil. Mnoho jich putovalo daleko za hranice - na Sicílii, do Rumunska, Polska, Švédska, Německa, ba i do zámoří. Opravil řadu nástrojů pro Národní mu


Joža Orzság Vranecký při hře na dvojitou píšťalu. Rožnov pod Radhoštěm.

132

zeum v Praze i pro další oblastní muzea. Má unikátní sbírku lidových nástrojů, našich i cizích.
      S plným zaujetím se v posledních šesti letech věnoval své práci ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Zde si cení jeho příkladného vztahu k získávání sbírkových předmětů a péče o ně. v namáhavé práci v terénu mu pomáhá důvěrná znalost lidové kultu[/]ry regiónu. Problémy, které v muzeu zpracovával, zvládl i prakticky, z hlediska řemeslné technologie, ať už jde o expozici lidového dýmkařství, instalaci staré kovárny i další. Cenné jsou i publikace, které na tato témata zpracoval.
      S "šedesátkou" se odchází na odpočinek, ale toho mu ještě v muzeu nehodlají dopřát; citelně by tu scházel. Jaroslav Štika[/]

KNIHY

V. Ju. Krupjanskaja, N. S. Poliščuk, Kultura i byt rabočich gornozavodskogo Urala. [obsah]

(Konec XIX. začalo XX v.). Izdateľstvo Nauka, Moskva 1971, 281 stran Výzkum způsobu života a kultury dělnické třídy patří k nezávažnějším úkolům sovětské etnografie poválečných let. Po řadě dílčích studií z různých průmyslových oblastí Ruské federativní republiky i dalších svazových republik, vyšla monografie, shrnující základní výsledky několikaletého komplexního, kolektivního výzkumu kultury a způsobu života horníků a hutníků Uralu.
      Pod vedením V. Ju. Krupjanské tam pracovala expedice moskevské[/]ho ústavu pro etnografii spolu s pracovníky krajinských kulturních a osvětových zařízení, muzea a archivu v Nižním Tagilu a skupinou studentů tamního pedagogického ústavu. Výzkum v Nižním Tagilu započal v r. 1951, v období, kdy sovětští etnografové, podobně jako etnografové v jiných socialistických zemích, začínali s prvními pokusy výzkumu dělnictva.
      U vědomí složitosti nové metodiky terénní práce i vyhodnocování jejich výsledků věnovali etnografové před odchodem do terénu velkou pozornost prodiskutování základních hledisek, seminářům, ze kterých pak s prospěchem čerpali i etnografové v jiných socialistických zemích, [/] včetně etnografů československých. z diskusí vyplynulo, že etnografický výzkum musí bezpodmínečně čerpat a přispívat k poznání vývoje a formování dělnických kádrů, znalosti jejich etnického a regionálního původu a sociálního zařazení. Na tomto základě bylo možno postavit jednu z hlavních otázek výzkumu dělnického způsobu života, otázku role etnických a etnografických tradic v procesu vytváření nových forem způsobu života. k jejímu poznání v období předrevolučním i současném bylo třeba prozkoumat materiály získané nejen přímým pozorováním, ale zjistit i obsáhlé demografické údaje, poznat sestavy rodin na základě speciálních dotazníků, provést výzkum rodinných rozpočtů.
      V průběhu výzkumu v Nižním Tagilu byly vypracovány a použity dotazníky několika typů. Dotazníky o etnickém, regionálním, sociálním a profesionálním původu dělnických kádrů vyplňovali sami informátoři. Tyto dotazníky byly dány v r. 1958 k vyplnění dvěma třetinám horníků Vysokohorského železnorudného dolu a částečný výzkum byl proveden také na Novotagilském hutním závodě. Na základě výsledků těchto rámcových dotazníků byly vypracovány složitější dotazníky o rodině, které v rodinách vyplňovali sami badatelé a jejich pomocníci a zároveň tak bezprostředně z vlastního pozorování poznávali současný způsob rodinného života, její kulturní a životní úroveň. k doplnění rodinných do

133

tazníků byly vyplňovány dotazníky o místě narození, národnosti, jazyce, sociálním původu a zaměstnání hlavy rodiny a jeho předků po obou rodičích, čímž byly získány údaje až do druhého a třetího kolena.
      Zvláštní zájem byl zaměřen na poznatky o náboženství, což je otázka u uralského dělnictva zvláště závažná. v jejich středu bylo mnoho starověrců, tzv. "keržaků", jejichž způsob života byl uzavřený a velmi konzervativní. Údaje o náboženské příslušnosti pomáhaly vysvětlit setrvalost církevních sňatků, hrajících nemalou roli v postupu změn ve způsobu života, v přijímání nových črt.
      Pomocí těchto několika druhů dotazníků se podařilo získat údaje o společenském životě dělnických rodin v minulosti, o účasti členů rodin v dělnickém hnutí, revolučních bojích i vybrat rodiny kádrových dělníků, jimž pak byla věnována zvláštní pozornost. Výběr dotazníků a jejich strojové vyhodnocení je přiloženo v závěru knihy.
      První kapitola knihy je přehledem o sociálně ekonomické situaci Nižného Tagilu. Vzniku dolů a hutí zde předcházela zemědělská kolonizace, zvláště intenzivní v první polovině 17. století. Osídlenci pocházeli především ze severních oblastí Ruska a Přiuralí, část jich byla z jiných ruských újezdů. Bohužel, k původu kolonizace chybí podrobnější historické zprávy. Už koncem 17. století se zde objevují první selské železno[/]rudné hutě. Horníci a hutníci té doby se pak stávají základní složkou kádrů při bouřlivém růstu průmyslu v první polovině 18. století, spojeného již s rodinou podnikatelů Děmidových. v této kapitole jsou dále sledovány osudy vývoje nižnětagilských závodů i jejich dělnických kádrů až do Říjnové revoluce.
      Druhá kapitola se zabývá rodinou a rodinným životem. Vývoj rodiny i rodinné vztahy dělníků Nižního Tagilu jsou úzce svázány se zvláštnostmi formování průmyslového obyvatelstva, s jeho etnickou skladbou, kulturními tradicemi, rozdílnostmi v sociálně ekonomickém postavení. Strukturu a početnost rodin bylo možno sledovat do reformy podle soupisů obyvatelstva, které byly čas od času dělány. z těchto materiálů byl vyhodnocen počet malých a velkých rodin v jednotlivých obdobích, rozdíly mezi jednotlivými skupinami různého etnického původu.
      Na základě analýzy rodinných rozpočtů z různých období, výše výdělků a rozsahu přidruženého malého hospodářství byla zpracována podkapitola o ekonomii dělnických rodin a jejich hospodaření. Její součástí jsou i základní údaje o stravě.
      Na vytváření nových vztahů uvnitř rodiny měl převratný vliv průlom do výlučnosti a uzavřenosti starověreckého obyvatelstva. Vznikl smíšenými sňatky s nově příchozími kolonisty i celkových administrativním tlakem, který vedl k přechodu rozkolníků k pravoslaví. Střetly se [/] zde staré patriarchální rodinné vztahy s volnějšími způsoby rodinného života přesídlenců, zvl. Ukrajinců. v dělnických rodinách se pak projevily nové rodinné vztahy na postavení ženy, která se postupně z podřízeného postavení stala pomocnicí muže.
      Žena měla největší vliv na výchovu dětí. Přes nedostatky materiální i nízkou úroveň zdravotní péče byla výchově dětí v dělnických rodinách věnována větší péče než na vesnici, a to i děvčatům, což se projevilo na vyšší úrovni vzdělání ve srovnání s ženami vesnickými.
      Denní režim dělnických rodin se řídil podle pracovního dne mužů na závodech. Horníci dostávali na dolech bezplatně obědy, ostatní dělníci si donášeli jídlo z domu. Pravidelné rozdělení dne působilo výchovně v kladném smyslu zvl. na děti. Svůj řád mělo i rozdělení prací na jednotlivé členy rodiny. Přidružené hospodářství v řadě dělnických rodin vyžadovalo spolupráci všech členů rodiny i dětí. Vžitá byla instituce příbuzenské a sousedské výpomoci.
      Rodinné obřady se udržovaly velmi houževnatě v rozličných formách podle původu obyvatel, především proto, že v jednotlivých příbuzenských i sousedských skupinách existovala silná morální kontrola jejich provádění. Přispívaly zpětně k utužování příbuzenských a sousedských vztahů.
      Volný čas dělnické rodiny ve smyslu bezčinnosti neexistoval. Po

134

dle úrovně rodin popracovní doba byla věnována buď drobným pracem, prospěšným pro dům a hospodářství, nebo byla u některých mužů věnována politické a spolkové práci, u mládeže a dětí hrám. Neděle a svátky, kdy se na závodech nepracovalo, byl oddych věnován návštěvám, procházkám, tanci, zpěvu. Po roce 1900 se rozšířily vycházky mimo dům na ochotnické divadlo, od r. 1910 do kina. Po r. 1905 se mnoho mládeže zapojilo do politického dění.
      Třetí kapitola o materiální kultuře uralských dělníků sleduje na typech sídel a plánu zástavby, v oděvu a stravě urbanizaci jednotlivých elementů materiální kultury a zároveň si všímá uchovávání tradičních prvků v dělnické kultuře. Ze srovnávacího hlediska je zajímavé, kolik a které prvky evropské městské kultury se v Tagilu objevuji.
      Čtvrtá kapitola je věnována společenskému a kulturnímu životu v Nižním Tagilu. Všímá si vývoje správní organizace, náboženského života, vzniku odborového hnutí. Charakterizuje společenské zvyky a obyčeje, staré tradiční i nové městské a dělnické. Podrobně si všímá způsobu života mládeže a zvláště jejího doškolování, vzdělávání a osvěty.
      Kulturní život se v Tagilu soustřeďoval v závodních spolcích, kde se hrálo ochotnické divadlo a pěstovala hudba. Zvláště po revoluci 1905 se zvýšila politická i kulturní aktivita a v prostředí nižního Tagilu se začal formovat nový typ dělníka-inteligen[/]ta, s širokým kulturním rozhledem, podobným jako v druhých ruských průmyslových oblastech.
      Folklórní projevy zůstaly nadále kulturním projevem dělníků, ať to byly písně tradiční nebo městské, písně sociálního protestu, častušky komentující nové události, ústní lidová próza. Do bohatství folklóru dává nahlédnout přiložená antologie.
      V závěru knihy autorky shrnují výsledky výzkumu i obsah publikace. Upozorňují, že se snažily ve sledovaném dorevolučním období podat obraz jak toho, co bylo v životě Nižního Tagilu specifické, tak co jeho obyvatelům bylo vlastní jako příslušníkům dělnické třídy Ruska. Jak analýza jednotlivých stránek způsobu života ukázala, počátek 20. století, zvláště rok 1905 je oním mezníkem, kdy se v pokrokové části dělnictva zformovaly specifické črty způsobu života dělnické třídy.
      Autorkám se skutečně podařilo plasticky přiblížit život vzdálené uralské průmyslové oblasti a přinést tak i pro nás bohatý srovnávací materiál, dokazující, že na formování způsobu života dělnictva působily jak místní, tak především obecné zákonitosti vývoje dělnického hnutí a dělnické třídy. Pro bohatost faktů i metodologický a metodický přínos budeme se zájmem očekávat i druhý díl publikace, zpracovávající materiály z porevoluční doby a sovětské současnosti. Olga Skalníková[/]


      V. Štiftar, Cigani, Minulost v sedanjosti. [obsah]

Murska Sobota 1970
      Cikáni, nebo jak si sami říkají Romové, byli a jsou předmětem zájmu veřejných činitelů i badatelů mnoha vědních disciplín. Dříve zajímal badatele a spisovatele hlavně jejich svéráz, zvláštní způsob života a těžký osud. Dnes vystupuje do popředí cikánská otázka jako problém vztahu cikánů ke společnosti a civilizaci v širokém slova smyslu. Práce profesora Vyšší právnické školy v Mariboru Vanka Šiftara "Cigani", s podtitulem Minulost v sedanjosti, vydaná Pomurskou založbou ukazuje, že cikánská otázka má širší povahu a platnost. I když přístup k jejímu řešení v Jugoslávii ukazuje vzhledem k odlišným podmínkám některé zvláštnosti, přece jen se v něm objevují též některé shodné rysy s našimi poměry. Proto si zaslouží Šiftarova práce pozornosti i ze strany českých a slovenských pracovníků, zajímajících se, ať již z důvodů vědeckých nebo praktických, o cikánskou otázku.
      Je koncipovaná poměrně široce. Zabývá se postavením Cikánů a cikánskou otázkou v malé, ale velmi zajímavé oblasti dnešní Jugoslávie, v tzv. Prekmurji, regiónu, ležícím na severovýchodě Slovinska za řekou Murou, hraničícím s Maďarskem a historicky dlouho náležejícím podobně jako Slovensko k Uhrám. Třebaže pojednává o Cikánech v Prekmurji v současnosti, přistupuje

135

autor k objasnění jejich postavení do značné míry historicky. Potvrzuje to nejen podtitul práce "Minulost v současnosti", nýbrž i rozdělení díla do tří nestejně velkých oddílů: Minulost, Současnost a Minulost v současnosti, z hlediska vědního zasahuje práce do několika oblastí, protože autor, právník a veřejný pracovník, používá při studiu cikánské otázky poznatků, výsledků a postupů několika společenskovědných i jiných disciplín: statistiky, demograf-e, etnografie, antropologie apod.
      V první části své práce objasňuje Šiftar, co se rozumí pojmem cikán, a líčí ve zkratce osudy cikánů od jejich příchodu do Evropy, zjišťuje první doklady o jejich výskytu v Prekmurji a sleduje je v souvislosti s vývojem sociálně ekonomických poměrů v této oblasti až do vzniku Jugoslávie. Druhá část tvoří vlastní jádro práce. Pojednává o vzniku cikánských osad v Prekmurji, popisuje vznik a charakter stálého cikánského osídlení v této části Slovinsko, zjištuje počet cikánů a jejich nejčastěji se vyskytující jména a všímá si též jejich pokrevních vztahů a antropologických znaků. Dále se autor v této části zabývá vztahem státních mocenských orgánů královské Jugoslávie k cikánům a jejich osudy za druhé světové války. Tu stojí za zmínku, že cikáni v Prekmurji, které bylo okupováno po pádu královské Jugoslávie horthyovským Maďarskem, se udrželi, kdežto v ostatních slovinských kra[/]jích, které byly okupovány hitlerovským Německem, byli buďto přímo nebo v koncentračních táborech likvidováni.
      Téměř polovina práce je věnována cikánské otázce v Prekmurji po druhé světové válce. Tu zaujímá autora nejprve vztah cikánů k nové moci - socialistické Jugoslávii a postoj nových orgánů, státní správy i místní samosprávy k cikánskému obyvatelstvu. Jeho vývody ukazují, že i v socialistické Jugoslávii se vztah k cikánům měnil a že řešení cikánské otázky procházelo různými stadii od představ automatické změny jako důsledku výstavby socialistické spo lečnosti přes přehlížení tohoto problému až k jeho prakticko-teoretickému řešení s dlouhodobou perspektivou. Jemu především slouží rozbory bytových poměrů cikánů, analýza jejich současného osídlení a populačního vývoje, rodinných vztahů a zvyků, náboženského přesvědčení, kulturních poměrů a vzdělání, školní docházky, zapojení do pracovního procesu a kriminality.
      Z náčrtu tematiky Šiftarovy práce vyplývá, že z hlediska vědního a předmětného je dílem, které můžeme nazvat interdisciplinárním. I když autora přivedl k cikánské otázce v Prekmurji zájem především sociálně politický, je jeho monografie výsledkem studia historického, demografického, sociologického a etnografického. Autor jej prováděl z velké části sám, zčásti použil výsledků kolektivního výzkumu prováděného [/] jinými badateli nebo studenty. v tomto širokém záběru je podle slov vydavatele a recenzenta přednost a zároveň i jistá slabina práce. Specialista v ní najde zajímavé údaje i některé nedostatky. Ale jako celek je Šiftarovo dílo původní a podnětné. Shrnuje mnoho problémů i materiálu k cikánské otázce, podněcuje k jejímu dalšímu studiu a poskytuje též četné podklady pro její řešení. To platí jak pro jugoslávské poměry, tak pro naše podmínky. I když je Šiftarova práce zaměřena na omezenou oblast současné Jugoslávie, obsahuje bohatý srovnávací materiál i pro studium a řešení cikánské otázky u nás. František Jordán

Jaroslav Kramařík, Kozina a Lomikar v chodské lidové tradici [obsah]

, Academia Praha 1972, 200 stran, 16 obr. příloh
      Práce Jaroslava Kramaříka, jejíž rukopis byl připraven do tisku již v roce 1964, je koncipována jako pokus o analýzu vyprávění o Kozinovi a Lomikarovi z hlediska národopisného a kulturně historického. Autor konfrontuje vyprávění s historickou skutečností, jednotlivé látky a motivy s analogiemi z jiných oblastí, pokouší se o racionální vý

136

klad pověrečných pověstí. Úvodní kapitoly věnuje stručně teoretickým problémům v bádání o historické pověsti, zejména o antifeudálním podání. Poukazuje na nedostatek analytických studií, což souviselo bezesporu s kritikou srovnávací metody ve folkloristice, na nutnost budování látkových a motivických katalogů, a zvlášť se zabývá metodickou stránkou studií o antifeudálních podáních, které u nás doposud vyšly (Melicherčík, Sivek, Gašparíková).
      Není mnoho historických postav, které mají takový ohlas v české lidové tradici a kultuře jako právě podání o Kozinovi a Lomikarovi, Nebyl proto snadný úkol získat, hodnotit a utřídit všechny písemné materiály. Avšak dobrá znalost dosud publikovaných písemných dokladů o daném tématu je základem a výchozím bodem analytických rozborů Jaroslava Kramaříka. Nehodnotil pouze archivní písemné prameny a historickou literaturu, ale obrátil pozornost na celou českou kulturu; výtvarné umění (malířství, sochařství), dramatické umění (opera, činohra), film (dvě filmové verze: Innemanova a Fričova z let 1931 a 1951) a literaturu (Vrchlický, Baar, Jirásek). Navíc jako chodský rodák zná výborně i samotné prostředí. Kapitola "Prameny k chodské lidové tradici o Kozinovi a Lomikarovi a její ohlas v české kultuře" je svým komplexním hodnocením dostupných materiálů dosud [/] nejúplněji zpracovanou studií o tomto problému.
      V dalším oddíle jsou zdůrazněny historické podmínky vzniku a vývoje chodské lidové tradice o Kozinovi a Lomikarovi. Autor dochází k názoru, že jádrem lidové tradice je právě vyvrcholení sporu Chodů s Lamingeny, poprava Jana Sladkého-Koziny a náhlé úmrtí Wolfa Maxmiliána z Lamingenu zvaného Lomikara. Zamýšlí se nad původem podání o výzvě na boží soud, snaží se dopátrat, do jaké míry je Kozinova výzva podáním a historickou skutečností. Na základě podrobného rozboru pramenů dochází k názoru, že výzva na boží soud, která je jádrem tradice a z níž vycházejí i ostatní látky a motivy, je především podáním etiologickým, nikoliv historickou skutečností. Je úzce spjata s látkou o hostině, při níž Lomikar zemře, a některé texty jsou obohaceny o motivy - oživnutí pečeného kohouta a legendu o Jidášovi. Jde vlastně o starobylý motiv legendy o Jidášovi, který se zcela organicky včlenil do chodské lidové tradice, i když se na prvý pohled zdá nemožná analogie mezi legendárním motivem a antifeudální pověstí. Podobným rozborem procházejí i další látky a motivy, které jsou rozděleny do těchto hlavních kapitol: Postava Jana Sladkého-Koziny v chodské lidové tradici, Plzeňská podání vztahující se k popravě Jana SladkéhoKoziny (nepovažuje je za původní lidovou tvorbu, některá podání jsou [/] umělá, podložená historickými zprávami), Wolf Maxmilián Lamingen v chodské lidové tradici a Podání o posmrtném duchu Lomikarově.
      Autor připomíná rovněž nevelkou písňovou tvorbu o Janu SladkémKozinovi. Nezařazuje ji však mezi lidové písně v pravém slova smyslu; jde o píseň zlidovělou a popěvky individuálního rázu.
      Kramařík záměrně upustil od uvedení jmen informátorů, od problému zájmu o látky a vypravěče v různých generacích, při různých vypravěčských příležitostech. Neprovádí ani stylový rozbor a konfrontaci jednotlivých vyprávění (vyjadřovací prostředky podání). Autorovi šlo především o to, ukázat podání o Koznovi a Lomikarovi v historickém kontextu. Srovnávací metodou posuzuje jednotlivé látky a motivy, dokazuj° míru jejich historičnosti, objasňuje jejich vznik jako odraz literatury (novodobá podání, ohlas Jiráskova románu), dává je do souvislosti s obecnými věrskými představami (podání o posmrtném duchu Koziny a Lomikara) a racionálním způsobem vysvětluje jejich genezi.
      Práce Jaroslava Kramaříka ukázala folkloristům, jak se dá ryze folkloristické téma zpracovat z hlediska historického a národopisného, i když se domnívám, že by bylo dobré, kdyby se alespoň stručně zmínil o současném stavu terénního výzkumu daného problému. Závěrem bych podtrhla, že vydaná publikace

137

zaplnila mezeru, kterou máme právě při zpracování lidové slovesnosti o antifeudálních pověstech a bude pro další národopisce a folkloristy jedním z výchozích materiálů při studiu o antifeudálních podáních.
      Studie má 16 černobílých fotografií, dokumentujících některá historická fakta. v publikaci jsou drobné chyby technického rázu, přestože má kniha vložený list s opravami v textu: např. na str. 54 je uveden letopočet 1963 na místo 1693. Jde však pouze o ojedinělé případy. Jednoduchý a přitom zajímavý je přebal a titulní list publikace. Olga Jerová

Gunda Béla (A debreceni Kossuth Lajos tudományegyetem tanárainak munkássága 2). [obsah]

Debrecen 1971, stran XI + 63
      U příležitosti šedesátých narozenin čelného maďarského etnografa, profesora debrecínské university Bély Gundy vydali jeho nejbližší spolupracovníci sborník prací jubilantových kolegů a přátel téměř z celého světa ("Studia ethnographica et folkloristica in honorem Béla Gunda"), k němuž jako zvláštní přílohu připojili personální bibliografii za léta 1929-1971.
      Každý si - třebaže nevědomky kreslí vlastní bibliografií svůj autoportrét. Béla Gunda se jím předsta[/]cuje jako osobnost pestrých zájmů a širokého rozhledu. Sympatické je, že soupis začíná (vlastně končí, protože je řazen v obráceném časovém pořadí) básnickými pokusy osmnáctiletého studenta, kterého neopustila láska k umělecké literatuře ani ve zralém věku. Leč naprostou převahu tvoří práce z tolika odvětví národopisu, že je v této glose nelze všechny ani vypočítat.
      Po celou dobu své publikační činností zůstává Béla Gunda v podstatě věrný těm tematickým okruhům, z nichž kdysi vyšel. Zaměřuje se především na materiální kulturu, sleduje rudimentární formy získávání obživy - sběračství, lovectví, rybolov a včelařství, systematicky se věnuje etnobotanice i etnozoologii, agrární etnografii, studiu chovu dobytka a transhumace, přípravě základních pokrmů, úloze ohniště, ale též obydlí, oděvu, domácí výrobě a transportu. Nadto píše o lidovém léčení, o projevech lidové víry a mytologii, o slovesnosti a baladě. v souvislosti s národopisnými jevy a jejich genezí sleduje i problematiku filologickou a etymologickou. To všechno činí se zřetelem k vývoji jevů a jejich mezinárodním vztahům. Jeho práce náležejí stejným dílem do hungaristiky, balkanistiky, ugrofinistiky i slavistiky. Zkoumá kulturní vztahy téměř všech národů střední a jihovýchodní, částečně i severní Evropy a přilehlých oblastí Asie, v posledních letech je zaujat výsledky své cesty za seve[/]roamerickými Indiány. To mu však nebrání v tom, aby stále hledal a nalézal vědecké hodnoty v kultuře vlastního národa, která je mu východiskem a k níž se vždy znovu vrací. Ze soupisu Gundových prací je zřejmý všední vztah k české a zejména slovenské etnografii často obrací pozornost ke slovenské lidové kultuře a nejednu práci u nás publikuje.
      Gundova bibliografie je nejlepším svědectvím jeho vědecké skromnosti. Docela cizí mu vždy byla křečovitá snaha vyniknout a lacino se proslavit. Ve svých pracích nic nepředstírá, nestaví jim do čela oslnivé názvy, je reálný a střídmý ve formulování výsledků, k nimž dospěl. Nestává se velkým národopiscem velkými okázalými knihami, nýbrž usilovným a pracným hledačstvím a nenápadným objevitelstvím, stálým poctivým zápasem o vědecké poznání. Tato bibliografie je toho nejlepším svědectvím. Richard Jeřábek

Ej-haj gyöngyvirág... [obsah]

Debrecen 1972. Stran 80 a obr. příloha, résumé francouzské, ruské, anglické a německé
      Zátiší s květinami od debrecínského malíře László Holló, barevně reprodukovaná v obrazové příloze a provázená záznamy lidových písní

138

o květinách z Debrecína a okolí ze sbírky Jánose Pappa, stala se zřejmě podnětem k vydání této útlé knížky. v tomto sousedství působí poněkud nesouladně úvodní studie Zoltána Ujváryho o květinách v maďarské lidové kultuře. Autor akcentuje využití květinového dekoru a ornamentu v lidovém výtvarném projevu. Vychází přitom z rozboru mimoestetického významu květin. Sleduje jejich úlohu v lidovém léčení, v kultovních úkonech, v lidové víře a obyčejích. Má za to, že většinu květin, jež se uplatnily v recentní kultuře, poznali Maďaři až ve své nynější vlasti, ale v jejich využíváni navázali prý na prastaré kulty maďarského národa. Původní tradice se docela změnila s novou hospodářskou strukturou a pod vlivem evropské křesťanské kultury. Autochtonní kult květin se včlenil do evropské tradice tak dokonale, že charakteristické maďarské rysy lze prý vypozorovat jen v dílčích souvislostech. Mezi lid pronikaly různé druhy květin ve středověku z klášterních zahrad; zprvu se pěstovaly jako léčivé rostliny. Lid se prý pokoušel přiblížit léčebné praxi vládnoucích tříd, které již v 16. století disponovaly vysokou zahradní kulturou. v lidovém pro-. středí zaujaly významné místo zejména preparáty z růže při léčení menostázy, otitidy, ale i při léčení zvířat a též v letničních obyčejích. Kult růže mohly snad podpořit i legendy o sv. Alžbětě, dceři maďar[/]ského krále Ondřeje II., z první poioviny 13. století. Rozmarýn hrál úlohu hlavně v obyčejích spojených se smrtí a pohřbem. - Autorova interpretace některých vztahů, zvláště v oblasti obyčejů, je však očividně sporná.
      Květiny přejaté z evropské tradice se po staletí udržely v maďarské lidové kultuře, zejména v lidovém umění. v něm se obráží obliba květin a vztah člověka k přírodě; jenže nejde o pouhé napodobování přírody, ale o její stylizaci. Autor zastává mínění, že stáří výskytu květinových motivů v maďarské tradici nelze přesně zjistit, přesto však soudí, že se pravděpodobně vyskytovaly na různých pomůckách a na kroji již v 10. století. Tyto motivy se ujaly ve výzdobě oděvu, nábytku, keramiky, nářadí a obyčejových předmětů. Květinová ornamentika pramení ze staré maďarské tradice a uplatňuje se na keramice od 15.-16. století, na nábytku v aristokratickém prostředí v 17. století, na selském nábytku v 18. a 19. století a v pasteveckém umění od 19. století. Byla stylově ovlivněna, v jejím rozšíření sehrála velkou roli hlavně renesance.
      Květinová symbolika se rozvinula v maďarském lidovém básnictví a v písních o květinách - "virágenek" - s milostným smyslem, pro který je církev zapovídala jako nemravné.
      Text studie je proložen četnými vyobrazeními květinové motiviky [/] a ornamentiky v maďarském lidovém umění a úryvky textů lidových písní s květinovou tematikou. Kresby sice názorně doplňují autorův výklad, ale ještě podtrhují různorodost prvků, z nichž se knížka skládá.
      Stěží budeme s autorem sdílet odvážné domněnky o starobylosti a původnosti květinové ornamentiky, například ve výzdobě maďarských lidových krojů, když o jejich vzhledu na konci prvního tisíciletí nemáme ani ponětí. Oceníme spíš střízlivější výklad o mimoestetické bázi květinové ornamentiky a o jejím dlouhém a pestrém vývoji v maďarském lidovém prostředí. Richard Jeřábek

Vladimír Scheufler, Lidové hrnčířství v českých zemích, [obsah]

Academia Praha, 1971, 224 str., 8 bar. a 94 čb. obrázků, 4 mapy, něm. resumé
      Lidová keramika, zejména výrazně zdobené fajanse byly vděčným předmětem zájmu regionálních vlastivědných pracovníků a muzejních sběratelů. Desítky jejich studií a článků zobrazují pestrou mozaiku české a moravské lidové keramické tvorby, z níž jen málo pozornosti bylo věnováno rozsahově i obsahově základní části této tvorby: lidové hrnčině. Teprve kniha Vladimíra Scheuflera o lidovém hrnčířství

139

v českých zemích důvěrnou znalostí materiálu, jeho metodickým utříděním a zejména teoretickými závěry nejenom dosavadní etnografické poznávání tohoto úseku lidové kultury syntetizuje, ale zároveň posouvá i tuto část etnografického bádání do roviny exaktní vědecké práce.
      První tři kapitoly knihy jsou věnovány pojmosloví, systematice třídění a časovému určení výrobků. Autor tu nově objasňuje a formuluje složitý komplex otázek vývoje lidového hrnčířství od středověku do jeho zániku na počátku 20. století. Systematika třídění, opírající se ve formálních znacích o dosavadní systematiku archeologického materiálu, je prvním takovým pokusem v naší etnografické literatuře a svědčí o velké práci s konkrétním zachovaným materiálem, jehož analýzu podává autor velmi přesvědčivě.
      Také čtvrtá kapitola o společenských a výrobních vztazích v lidovém hrnčířství a nejrozsáhlejší kapitola pátá o výrobních střediscích jsou nejenom syntézou dosavadního poznání, ale i metodickým podnětem pro podrobnější výzkum jednotlivých regionů. Zejména v těchto kapitolách se projevuje autorův stesk na nedostatek regionálních monografií o lidovém hrnčířství. Zvláště otázky výrobních a společenských vztahů v lidovém hrnčířství, které Scheufler ve své knize nově formuiuje, bude třeba dále doplňovat konkrétními místními poznatky. Jde zejména o zachycení těch společen[/]ských podmínek, které v 19. století měly vliv na technologické, tvaroslovné i organizační změny v lidovém hrnčířství, jež nelze vysvětlit jen z procesu likvidace cechů a formování živnostenských společenstev v souvislostí s rozvojem kapitalistických výrobních vztahů, nýbrž jen spolu s řadou dalších komponent, podmiňujících vývoj lidové kultury vůbec.
      Scheuflerova kniha je příkladem, jak by měly být uzavírány a odborné veřejnosti a ostatním zájemcům předkládány výsledky dlouhodobých etnografických výzkumů i v jiných oborech studia lidové kultury. Jen tak lze jednak podnítit a metodicky správně orientovat regionální práci zejména v muzeích, jednak zároveň soustřeďovat díla, z nichž vyrůstá syntetický obraz dějin naší lidové kultury. Jan Souček

Ludvík Kunz, Lidová výklenková plastika ze sbírek Etnografického ústavu Moravského muzea v Brně, [obsah]

Etnografické tisky Moravského muzea v Brně, sv. XVI., edice Malých tisků, sv. 11., Brno 1972, 80 stran, obrazová část
      Již příslovečně vysoká výtvarná a grafická úroveň provází i další svazek Etnografických tisků Morav[/]ského muzea - Lidová výklenková plastika ze sbírek Etnografického ústavu Moravského muzea v Brně, jehož autorem je doc. dr. L. Kunz, CSc.
      U příležitosti stého výročí založení sbírky v r. 1973, kdy tato obsahuje 533 inventárních čísel, uspořádal autor repertorium, které nás seznamuje v průřezu s hodnotami sbírky a vážné zájemce z řad badatelů upozorňuje na dosud málo čerpaný pramen studia.
      Publikace sleduje pouze cíl muzeologický. Neklade si žádné nároky v řešení otázek geneze, pomíjí problematiku hodnocení plastik, autorství apod. Stručný textový úvod nás informuje o vzniku sbírky, územním rozsahu, charakterizuje dosavadní sporé práce s touto tematikou; následuje druhové vymezení výklenkových plastik s úvahou o příčinách jejich vzniku, začlenění těchto lidových plastik do architektury domu a náznak krajového rozšíření. Dále autor analyzuje patronátní charakter plastik a upozorňuje na okruh výklenkových plastik umístěných mimo dům - na návsi či poli. Podrobněji je rozebrán řezbářský postup při výrobě plastik, poněvadž častým materiálem k jejich zhotovení bylo dřevo. Závěr textové části tvoří odstavec věnovaný polychromii, stať o vročení plastik a charakteristika závěrečné etapy jejich existence.
      Významným přínosem publikace pro muzeologickou praxi je zařazení 76 kreslených schemat, vyjadřujících

140

ve skici akademického malíře L. Martínka identickou zkratku tohoto lidového projevu, jak je zastoupen ve sbírkovém fondu Etnografického ústavu Moravského muzea. Informaci dotváří 59 fotografií originálů plastik.
      Poněkud však zaráží rozpor mezi textovým oddílem, kde se praví, že mezi výklenkovými plastikami se postava P. Marie objevuje ve zcela omezené míře, avšak v celkovém počtu kresebných schemat zabírají zobrazení různých postav P. Marie více než polovinu. Poněkud nepřehledně je řešen popis vyobrazení. Vedle průběžného číslování fotografií, na které se odvolává i textová část, seznam uvádí i čísla stran, jež ovšem v publikaci natištěna nejsou. Menší výhrady je možné vznést ke kvalitě některých reprodukcí, které svou úrovní nedosahují jinak velmi dobrého provedení publikace.
      Účel, který doc. dr. L. Kunz, CSc. vydáním sbírky výklenkových plastik sledoval, výpravná publikace bezezbytku naplňuje. Pro laika znamená poučení a odborníkům přináší nové podněty a prameny z oblasti lidového umění etnografy značně zanedbané. Jan SoučekSlavomir Ravik, Svět starožitností. [obsah]

Mladá fronta, 1972, str. 224, 152 str. příloh Knihy o sběratelství a sběratelích patří již delší dobu k populárním na našem knižním trhu; některé z nich mají i charakter memoárový. Slavomir Ravik vydal nyní knihu s podtitulem "vyprávění o hodnotách, které čas nedevalvuje" a již tímto zpřesněním se snažil ukázat, že mu nejde jen o drobné klípky o sběratelích, ale i o vážné zamyšlení nad skutečnými hodnotami v dnešním přetechnizovaném světě. Nevznikly tak "dějiny umění", podal však přehled vývoje uměleckého cítění od doby románského slohu až k naší přítomnosti. Samozřejmě, své pojetí nejvíce mohl uplatnit při výkladu posledních slohových období. Má na mysli světový vývoj, dovedně však jej spojuje i s vývojem slohů a sběratelství u nás. Sběratelství "starožitností" (což je, jak se ukazuje, pojem neobyčejně široký) hluboce souvisí i s proměnami životního stylu každé společnosti, v naší socialistické společnosti se tyto otázky dostávají na pořad dne s jistými specifikami, Autor zná některé současné československé sběratele, příhodně je uvádí do souladu s hlavní linií, vyjádřenou slovy závěru knihy: "...největší hodnotou, kterou vůbec může člověk sběratel získat, je vztah k těmto dlouho opomíjeným svědkům dávno minulých dob. Naučíme-li se je řadit do dějinného rámce a na[/]učíme-li se z nich chápat dávné poměry, atmosféru minulých společenských epoch, pak obohatíme především sami sebe. Pochopíme totiž, že gotická lavice, renesanční šperk, dřevěná barokní plastika, renesanční komoda nebo biedermaierovské hodiny, představují natrvalo živý monument, který je s to vyvážit odlidštěnou civilizaci našeho století," str. 219.
      Je zřejmé, že autor měl v mnoha případech na mysli i lidové umění, stávající se dnes předmětem zájmu sběratelů - i snobských zájmů a obchodu. Bude-li kniha přijata tak, jak byla zamýšlena, tj. jako počátek probuzení zájmu o vskutku zapomínané hodnoty "drobného" umění, povede-li k poučení a snad i k záchraně některých prací, splní bohatě svůj účet pro který byla psána. Josef Bílek

Documentatie Landelijke Bouwkunst. [obsah]

Rijksmuseum voor Volkskunde "Het Nederlands Openluchtmuseum", Arnhem 1971 V bohaté ediční řadě holandského národopisného muzea v Arnhemu vyšla složka (č. 5) s 29 technickými výkresy lidových staveb, které doplňuje fotografická příloha na křídě s popisy dokumentovaných objektů.

141

Výkresy o rozměrech 50 x 35 cm zobrazují půdorysy obcí a domů, jejich fasády i architektonické detaily v obci Urk ležící na stejnojmenném ostrůvku v Ijselském moři, dále v nedalekých pobřežních obcích Kuinre a Laaxum a konečně v Bunschoten severovýchodně od Utrechtu a v Schellingwoude nedaleko Amsterodamu. Dokonalou dokumentaci provedlo několik architektů ve čtyřicátých a šedesátých letech převážně v měřítku 1:200 a půdorysy obcí v měřítku 1:1000, 1:3000 a 1:8000. Fotografická příloha o šestnácti stranách zachycuje nejen úhledné, vesměs z cihel postavené domky s komíny převážně umístěnými ve vrcholu štítu (případně valby), ale i části ulic, které lemují přízemní domy s vysokými štíty v těsné návaznosti za sebou: celkovou představu o situování sídlišť do holandské krajiny poskytují letecké snímky.
      Užitečnost takové publikace jistě není zapotřebí zdůrazňovat. Těšíme se, že také u nás již brzo vyjde obdobná, už ohlašovaná publikace z dokumentace lidové architektury prof. A. Kuriala, kterou připravuje k vydání Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Brně. Josef Vařeka[/]

SBORNÍKY

Ľudová kultúra v Karpatoch. Ethnographica Carpatica. [obsah]

Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1972, 382 stran
      Českoslovenští národopisci se významně podílejí na činnosti Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech. Tato mezinárodní instituce vznikla v roce 1959, aby sdružila vědce ze zemí v karpatském prostoru, z Polska, Maďarska, Československa, Sovětského svazu, Bulharska a Jugoslávie. Předkládaný sborník je tedy výsledkem dlouhodobých výzkumů, studia a mezinárodní spolupráce. Vychází vlastně z příspěvků připravených pro mezinárodní konferenci MKKK, jež proběhla v září 1967 ve Smolenicích. Publikace je tedy značně rozsáhlá, obsahuje přes třicet příspěvků, z nichž je většina věnována otázkám zemědělského hospodaření, pastevectví, stavitelství a bydlení, ale též problematice lidových řemesel a folklóru.
      Sborník uvádí jeho vědecký redaktor Ján Mjartan informacemi o záměrech, struktuře a činnosti Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech, přičemž klade důraz zvláště na činnost v národních sekcích a jejich subkomisích. Upozorňuje na hlavní okruhy badatelské práce, které se [/] doposud v komisi řešily, i na ty, které bude třeba v dalších letech rozvíjet.
      Řadu příspěvků zahajuje maďarský etnograf Béla Gunda studií o kulturně morfologických problémech v Karpatech. Všímá si vlivu přírodního prostředí, hospodářských a společenských poměrů a jejich působení na lidovou kulturu. Jako příklad uvádí pastevecké koliby. Sleduje změny ve vývoji velkorodiny, které ovlivnily vývoj celé řady prvků hmotné a duchovní kultury. Upozorňuje na zprostředkující působení vandrovních obchodníků a řemeslníků na lidovou tradici, Konstatuje, že Karpaty jsou styčným polem několika kultur slovanských; rumunských, maďarských a německých, přičemž si lidové kultury zachovávají národní specifičnost a zároveň se mnoha jevy spojují.
      Na základě dokladů o pastevectví přináší Ján Podolák příspěvek k problémům srovnávacího studia lidových kultur v karpatské oblasti. Všímá si mezietnického vzájemného ovlivňování v karpatské pastevecké kolonizaci, pozornost soustřeďuje zvláště na oblast ukrajinských a slovenských Karpat. Podle pramenů z 15. a 16. století sem začínají pronikat karpatští salašníci. Sleduje jejich etnický původ a jeho proměny v kolonizovaném prostředí.

142

Zvláštní pozornost věnuje celokarpatským črtám, které nachází hlavně v cyklu zvyků ve výhonu ovec, v obyčejích při práci pastýřů, v archaickém rozněcování a udržování ohně, v léčení dobytka, ve zpracování mléka atd. Celokarpatské znaky se dají odkrýt i v rozšíření salašmckých staveb. Krajové odchylky sleduje ve formách pastevecké organizace a ve výtvarném projevu.
      Problematiku bádání v polské částí Karpat naznačuje Mieczysław Gładysz, který upozorňuje i na obsáhlou polskou literaturu. Zabývá se rovněž metodami výzkumu a nastiňuje monografické zpracování několika místních skupin a vybraných jevů lidové kultury. Jihoslovanský etnograf Milovan Gavazzi sleduje kulturní proudy v oblasti Karpat, jež demonstruje několika příklady z materiální kultury. Vztahem lidové kultury v Karpatech se v další studii zabývá Christo Vakarelski, který předkládá utříděný lexikon národopisných jevů, a Vasil Marinov, jenž se zaměřil na otázky materiální kultury. Persida Tomić z Bělehradu se zabývá problematikou salašnictví v pohraniční oblasti Jugoslávie v severovýchodním Srbsku, kde nachází balkánské a kavkazské analogie. Bronisława Kopczyńska-Jaworska usiluje o sjednocení výzkumných metod. Stavební vývoj západokarpatské koliby nastiňuje Jaroslav Štika. Všímá si [/] jejího rozšíření a vývoje na východní Moravě, na Těšínsku, Trenčansku, Kysucách a na Oravě. Anna Kowalska-Lewicka sleduje archaické rysy v chovu koz v polských Karpatech a upozorňuje na možnost balkánských vlivů. Ewa Dorywalska vychází z výzkumů etnografického muzea v Lodži, které se zaměřily na organizaci salašnictví a na salašnické stavby ve vysokohorských oblastech Żywieckých Beskyd. Problémy karpato-balkánských vztahů nastínil Václav Frolec ; na základě archeologických a etnografických dokladů odkryl řadu souvislostí a vazeb. Poukázal na vliv etnických tradic v architektonické složce lidového stavitelství. Vilém Pražák sledoval vliv valašské kolonizace na způsob bydlení. Působením valašské pastevecké kultury se ve východních oblastech Československa udržely etnografické jevy, které nejsou na západním území doloženy. Řadí sem např. tzv. "dymnici" jako zvláštní formu topeniště.
      J. G. Goško (Hoško) ze Lvova popisuje lidové stavitelství v ukrajinských Karpatech v 16. a 17. století. Maria Gładyszowa sleduje změny v lidovém stavitelství ve slezských Beskydech. Na základě literárních pramenů a několikaletých výzkumů analyzuje Soňa Kovačevičová sídelní typy v slovenské části Karpat. Zjišťuje tři základní typy sídel - s ulicovou zástavbou, s řetězovou nebo nepravi[/]delnou zástavbou a kopaničářská sídla. Jozef Turzo shrnuje materiál o lidovém stavitelství v Zamaguří. Ján Kantár popisuje lidové stavitelství a bydlení na Oravě, kde proběhly v historickém období tři kolonizační vlny slovenského, valašského a goralského elementu. Soňa Švecová odkrývá význam Malých Karpat k vytváření regionálních forem a názvosloví ohniště na jihozápadním Slovensku.
      Dva příspěvky ve sborníku jsou věnovány muzeím lidové architektury v Karpatech. Soňa Kovačevičová podává přehled regionálních muzeí na Slovensku - uvádí muzea lidového stavitelství v Bardějově, na Oravě, v B. Štiavnici a plány na zřízení muzea nebo rezervace lidových staveb v oblasti Tatranského národního parku. Josef Vařeka informuje o nových záměrech výstavby valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde kromě staršího Jaroňkova muzea v parku se začal budovat nový skansen Na stráni, který by měl vytvořit obraz lidového stavitelství na východní Moravě a na Těšínsku.
      O výzkumu lidového stavitelství a bydlení na území Slovenska a východní Moravy informuje Štefan Mruškovič, který navrhuje jednotný systém a metodické postupy ve výzkumu a dokumentaci.
      Příspěvek Richarda Jeřábka se zaobírá pastýřskými motivy na malovaných betlémech z Moravského Valašska. Rozebírá několik

143

exemplářů, u nichž zjišťuje různé dokumentární a estetické hodnoty. O lidových náhrobnících v slovenské částí Karpat pojednává Soňa Kovačevičová ; ukazuje kamenné a dřevěné tabulové náhrobníky středoslovenských protestantů a náhrobní kříže na katolických a řeckokatolických hřbitovech. Všímá si rovněž výzdoby a nápisů. Slovenským lidovým šperkům věnovala příspěvek Helena Johnová. v karpatské oblasti nalezla tři typy šperků, jež se odlišují výtvarným řešením, materiálem a výrobou.
      Obsáhlý příspěvek Dagmar Klímové-Rychnové je zaměřen na mezižánrové vztahy v lidové pověsti o Tatarech a Turcích v západních Karpatech. Zajímavé podněty k interpretaci zbojnické pověsti přinesl Oldřich Sirovátka, který k charakteristice významu a originality karpatské zbojnické pověsti dospěl jejím srovnáním s moravským, slezským, českým a rakouským materiálem. Viera Gašparíková zkoumala adaptace látek s historickou tematikou v slovenských Karpatech. Bohuslav Beneš uvedl morfologickou analýzu pověrečných povídek z Bílých Karpat a formuloval podnětný návrh na morfologické třídění jako jednu z pomocných metod funkčně strukturalistické folkloristiky.
      Sborník uzavírá studie Dušana Holého o vývoji sdružených lidových hudeb na východní Moravě a na Slovensku. Sleduje vliv měst[/]ských, šlechtických a cikánských kapel na lidovou hudbu, všímá si proměn v nástrojovém obsazení. Osvětluje migraci lidových termínů (hlavně latinských a pomaďarštěných tvarů), analyzuje rytmický doprovod.
      Příspěvky obsáhlého sborníku o lidové kultuře v Karpatech jsou vytištěny v slovanských jazycích s cizojazyčným souhrnem, některé v němčině nebo ve francouzštině. Text je bohatě ilustrován fotografiemi, které se vztahují především k salašnickému hospodaření, k lidovým stavbám a k výtvarnému projevu. Publikace je významným přínosem slovenských a českých etnografů k rozvíjející se mezinárodní spolupráci. Josef Tomeš

Národopisný věstník československý 7 (40), 1972, č. 1-2, [obsah]

286 stran. Vydává Národopisná společnost československá při ČSAV v Praze a Ústav lidového umění ve Strážnici Obsahově pestrý, zajímavý a poměrně rozsáhlý sborník zahajuje studie O. Skalníkové o etnografických podmínkách a způsobu života. v první teoretické části autorka řeší relaci způsob života - životní styl, aby na základě rozboru těchto pojmů se mohla zamyslet nad vzta[/]hem etnografických podmínek a způsobu života a konečně nad vztahem těchto podmínek ke stylu života v současností a budoucnosti. Za zajímavé považujeme její postřehy v kapitole o vytváření současného životního stylu (biologie sídelních jednotek, nová výstavba na venkově, život v městě a v nových sídlištích atd.).
      Další studie je z pera S. Kovačevičové o dřevěných kostelích na Slovensku. Je příznačné, že o dřevěné sakrální architektuře vycházejí téměř současně dvě další práce. Jde totiž nejen o přitažlivé, ale i kulturně historicky a etnograficky význačné a vědecky stále otevřené téma. Zatímco kniha D. N. Gobermana pojednává o dřevěné sakrální architektuře v Zakarpatsku (Leningrad 1970) a stať V. Kejlové v martinském sborníku Etnografia 13 (1972) o kostelíku v Matysové u Staré Lubovni, syntetická studie S. Kovačevičové je věnována slovenským dřevěným kostelům. Badatelka shrnula ve své pozoruhodné práci výsledky dlouhodobých výzkumů těchto kostelů, které zkoumala nejen z hlediska vývoje architektury a dějin umění, ale - a v tom je hlavní přínos i jako jev lidové kultury z etnografického hlediska. v interpretaci jednotlivých jevů vycházela autorka především ze vztahových kritérií. Pracné, avšak nadmíru užitečné jsou připojené seznamy existujících i zaniklých dřevěných kostelů na Slovensku, dále pak chronologický se

144

znam tesařských mistrů i cechů a konečně přehledná tabulka o počtu dřevěných kostelů podle vzniku a zániku, jakož i schematické kartogramy, zachycující frekvenci studovaných jevů i jejich rozšíření.
      Za kratší statí brněnskéžo badatele Zd. Měřínského "Vinařský nůž z římské stanice u Mušova" (Mikulovsko) následuje zajímavá srovnávací studie A. Prandy "K problematike prvotnosti vertikálnych krosien u Slovanov". Na tuto práci navazuje studie M. Moravcové o hedvábných látkách v českých pramenech 14. - 15. století. Vůdčí myšlenkou tohoto článku je ukázat majetkovou mobilitu různých sociálních vrstev českého státu 14. a 15. století. Autorka realizuje svůj záměr na analýze hedvábných látek. Pracuje s původními archívními a literárními prameny a na jejich základě upřesňuje druhy hedvábných látek dovážených ve sledovaném období do českých zemí, snaží se určit okruh jejich uživatelů i význam v životě tehdejšího městského obyvatelstva. Badatelka dospívá k závěru, že ve 14. a 15. století byly v našich zemích známy všechny základní druhy hedvábných látek i vyráběných v oblasti Středomoří i na východě, a to nesen pod latinskými, ale i jim odpovídajícími staročeskými názvy. Skladba těchto látek dokazuje v evropském rámci sociální bohatství českého státu 14. a 15. století.
      Německy psaná a kriticky orientovaná studie R. Jeřábka s poměr ně obsáhlým čekým resumé je věnována neznámým zlidovělým obrazům sv. Trojice s třemi obličeji z Čech a Moravy. Do věstníku dále přispěl Ch. Vakarelski ("Haistorie a historismus v junáckém eposu") a M. Mušinka, který k příspěvku "Dopisy českých národopisců Volodomyru Hnaťukovi" (1871-1926) připojil i příslušné texty. V závěrečné částí NVČ jsou vzpomínkové stati, a to na význačnou bulharskou folkloristku Caetanu S. Romanskou (1914-1969) od I. Koeva a na známého sovětského badatele P. G. Bogatyreva (1893-1971) od B. Beneše. Věstník jako obvykle uzavírají recenze, dále zpráva o činnosti NSČ při ČSAV v roce 1971 (H. Johnová) a SNS při SAV v témže roce (V. Valentová) a konečně referát o symposiu tradiční kultury Slováků na bývalé uherské Dolní zemi (O. Danglová). Alena Plessingerová

ETHNOGRAPHlA, [obsah]

časopis Maďarskej národopisnej spoločnosti LXXXII. ročník, Budapest 1971 V prvom čísle sú uverejnené štyri štúdie a viacero kratších správ. Prof. B. Gunda sa v štádii "Vince Borbás a maďarská ethnobotanika" venuje priekopníckej práci maďarského botanika dr. V. Borbása (1844 1905), ktorý sa zaoberal výskumom vzájomných vťahov človeka a rastlinstva i zberom ľudovej botanickej terminológie. Zapísal aj množstvo povier týkajúcich sa rastlinstva z územia celého Uhorska. Významná osobnosť európskej folkloristiky A. Hultkranz  vo svojom príspevku "Niekol'ko metód modernej škandinávskej folkloristiky" analyzuje problémy zberateľskej práce a spôsoby katalogizácie ľudových rozprávok. Uvádza, ža pri systematizácii materiálu naráža folkloristika na viacero ťažkostí, ako je zložitosť žánrového vymedzenia, miestna ohraničenosť materiálu, ako aj historické elementy a elementy viery skryté v rozprávačovi. Materiál zo Slovenska priniesla A. Füvessyová. V štúdii "Potulné obchodovanie v sev. Boršode spojené s včelárstvom", sa zaoberá pod malým obchodovaním s včelárskymi produktami, v ktorom významnú úlohu hrali mestá Košice, Rožňava, Prešov ai. Veľká časť práce je venovaná včelárstvu v oblasti Gemera. N. Fetich v práci "Kúzelné texty náboženského charakteru" sleduje variabilitu dvoch typov starých modlitieb, obdobie ich vzniku, funkciu i život v ľudovej viere. Z kratších oznamov zaujímavá je správa o programe národopisného výskumu Budapešti, správa o maďarských národopisných výstavách v ČSSR a informácia o porade venovanej výskumom národností v MĽR.
      V druhom čísle píše V. Voigt o význame diela F. Engelsa pre ná

145

rodopisnú vedu. A. K. Mikušev sa v práci "Epické piesne severných Komi spojené s chovom sobov" zaoberá analýzou epických piesní Narankü ugrofinského národa Komi. O pastierstve ako o tradičnom zamestnaní obyvateľov jednej z obcí hortobágyskej pusty píše J. Papp. S. Dömötör je autorom folkloristickej práce "Historické pozadie piesne o B. Angyalovi". v príspevku Údaje o poľnohospodárstve starých Maďarov" dochádza R. Müller k záveru, že veľká časť Maďarov v čase svojho príchodu do Karpatskej kotliny narábala takou agrotechnikou, ktorá nebola na nižšiej úrovni ako úroveň poľnohospodárstva miestneho slovanského obyvateľstva. Práca sa opiera prevažne o výsledky archeologických výskumov. Zaujímavá je správa L. Vikára o výskume ľudových piesní v Tatarskej ASSR.
      V treťom čísle je práca Z. Tagányiho "Roľnícka spoločnosť a industrializácia informuje" o spoločných výskumoch poľských etnografov a sociológov dediny najmä z oblasti súčasných premien vidieckej spoločnosti. Článok demonštruje nevyhnutnosť integrácie a nového typu spolupráce v spoločenských vedách. Analýze modlitebných textov zo Somogyskej župy venovala Zs. Erdélyiová štúdiu "Archaické a stredoveké prvky v ľudových textoch". Príspevok B. Molnára rozoberá otázky vývoja osídlenia a staviteľstva v oblasti Bihar, tohto[/] samostatného regiónu Karpatskej kotliny. A. K. Mikušev v článku "Rodinno-spoločenská improvizovaná lyrická poézia národa Komi" približuje lyrickú ľudovú poetickú tvorbu národa Komi. M. Hoppál je autorom správy o II. medzinárodnej prehliadke národopisných filmov v Szekszárde.
      V poslednom čísle je uverejnená práca Á. Csiszára "Chov ošípaných v oblasti Beregu". Zaoberá sa podrobným štúdiom chovu ošípaných, pričom veľká čásť práce je venovaná organizácii pasenia a chovu. Obsiahla štúdia M. Pappovej-Jánossyovej "Kroj z Györgyfalvy", obsahuje podrobný popis ľudového odevu tejto maďarskej obce v rumunskom Sedmohradsku. Sociálnu a vekovú diferenciáciu, ako aj vývoj odevu sleduje autorka v súvisľosti s jej spoločenským životom Tri kratšie príspevky pod názvom "Národopis a semiotika" sú venované problematike využitia semiotiky v národopisnej vede. T. Zsilka sa zaoberá teóriou sekundárnych modelujúcich systémov a významom semiotiky pre typológiu kultúry, S. Eretescuová problémom účastníkov folklórnej komunikácie, folklórnymi ukazovateľmi, kategóriou znaku vo folklóre a ďalšími otázkami a V. Voigt informuje o etnosemiotickom výskume v Maďarsku. Časť práce je venovaná dielu P. G. Bogatyrjova, klasika etnosemiotiky. G. Barnay v štúdii "Okrúhle chlievy v povodí rieky Hármas-Kö[/]rös" píše o rozšírení hospodárskych budov kruhového pôdorysu v oblasti Szolnockej, Csongrádskej a Békešskej župy.
      Časopis Ethnographia svojím 82. ročníkom opäť demonštroval skutočnosť, že naša vedná disciplína stojí v Maďarsku na pevných základoch. Peter Maráky

Studii şi cercertari, [obsah]

Muzeul Satului, Bukurest 1970 Sborník, vydaný Muzeem vesnice v Bukurešti, je převážnou většinou svých příspěvků zaměřen na materiální kulturu. v úvodní studii analyzuje ředitel Muzea vesnice dr. Ch. Focşa první návrhy na plán výstavby tohoto muzea v r. 1936 a vyjadřuje požadavky na části, které by expozice muzea měla obsahovat: všechny druhy zaměstnání, strukturu hospodářství, veřejné památky, řemeslnické dílny, technická zařízení a veškerý inventář (pracovní nástroje, nábytek, textilní výrobky, keramiku, oděv, ozdoby, hudební nástroje a předměty, spojené s obřady a obyčeji). Muzeum vesnice by podle autora mělo obsahovat jednak stálou expozici mezinárodního významu, vybudovanou v přírodě, která by zobrazením lidových kultur jednotlivých národů poukazovala na

146

jejich etnické rozdíly a přispívala ke srovnávacímu studiu, jednak etnografickou expozici rumunské lidové kultury, umístěnou v uzavřeném pavilónu. v závěru autor podtrhuje metodologické principy, na jejichž základě by byly prováděny vědecké výzkumy, výběr a sestava muzejních exponátů.
      Následující studie mají většinou regionální charakter. Ch. Stoica popisuje lidový kroj roviny Muntenia, charakterizujíc podmínky a etapy jeho rozvoje od první poloviny 18. stol. do konce 19. století. Ukazuje na jednotu oděvu z morfologické stránky a vyděluje několik typů mužského a ženského oděvu, odlišných svým ornamentem od jiných oblastí Rumunska. v druhé své studii sleduje autorka vývoj lidového oděvu ve vesnici Sîrbova, kde na základě místních výzkumů a studia archivních a muzejních materiálů dochází k závěrům o starobylosti jednotlivých oděvních součástí. Objasnit podstatu starého jevu pokrývky hlavy s "rohy" se pokouší I. Chelcea. Vedle materiálu a zhotovení si všímá i okolností, za kterých se pokrývka nosila a sociálního významu, který měla pro ženy. Předpokládá širší výskyt této součástky v minulosti a na základě jejího rozšíření u ostatních národů v jižní, východní, severovýchodní a střední Evropě usuzuje na její masovost.
      Problematice ornamentu v lidovém umění oblasti Gorj věnuje po[/]zornost Gh. Focşa. Sleduje styl a zákonitosti lidového ornamentu v architektuře, v pracovních nástrojích, v domácím nářadí, v religiózních předmětech, v keramice a lidovém oděvu. v lidové architektuře poukazuje na nezměrné bohatství jednotlivých konstrukčních typů a stylistických forem, konkretizujících se především v různých typech dřevěných domů. Upozorňuje také na slova, vztahující se ke stavebním částem a dekorativním ornamentům, jejichž názvy jsou odvozeny od zvířat nebo od částí jejich těl. Závěrem předkládá autor klasifikaci ornamentů na všech druzích lidových výrobků. Rozlišuje ornament, zobrazující geografické a kosmické jevy, rostlinný fytomorfní, zoormorfní a antropomorfní, dále ornament zobrazující domácí nářadí, pracovní nástroje apod., a symbolický ornament, znázorňující religiózní předměty a symboly.
      B. Zderciuc a N. Marcu ve svém příspěvku Interiér rolnických domů v oblasti Ineu podávají přehled typologických forem lidových staveb jmenované oblasti z hlediska půdorysu a popisují jejich tradiční zařízení.
      I. Chelcea se zabývá problémem vzniku a rozšíření primitivního obydlí, zvaného "surla". Vychází z etymologické analýzy slova a z genetického historicko-srovnávacího hlediska a domnívá se, že jde o druh obydlí, rozšířeného ještě před kontaktem rumunských předků [/] s východoevropskými asiatskými národy, zabývajícími se pastevectvím. Usuzuje na široké geografické rozšíření těchto příbytků v etnografickém teritoriu Evropy, kde se používaly jako přístavky k domům nebo jako přístřešky pro pastevce.
      Typologii zařízení na lisování oleje v nížinných obcích sleduje G. Dinută. Ostatní příspěvky jsou v materiálové části sborníku. Gh. Lazăr popisuje svatební obyčeje okresu Teleomar, které vykazuji zřetelné souvislosti se slovanskou svatbou, M. Stroia poukazuje na některé tradiční dopravní prostředky v okrese Vîlcea a Mehedinti.
      Zajímavý příspěvek přináší Gh. Dinută, který zkoumá způsoby,, jakými se tradiční zaměstnání lidu odrazilo v muzejních expozicích. Seznamuje s přednostmi Muzea vesnice, kde jsou základní, archaická zaměstnání lidu, jako je sběr plodin, rybolov, včelařství, vinohradnictví aj. vyjádřena v rámci autentického selského hospodářství a podtrhuje nezbytnost zlepšení systému vystavování předmětů v etnografických muzejních expozicích, souvisejících s takovýmto druhem obživy.
      Problémům muzeí s etnografickými exponáty jsou věnovány čtyři příspěvky v rubrice Muzeografie. Pestrý obsah sborníku, bohatě ilustrovaného fotografickým a kresebným materiálem, uzavírají recenze o literatuře ze středoevropské oblasti. Alexandra Navrátilová

147Agrikultúra, [obsah]

Zborník Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre, 11, 1972 Ve sborníku převládají příspěvky z historie agrikultury na Slovensku. Jejím počátkům jsou věnovány dvě významné nálezové zprávy: nález kostí pratura v okrese Dunajská Streda (Ambros) a obilnin - pšenice, žita, ječmene, také hrachu a vikve - ve starší době bronzové v okolí Spišského Štvrtku (E. Hajnalová ). Průmyslovou výrobou zemědělských strojů na Slovensku se zabývá Otmar Gergelyi, v prvé ze dvou studií píše o nitranské továrně, založené ve druhé polovině 19. století německou firmou z Porýní; v druhé pak o zvláštní mlátičce Kachelmannově, vzniklé v dílně ve Vyhních u Banské Štiavnice v roce 1863. Byl to jakýsi vůz se čtyřmi litinovými válci, které vytláčely zrní z klasů. Studie přináší zajímavý komparační materiál o této formě výmlatu obilí. O průmyslových hnojivech a jejich šíření na Slovensku pojednává studie K. Vadkertyové. Na velkostatcích se průmyslová hnojiva ujala už v osmdesátých letech minulého století, kdežto střední a drobní rolníci začali s umělými hnojivy až začátkem našeho století, a to pouze v úrodné jižní části Slovenska. O vinohradech a vinařích píší Juraj Fojtík a Miloš Jurkovič. z příspěvku o vinohradnictví na Trenčínsku etnografa upoutají kompletní artikuly [/] vinohradního pořádku z roku 1679 a 1696 i výkaz "horního práva" z roku 1839. v Jurkovičově příspěvku o vinohradnických "búdách" v Modré vyniká bohatá kresebná i fotografická dokumentace. Podobně archaicky jako "vinné búdy" působí i jámy na brambory, i když jde o záležitost poměrně mladou; jámy na brambory se v Liptově, odkud materiál studie Milana Petráše pochází, stavěly ještě před dvaceti lety. Autor též uvádí velmi zajímavé doklady o odporu vesnického lidu k výsadbě brambor při jejich zavádění v 18. století. Krmné trávě zvané stoklas a jejímu šíření na Slovensku v druhé polovině minulého století, tedy v údobí likvidace úhoru a hledání krmné náhražky za úhor, je zasvěcena studie Josefa Vontorčíka. Závěr sborníku tvoří kapitoly z historie zemědělského školství a osvěty: životopis Pavla Adámiho a dále hospodářský kalendář Gašpara Fejérpatakyho-Belopotockého.
      Jedenáctý ročník Agrikultúry spolu s deseti předcházejícími představuje v současnosti základní materiál pro dějiny agrikultury na Slovensku a je významným pramenem i pro etnografy a historiky. Jaroslav Štika[/]Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů, díl I., [obsah]

Kultura a tradice sv. 14., vydalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 205 stran, fotografie, mapy. nákresy Sborník, který redakčně zpracoval Robert Snášil, je tvořen příspěvky přednesenými na III. celostátním semináři o problematice zaniklých středověkých vesnic, který se konal od 10. do 13. května 1971 v Uherském Hradišti. Čtenáři dostávají do rukou první díl sborníku, přinášející výsledky vybraných archeologických výzkumů posledních let v Čechách a na Moravě.
      Úvod, jehož autorem je uspořadatel sborníku, seznamuje v přehledu s počátky a vývojem naší středověké archeologie, záměry sborníku a s jeho celkovým členěním. Speciální archeologické příspěvky zahajuje všeobecněji pojatá stať Anny Pitterové Dům a sídliště zemědělského charakteru v 6.-15. stol. na území ČSSR. Autorka se ve zkratce pokusila charakterizovat nejdůležitější články ve vývoji domu a sídliště zemědělského charakteru. Přes poměrně malý rozsah úvahy nadhodila A. Pitterová řadu otázek a problémů teprve čekajících na svá řešení, ke kterým mohou říci mnoho podstatného i etnografové. Oddíl prací o výzkumech v Čechách zahajuje pojednání Zdeňka Smetánka - Archeologické výzkumy středověké vesnice v Čechách v le

148

tech 1965-1970, ve kterém se autor stručně zmiňuje o nejdůležitějších výsledcích posledních pěti let v celkových souvislostech. Následující čtyři příspěvky českých badatelů se zabývají zprávami a rozbory výzkumů konkrétních lokalit.
      Rozsáhlejší je druhá část sborníku, věnovaná výsledkům historické archeologie na území Moravy. Úvodní článek Vladimíra Nekudy je syntetického charakteru - Výsledky výzkumů zaniklých středověkých vesnic na Moravě. V. Nekuda se zamýšlí nad dosavadními výsledky výzkumů a na základě konkrétních podkladů koncipuje obecnější charakteristiku domových půdorysů. Poukazuje rovněž na značné perspektivy, které se před touto mladou archeologickou disciplinou otvírají.
      Příspěvek R. Snášila ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti zabývající se zaniklou obcí Záblacany, je ukázkou nové kvality v metodice výzkumu a detailním zpracováním výsledků, umožňujících i mnohem větší konkretizaci závěrů. I dalších 7 statí je věnováno výsledkům výzkumů na různých moravských lokalitách. První díl sborníku uzavírá přehled archeologických výzkumů z období středověku kolektivu Slavkovského muzea.
      Titul sborníku, společně s názvy a souhrny všech příspěvků, jako i popisky fotografií a příloh jsou paralelně uváděny i v němčině, což umožní i širokému okruhu zahraničních badatelů seznámení s nejno[/]vějšími výsledky historické archeologie v Československu. Články jsou doplněny poznámkovým aparátem, k němuž je snad možno podotknout, že by mnohde neškodilo uvést i seznam použitých zkratek, který by značně ulehčil orientaci čtenáři neodborníku.
      Šťastným krokem je zařazení částí diskuse ke každému referátu závěrem jednotlivých statí, za poznámkovým aparátem a resumé. v rámci rozpravy autor objasňuje odborníkům případné nejasnosti svého referátu, či obhajuje své závěry. Pozoruhodný je jeden ze závěrů diskuse k příspěvku Z. Smetánka, ve kterém se účastníci sjednotili na stanovisku, že výzkumy středověké archeologie nelze dokonale provádět bez souběžného průzkumu etnografického a nejužší spolupráce národopisců (str. 36). Tuto podanou ruku mohou etnografové jen uvítat a výsledky takové týmové spolupráce zákonitě obohatí obě vědní discipliny o velmi cenné poznatky.
      Všechny příspěvky jsou provázeny fotografickými, mapovými a kresebnými dokumentačními materiály. Sborník je i po výtvarné stránce na slušné úrovni. Nejlépe nepůsobí vložený list s opravami tisku, jenže na to si budeme muset v našich tiskárnách ještě patrně chvíli zvykat. Popřejme vydavatelům mnoho úspěchů i s druhým dílem sborníku, jenž má obsáhnout materiály ze Slovenska. Jan Souček[/]

Studie o polabském lidovém kronikářství [obsah]

V letech 1967-1972 vydalo Oblastní muzeum v Poděbradech ve třech částech studii dr. Luďka Šmída "Lidoví kronikáři středního Polabí-, která je cenným příspěvkem k poznání života polabského lidu na sklonku 18. a v 1. polovině 19. stol. Úvodní část, která vyšla v r. 1967, je věnována jedné z nejvýznačnějších postav konce 18. až 19. stol., milčickému rychtáři Františku Janu Vavákovi jako typu selského autodidakta a regionálního kronikáře. Přesto, že Vavákově postavě a jeho dílu věnovala naše historie a literární historie už značnou pozornost, opomíjela povětšině negativní stránky jeho názorů, patrné z jeho kronikářského díla. Šmídova studie se těmto Vavákovým názorovým rysům nevyhýbá a ukazuje Vaváka ve světle regionálního moralisty protireformačního smýšlení.
      Ve druhé části své analytické studie (1968) se Šmíd zabývá kronikářskou tvorbou dvou městských kronikářů, působících v Polabí v 1. pol. 19. století - poděbradského kantora Matěje Minyde, autora Kroniky Poděbradské a Příběhů Poděbrad, které jsou v této části studie rozebrány a zhodnoceny, a královéměsteckého tkalcovského mistra Ferdinanda Janáka, který ve své kronice zachytil události v Městci Králové a okolí v rušném období kolem r. 1848. Na rozdíl

149

od Vavákových Pamětí, zachycujících situaci na polabské vesnici převážně na konci 18. století, jsou rukopisné kroniky obou autorů zaměřeny na poměry a události, k nimž došlo v 1. pol. 19. století ve dvou malých polabských městečkách. Jejich rozborem umožňuje autor nahlédnout současně do problematiky dvou vrstev tehdejší polabské společnosti.
      Závěrečná část Šmídovy třídílné studie, která vyšla v r. 1972, obrací svou pozornost k Vavákově vrstevníku, ovčáckému mistru Jiřímu Františku Čermákovi (1749 -1854), autoru Knihy Pamětí, založené v r. 1788, v níž se zabývá událostmi a společenskými poměry na sklonku 18. a v 1. pol. 19. století v Českém Brodě a okolí. Šmíd zde konfrontuje výrazově úspornou a střízlivou kroniku Čermákovu (který byl typem kronikáře-písmáka), psanou v duchu tolerantního osvícenství české reformace, s barokně protireformačními vlivy, patrnými z kroniky katolicky orientovaného Vaváka, vzdálené lidovému smýšlení, jemuž byl mnohem blíž Čermák. Čermákova kronika je i z hlediska literárního zajímavým dokladem literární produkce českého protestantismu na přelomu 18. a 19. stol. v této konfrontaci, která umožňuje současně i porovnání rozdílných třídních hledi sek obou ideově se různících kronikářských vrstevníků, tkví i hlavní význam závěrečné části Šmídovy studie o lidovém kronikářství středního [/] Polabí, v níž si autor průběžně všímá i jeho folkloristické stránky.
      Šmídova třídílná studie, jejímž smyslem je funkce a postavení kroniky ve společnosti jako projevu pokrokového chápání současnosti, je cenným přínosem k poznání typu lidového kronikáře jako tradičního projevu v kulturním vývoji českého venkovského lidu; je tedy nejen významným regionálním pramenem ke správnému pochopení období české protireformace, ale i zajímavým a cenným historickým příkladem pro dnešní obecní kronikářství. Svatopluk Šebek

Lidové obyčeje při narození dítěte ve Sborníku vlastivědných prací a Podblanicka, 13/1972 [obsah]

(vydává Okresní muzeum Podblanicka na Jemništi)
      Po několika obsáhlých a cenných studiích z oboru výročních obyčejů začala Marie Kovářová cílevědomě zpracovávat rodinné zvyklosti na Podblanicku. Po svatebních obřadech, už publikovaných v minutých letech v témž sborníku, otiskuje v posledním svazku dvacetipětistránkovou stať "Z lidových zvyků Podblanicka" s pod titulem "Narození dítěte - šestinedělí - křest a úvod" (str. 192[/]217). Svou práci založila na dlouhodobém terénním výzkumu a na odpovědích na 109 otázek rozeslaného a za tím účelem autorkou sestaveného dotazníku s přihlédnutím ke krajanské literatuře i starším rukopisným záznamům. Velice zajímavý je úvod k článku, kde M. Kovářová popisuje neočekávaně vážné těžkosti, s nimiž se při průzkumu a zejména při dotazníkové akci setkala. Tyto její postřehy jsou cennými poznatky o lidové morálce a názorech v tomto kraji. Kromě zvyků a praktik i jinde obvyklých podařilo se zkušené národopisné pracovnici a výborné znalkyni kraje i uprostřed Čech vypátrat řadu údajů dosud neznámých (např. o koutnicích a jejich výzdobě, o malovaných plentách před postel šestinedělky, o koutové lucerně atp. M. Kovářová odhaluje dost drastické poměry v chudých rodinách Podblanicka, popisuje, jak málo se dbalo na bezpečnost rodičky, její osobní hygienu i na hygienu kojence, jeho kolébky i Iůžka rodičky, všímá si prospěšných obyčejů i pověrečných úkonů, které škodily šestinedělce i dítěti. Zapsala také pěkné lidové vinše, jimiž příbuzní a sousedé vítali novorozeně na svět. Pozoruhodnou stať ukončuje líčením těžkého postavení svobodné matky i příkoří, jemuž byla se strany spoluobčanů vystavena. Studii doprovází 12 fotografií součástí dětské výbavičky, předmětů užívaných při křtu a pěkně ozdobených koutních hrnců z Benešovska.

150

Jen muzejník ví, jak obtížné je tyto předměty ve středních Čechách najít.
      Druhý, podstatně stručnější příspěvek na stejné téma zpracoval Karel Veselý a nazval jej "Staré zvyky na Dolnokralovicku při narození dítěte" (str. 248-252). I K. Veselý přispěl velice užitečně k poznání rodinných obyčejů v minulosti a podal výstižný obrázek o názorech na šestinedělku a dítě i o pověrách, které se k nim vztahovaly. Některé z popsaných obyčejů jsou nové v etnografické literatuře.
      V témž svazku sborníku jako každoročně ještě podává Marie Kovářová "Zprávu o činnosti národopisného pracoviště Okresního muzea Podblanicka za rok 1971". Vyplývá z ní úctyhodná činnost referentky, jež podnikla řadu výzkumných cest do sběrné oblasti svého pracoviště, odkud přivezla mnoho předmětů (celkem získalo muzeum za rok na 220 přírůstkových položek, některé o více kusech), publikovala dvě stati a připravila několik přednášek.
      M. Kovářová odešla v roce 1972 do důchodu jistě ke škode Okresního muzea Podblanicka i celého kraje. Za dobu, kdy v muzeu pracovala, vyvinula neobyčejně aktivní sběratelskou i badatelskou činnost a obohatila muzeum o množství dokladů zaniklého lidového života i kultury, jež ve středních Čechách není leh[/]ké objevit a získat. Přejeme jí hodně zdraví a mnoho sil a energie do další výzkumné a publikační činnosti. Těšíme se, že bude ve své záslužné práci pokračovat a lidovou kulturu Podblanicka nám souborně zpracuje.
      Doufáme, že i po odchodu M. Kovářové bude muzeum pokračovat v národopisné činnosti stejně intenzívně, jako tomu bylo dosud. Alena Plessingerová

Neobvyklý kalendár [obsah]

Úloha kalendárov v difúzii ústnej ľudovej kultúry, v priamom či spätnom pôsobení na ňu alebo v procese jej regenerácie je dobre známa. Ale nám tentoraz nejde o staré kalendáre a ich novodobú obdobu, presnejšie o kalendárovú literatúru. Máme na mysli moderné kalendáre. ktoré svojím výtvarným prejavom suplujú obrazy a "ilustrujú" steny ľudského príbytku. Niekto sa možno zadiví, prečo o týchto súčasných kalendároch, zvlášť ak svojou ilustračnou dominantou nemajú vôbec nič spoločného s ľudovou kultúrou, píšeme v národopisnom časopise. Teraz však nemáme pred sebou obyčajný nástenný kalendár, ale taký, v ktorom národopisca zaujme niečo, čo zostáva prostému oku skryté, totiž zadná strana každého listu.[/] Konkrétne, v našej krátkej glose sa chceme zmieniť o kalendári, ktorý k novému roku 1973 rozosielala švajčiarska továrňa na liečivá CIBA.
      Týmto kalendárom si svetoznáma firma v Bazileji nechcela robiť reklamu, alebo ak chceme, nerobila reklamu len švajčiarskej prírode. Prišla s velmi originálnou, aktuálnou myšlienkou: Pod aspektom významu vody, ktorej záchrana sa stala celosvetovým problémom súčasnej civilizácie, zasadila tento životodárny a zároveň neskrotný živel do alpského prostredia v trinástich panoramatických farebných fotografiách (45x25 cm), ktoré sú dielom Egona Heiza a k reprodukciám ktorých sa použilo špeciálne farbivo zhotovené pre tento účel firmou CIBA-GEIGY. Pritom sa takmer vždy podarilo dosiahnuť vzácnu harmóniu "exportnej snímky" so šesťjazyčným textom na zadnej strane (autor Bruno Moeckli). Za prvým listom, ktorého druhá strana charakterizuje vodu ako súčasť prírody a jeden zo základov života (pripomína sa tu už výrok gréckeho filozofa Thalesa Milétskeho z roku 624 pred n. l.), nasleduje ďalších dvanásť celostránkových fotografií venovaných jednotlivým mesiacom. So snímkami vždy korešpondujú lapidárne mikroštúdie venované formám vody, ľa­ dovcom, vysokohorským jazerám, zloženiu a vlastnostiam vody, jej obehu, pôsobeniu, vode ako nositeľke energie, zvieratám vo vode, jazernej priehrade, rastlinám vo vode,

151

liečivej sile vody a obrazu vody v ľudovej kultúre.
      Práve posledná črta, ktorá komunikuje so zobrazením tajuplného podzemského jazera, nás zaujíma najviac. Pripomína sa známy výrok Goetheho: "Da wo das Wasser sich entzweit, wird zuerst Lebendiges befreit." Ďalej sa uvádza, že bohovia, duchovia a démoni stelesňovali v ľudovej viere silu vody, jej nadľudskú moc, pričom mimoriadnu úctu si zasluhovala pramenitá a podzemská voda. Napr. Gréci rozlišovali medzi pramenitou a dažďovou vodou. Taktiež kresťanstvo, ktoré zatlačilo starých bohov, pripisovalo vode zvláštnu moc. v ľudovej viere a zvykoch a dokonca aj v ľudovom liečení má voda mnohostranný význam, napr. duchovia, čarodejnice a mŕtvi nemôžu prekročiť rieku. Pretože voda robí polia plodnými, vyzdobujú sa studne okrem iného kvetami. Voda pomáha nielen proti bolestiam, ale podporuje aj zdravie a krásu človeka predovšetkým v určité dni alebo noci. Pomocou vody sa taktiež veštilo. Vody predstavujú organizmy vyššieho poriadku, žijúce jednotky. Ani jedna z nich sa nepodobá druhej, každá je bytosťou sama pre seba so svojimi zvláštnymi charakterovými vlastnosťami.
      To sú hlavné myšlienky posledného textu viažúceho sa k mesiacu decembru. Ani zďaleka nie je tým povedané všetko, napr. sa tu nenaznačuje ani jeden zo sujetov, v kto[/]rých závažnú úlohu hrá voda sama aIebo bytosti v nej sídliace a s ktorými sa tak často stretávame v ľudovej próze (porov. u nás nespočetné povesti o vodníkovi, vodných pannách, rozprávky s motívmi o vode života ap.). Avšak nechceme vytýkať čo v črte nie je a pre jej krátkosť v nej byť ani nemôže. Skôr -a to je hlavný cieľ našej glosy chceme zdôrazniť už samú okolnosť, že sa nezabudlo ani na národopis, ktorý prispel k dokresleniu celkového, komplexného pohľadu. Viera GašparíkováSeznam knih a časopisů z mezinárodní výměny publikací Ústavu lidového umění ve Strážnici za rok 1972 [obsah]


      DÁNSKO
     
      Kodaň
     
Bregenhoj Carsten, 6 film fra Dansk
      Folkemindesmaling, DFS filmnyt 72/1, Kobenhav 1972 (Dansk Folkemindesamling)
      Folkemindr, 14-15, 1969-71 (Dansk
      Folkemindesamling)
      Grudtvig Svend, Gamle danske Minder, Kjobenhav 1861, obnovené vydání (Dansk Folkemindesamling)
      Mathiesen Eske K., Resultatet af emmerlev-undersogelsen, Dfsyt 72/1, Kobenhav 1972 (Dansk Folkemindesamling)[/]
      Pio Iorn, Hjemlig etnografi, Dfsnyt 72/2, Kobenhav 1972 (Dansk Folkemindesamling)
      Rossel Sven Hakon, Den litteraere vise I, Folketraditionen, Kobenhav 1971, (Dansk Folkemindesamling)
     
      FINSKO
     
      Helsinki
     
Aalto Pentti, Oriental studies in Finland 1828-1918, Helsinki 1971, (Societas Scientiarum Fennica)
      Kuusi Matti, Ovambo proverbs, FF
      Communication LXXXVIII2, No. 208,
      Helsinki 1970 (Suomalainen Tiedeakatemia, Academia Scientiarum
      Fennica)
      Storâ Nils, Burial Customs of the
      Skolt Lapps, FF Communication
      LXXXIX2, No. 210, Helsinki, 1971 (Suomalainen Tiedeakatemia, Academia Scientiarum Fennica)
     
      FRANCIE
     
      Paříž
     
Bulletin folklorique d'ile-de-France
      XXXIIIe, 1971, č. 13, 14, 15-16 (Bulletin folklorique d'ile - de
      France - Rédaction)
     
      HOLANDSKO
     
      Arnhem
     
Ethnologia Europaea IV, 1970 (Ethnologia Europaea c/o "Het
      Nederlands Openluchtmuseum")[//]
     
      JUGOSLÁVIE
     
      Bělehrad
     
Glasnik etnografskog muzeja u Beogradu 33, 1970 (Etnografski muzej)
     
      Lublaň
     
Traditiones, Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje I, Ljubljana 1972 (lnštitut za slovensko narodopisje)
     
      Nový Sad
     
Rad Vojvođanskich muzeja 18-19, 1969-1970 (Vojvodanski muzej)
     
      Sarajevo
     
Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Etnologija, XXVI, 1971 (Zemaljski muzej)
     
      Skopje
     
Makedonski folklor II, 1963, 3-4;
      III, 1970, 5-6 (Institut za folklor)
      Organcieva Cvetanka D-r, Osvrt vrz izučivanjata na nastanuvanjeto i razvitokot na južnoslovenskata epika do 1920 godina, Skopje 1972 (Institut za folklor)
     
      Tuzla
     
Članci i grada za kulturnu istoriju istočne Bosne IX, 1972 (Muzej istočne Bosne u Tuzli)
     
      Záhřeb
     
Narodna umjetnost 8, 1971 (Institut za narodnu umjetnost)
      Zbornik za narodni život i običaje
      Južnih Slavena 45, Zagreb 1971 (Etnološki zavod JAZU)[/]
     
      MAĎARSKO
     
      Békéscsaba
     
A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 1, 1971 (Békés Megye Múzeum Igazgatósága)
     
      Budapešť
     
Die Geschichte der Volkskunst in
      Ungarn, Ausstellung des Ungarischen Ethnographischen Museums, April-September 1971 (Néprajzi Múzeum Könyvtára)
      Fachkatalog, Archäologie - Geschichte, Budapest (Akadémiai
      Kiadó)
      Fojtík K., Musik, Tanz und Gesang in den tschechischen Urkunden des 16. Jahrhunderts, Studia Musicologica Academiae Scientiarum
      Hungaricae 13, 1971, str. 215-224 - separát (Akadémiai Kiadó)
      Néprajzi Hírek, A Magyar Néprajzi
      Társaság Tájékoztatója I, 1972, č. 1-2, 3-4 (Magyar Néprajzi
      Társaság)
     
      Debrecín
     
A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1968, Debrecen 1970; 1969-70. Debrecen 1971 (A Debreceni Déri
      Múzeum Kiadványai L.)
     
      Jager
     
Az Egri Múzeum Évkönyve VIII-IX, 1970-71 (Dobó István Vármúzeum)
     
      NDR
      Budyšín
     
Lětopis, Jahresschrift des Instituts
      sorbische Volksforschung, Reihe[/] C - Volkskunde 14, 1971; 15, 1972 (lnstitut für sorbische Volksforschung der Akademie der Wissenschaften der DDR-sorbische Zentralbibliothek)
      Mětšk Frido, K. A. Kocorowe zawostajenstwo w Serbskim kulturnym archiwje, Budyšin 1971 (Dom
      za serbske ludowe wuměłstwo)
     
      NSR
     
      Bonn-Bad Godesberg
     
Jahrbuch für Volksliedforschung 16, 1971 (Deutsche Forschungsgemeinschaft)
     
      Brémy
     
Mitteilungen Verein für Niedersächsiches Volkstum e. V. 46, 1971, seš. 88; 47, 1972, seš. 89; 47, 1972, seš. 90; (Verein für Niedersächsisches
      Volkstum e. V.)
     
      Münster
     
Rheinische-westfälische Zeitschrift für Volkskunde XVII, 1970, 1-4;
      XVIII/IXX, 1971/72, 1-4 (Volkskundliches Seminar der Universität Münster)
     
      POLSKO
     
      Krakov
     
Prace etnograficzne, Zeszyt 6, Warszawa-Kraków 1972 (Biblioteka
      Katedry Etnografii Słowian Uniwersytetu Jagiellońskiego)
      Rocznik Muzeum Etnograficznego w
      Krakowie IV, Kraków 1972 (Muzeum etnograficzne w Krakowie)[//]
     
      Přemyšl
     
     
Lew Stefan, Kultura ludowa Pogranicza Nadsańskiego, Historia badań i zbiory muzealne, Przemyśl 1969 (Muzeum Ziemi Przemyskiej)
      Współpraca muzeow ze szkołami,
      Przemyśl 1968 (Muzeum Ziemi
      Przemyskiej)
     
      Rzeszów
     
Karczmarzewski Andrzej, Izby pamiątek województwa rzeszowskiego, Rzeszów 1971 (Muzeum w
      Rzeszowie)
      Ryś Józef, Wesele Łąckie, Rzeszów 1972 (Muzeum w Rzeszowie)
     
      Toruň
     
Reinfuss Roman, Ludowe kafle malowane, Kraków -1966 (Uniwesytet
      Mikołaja Kopernika, Katedra Etnografii)
     
      Varšava
     
Zeszyty Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie X-XI, 1960/1970 (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie)
     
      Vratislav
     
Lud, Organ Polskiego Towarzystwa
      Ludoznawczego LV, Wrocław-Poznań 1971 (Polskie Towarzystwo
      Ludoznawcze)
     
      RAKOUSKO
     
      Vídeň
     
Jahrbuch der Österreichischen Volksliedwerkes XX, 1971 (Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes, Verwaltung)[/]
     
      RUMUNSKO
     
      Kluž
     
Tarabîrsei I, Bucureşti 1972, (Academia Republicii Socialiste România)
     
      Sibiň
     
Muze cu caracter etnografic-sociologie din România, Sibiu 1971 (Muzeul Brukenthal)
     
      SSSR
     
      Alma-Ata
     
Bekchožina I.,. Kazaktyn 200 ani,
      Almaty 1972 (Centraľnaja naučnaja biblioteka AN Kazachskoj
      SSR)
      Poiski i raskopki v Kazachstane,
      Alma-Ata 1972 (Centraľnaja naučnaja biblioteka AN Kazachskoj
      SSR)
     
      Ašchabad
     
Džikiev A., Etnografičeskij očerk naselenija Jugo-Vostočnogo Turkmenistana (konec XIX-načalo XX
      XX v.), Ašchabad 1972 (Centraľnaja naučnaja biblioteka AN Turkmenskoj SSR)
      Izvestija Akademii Nauk Turkmenskoj SSR, Serija obščestvennych nauk, 1972, č. 1-4 (Centraľnaja naučnaja biblioteka AN Turkmenskoj SSR)
      Kemine, Ašchabad 1971 (Centraľnanaja naučnaja biblioteka AN Turkmenskoj SSR)
      Nuralyev D., Akademik A. N. Samojlovič turkmen edebijaty chakynda, Ašchabad 1971 (Centraľnaja[/] naučnaja biblioteka AN Turkmenskoj SSR)
      Orazov A., Chozjajstvo i kultura naselenija Severo-Zapadnoj Turkmenii v konci XIX-načale XX. v. (istoriko-etnografičeskij očerk),
      Ašchabad 1972 (Centraľnaja naučnaja biblioteka AN Turkmenskoj
      SSR)
     
      Kijev
     
Bilozerova L., Višivaľnici z Klembivki, Odesa 1970 (Centraľnaja naučnaja biblioteka AN USSR)
      Borovik M.-Bulat T.-Šeffer T., Riľs'kij i muzika, Kiîv 1969 (Central'naja naučnaja biblioteka AN
      USSR)
      Danilova E. I., Gematologičeskaja tipologija i voprosy etnogeneza ukrainskogo naroda, Kiev 1971 (Central'naja naučnaja biblioteka
      AN USSR)
      Dragan Michajlo, Ukraîns'ka dekorativna riz'ba XVI-XVIII st., Kiîv 1970 (Central'naja naučnaja biblioteka AN USSR)
      Gorlenko V. F.-Bojko I. D.-Kunic'kij
      O. S., Narodna zemlerobs'ka technika ukraînciv (Istoriko-etnografična monografija), Kiîv 1971 (Central'naja naučnaja biblioteka AN
      USSR)
      Kolessa F. M., Melodiî ukraîns'kich narodnich dum, Kiîv 1969 (Central'naja naučnaja biblioteka AN
      USSR)[//]
      L'vivs'ka keramika, L'viv 1970 (Central'naja naučnaja biblioteka AN
      USSR)
      Malančuk V. A., Nove v kul'turi Î pobuti kolgospnogo seljanstva (Istoriko-etnografične doslidžennja na materiali Sokal's'kogo rajonu L'vivs'koî oblasti), Kiîv 1970 (Central'naja naučnaja biblioteka AN
      USSR)
      Narod pro Kobilicju, Zbornik fol'klornich tvoriv, Kiîv 1968 (Central'naja naučnaja biblioteka AN
      USSR)
      Orlov A. V., Sučasnij pobut pobitničoî molodi (Sociologo-etnografične doslidžennja), Kiîv 1970 (Central'naja naučnaja biblioteka AN
      USSR)
      Popov P. M., M. Kostomarov jak fol'klorist i etnograf, Kiîv 1968 (Central'naja naučnaja biblioteka
      AN USSR)
      Sakovič I. V., Narodna keramična skulptura Radjans'koî Ukraîni,
      Kiîv 1970 (Central'naja naučnaja biblioteka AN USSR)
      Svjata ta obrjadi Radjans'koî Ukraîni, Kiîv 1971 (Central'naja naučnaja biblioteka AN USSR)
      Ukraîns'ke narodne mistectvo, Živopis, Kiîv 1967 (Centra'naja naučnaja biblioteka AN USSR)
     
      Moskva
     
Sovetskaja etnografija 1971, č. 1-6; 1972, č. 1-6 (lnstitut etnografii im N. N. Miklucho-Maklaja)[/]
      Trojanskie skazanija, Srednevekovye rycarskie romany o Trojanskoj vojne po russkim rukopisjam XVI
      XVII vekov, Leningrad 1972 (Naučnaja biblioteka im. A. M. Gor'kogo Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta)
     
      Leningrad
     
Sovetskaja etnografija 1971, č. 1-6; 1972, č. 1-6 (Naučnaja biblioteka im. M. Gor'kogo pri LGU)
     
      Riga
     
Greble V. O., Revoljucionnaja pesnja v bor'be za sovetskuju vlast' v Latvii, Riga 1971 (autorský výtisk)
      Vítolinš Jékabs, Bérnu dziesmu cikls,
      Béru dziesmas, Rígá 1971 (autorský výtisk)
     
      Tartu
     
Eesti ehted, Tallinn 1970 (Eesti NSV
      TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum)
      Eesti kalapüügiristad, Tallinn 1970 (Eesti NSV TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuseum)
      Paar sammukest eesti kirjanduse uurimise teed Uurimusi ja materjale VII, Tartu 1971 (Eesti NSV
      TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum)
      Trükipakud, Tallinn 1970 (Eesti NSV
      TA Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseum)
     
      ŠVÉDSKO
     
      Lund
     
Ek Sven B., Väderkvarnar och vatternmöllor, Stockholm, Nordiska[/]
      Museets Handlingar: 58 (Lunds
      Universtitet)
      Rooth Anna Birgitta, The Alaska
      Expedition 1966, Lund (Lunds Universitet)
     
      Uppsala
     
Ekholm Kajsa, Power and Prestige,
      The Rise and Fall of the Kongo
      Kingdom, Uppsala 1972 (Universitetsbiblioteket)
     
      ŠVÝCARSKO
     
      Ženeva
     
Bulletin annuel 14, 1971 (Musée et institut d'ethnographie de la ville de Genéve)
     
      USA
     
      Washington
     
Fitzhugh William W., Environmental
      Archeology and Cultural Systems in Hamilton Inlet. Labrador, Washington 1972 (Smithsonian Institution Press)
      Holland C. G., An Acheological Survey of Southwest Virginia, Washington 1970 (Smithsonian Institution Press)
      Laguna de Frederica, Under Mount
      Saint Elias: The History and Culture of the Yakutat Tlingit, Washington 1972 (Smithsonian Institution Press)
      Wood Raymond W., Bisterfeldt: A
      Post-Contact Coalescent Site on the Northeastern Plains, Washing[//] ton 1971 (Smithsonian Institution
      Press)
      Wyman Leland C., Sandpaintings of the Navaho Shootingway and
      The Walcott Collection, Washington 1970 (Smithsonian Institution
      Press)[/]
     
      Pittsburgh
     
Ethnology, An International Journal of Cultural and Social Anthropology X, 1971, č. 1-4; XI, 1972, č. 1-4 (Department of Anthropology University of Pittsburgh[/]
     
      VELKÁ BRITÁNIE
     
      Holywood
     
Ulster Folklife 17, 1971; 18, 1972 (Ulster Folk Museum)

Připravila Anna Rýznarová

156

SCÉNICKÝ FOLKLÓR

Jánošík malovaný zpěvem a tancem v Brně [obsah]

Jenom ten kdo zná jak se dovede bavit chasa na vesnici před muzikou, pochopí plně slova polského dramatika Ernesta Brylla, která předeslal k československé premiéře své hry MALOVANÉ NA SKLE: "Skoro všechny texty této hry jsou podloženy hudbou. Neexistuje však rozdělení na části mluvené a zpívané. Asi jako na vesnické svatbě i tady se začíná čímsi, co by se dalo nazvat jakýmsi druhem ,melorecitace', jakýmsi přivoláváním různých motivů, které nejsou určeny ani ke zpěvu, ani k mluvení..." - Když chlapci o hodech, při svatbě či fašanku apod. zábavách na Slovácku utvoří před dechovkou nebo cimbálovkou kruh, vznikne v té chvíli jedinečná situace. Nejdřív vyšlehne jeden hlas, k němu se připne druhý a pak vpadnou všichni chorálem spolu s muzikou. Obdobně improvizovaně začíná tanec chlapců, třeba verbuňk, ale též i humorná dramatická scénka, která se rozvine třeba na krojované svatbě ve chvíli, kdy ženichův průvod s družbou přijde žádat o nevěstu, apod. Polský dramatik a jeho kolegyně, skladatelka beatové hudby Kateřina Gärtnerová, učinili tuto syrovou skutečnost inspiračním východiskem pro svoje umělecké diva[/]delní dílo. Nepředvádějí ovšem na jeviště stylizované zvyky a obyčeje nebo písně a tance, nýbrž transformují v duchu prvků lidového tvůrčího projevu. Výsledkem je moderní dílo, při kterém žasneme nad tím, jakým trvalým zřídlem může být pro současné umělce folklór, jen ho umět využít! Tvar hry a inscenace nám možná vzdáleně připomene tradici E. F. Buriana, mající ovšem jinou podobu, nebo i lidové hry z Podkrkonoší, uváděné ,na našich jevištích před časem. Jenže v tomhle podání zaznívá folklór bezprostředněji, dravěji. Zvláště v beatovém hudebním přetlumočení rytmicky i melodicky současněji a možná i výrazněji. Je to vskutku moderní divadlo lidové zábavy, kdy člověk odkládá předsudečnou upjatost a baví se podle své nátury ... Brněnská MAHENOVA ČlNOHRA uvádí Malované na skle v Redutě pod humorným názvem ZBOJNÍCI A ŽANDÁŘI ANEB JÁNOŠÍK v pohostinské režii ostravského Pavla Hradila, v choreografii zasl. umělce Luboše Ogouna a s hudební nahrávkou skupiny Bukanýři s J. Rokytou u cimbálu a autorkou hudby u cembala. Nejde tu však jenom o legraci, jiskřící zvláště mezi oběma tábory, zbojníky a žandáry, a pak také v neodolatelně komické figurce Čerta v podání Jaroslava Dufka. Legenda o Janošíkovi, zabydlená [/] po tři staletí mezi lidem střední a západní části karpatského oblouku, je tu vyprávěna, hrána a zčásti po brechtovsku předváděna i ve vážných scénkách. Zpívá a tančí se tu v míře u činoherců obdivuhodné nejen o lásce, o milování, ale též o smrti, kterou vše končí. Stejně tak opravdově je tu oslavena zboj, volnost janošíkovských chlapců, které utlačovaný lid miloval pro jejich otevřený odpor vůči vykořisťující šlechtě... Ale buďme už tiše. Jeviště se začíná zaplňovat postavami. Jsou zde menší žandárové s vysokými čepicemi, aby lépe skryli svoje prázdné makovice. Jsou zde zteplí chlapci s vysokými koženými opasky, za které se dobře vejdou pistole. Seběhly se sem hezké dívky v čele s nevěstou, ztělesněnou Zdenou Herfortovou. v jejím podmanivém zpěvu se skládá jiskřivá čistota lidové písničky s temnou, vášnivou barvou soulu. Mezi mladým publikem to vzrušeně zašumí. Tuhle melodii přece znají jako populární hit Maryly Rodovičové. Sotva však tušili, že autorka v písni využila a přetvořila prvky goralského folklóru z polského Podhalí. Pak zase padají s nebe hvězdy. To když pyšná panna nevěsta stupňuje Jánošíkovu touhu a vymýšlí si, co by jí měl snést k nohám. s lehkým cinkotem a blyskotáním se srocují do podoby záře kolem dívčí

157

hlavy okuté valašky a srdce diváků se naplňují líbezností nad touto půvabnou jevištní metaforou. A když končí snivá chvíle, znovu vyšlehne ohnivý tanec. Je plný síly a chuti k životu, jako celé představení. Jindřich Uher

Dva moravské večery v pražském národopisném muzeu [obsah]

V předvečer svátku Tří králů, 5. ledna 1973, hostovala v pražském národopisném muzeu cimbálová muzika Dolina s primášem Miroslavem Maxou a sólisty Miroslavem Janotkou, Jiřinou Mikulenkovou a Marií Dundovou. Soubor měl nastudováno asi hodinové pásmo, které nazval "Došli sme k vám na koledu", a které sestávalo převážně z valašských vánočních písní a koled, z nichž mnohé byly Pražanům neznámé. Muzikanti bohužel tentokrát neúčinkovali v krojích, jen obě zpěvačky oblékly poněkud stylizovaný valašský kroj. Hudební program byl rozdělen zhruba do tří části (Ukolébavky u jesliček, Pastýřské zpěvy vánoční a Kolední obchůzky), z nichž každé předcházela krátká přednáška vedoucí muzea (Tříkrálové obyčeje v historii, Koleda a koledování v minulosti, Obchůzky koledníků, valachů a Tří králů na Valašsku). [/] Jak už se stalo v národopisném muzeu tradicí, nakonec se návštěvníci naučili jednu koledu, valašskou "Na vánoce dlúhé noce". 19. ledna jsme v muzeu uvítali národopisný soubor SSM "Velička" z Velké nad Veličkou. Tento podvečer byl pro národopisné muzeum a jeho návštěvníky opravdu svátkem, protože jsme se mohli seznámit s autentickými projevy lidové kultury. Výborný a dobře vedený soubor v počtu asi 30 členů v krásných horňáckých krojích si připravil té[/]měř jednu a půl hodiny dlouhý pořad, rozdělený do dvou částí. (Lásky a svatby - Fašanky.) Návštěvníci byli okouzleni bezprostředně podanými písněmi a tanci a skvělým výkonem horňácké muziky, vedené primášem Jaromírem Miškeříkem.
      Po oba večery bylo muzeum přeplněno nadšenými návštěvníky a ctiteli lidové hudby a písní. Správa národopisného muzea doufá, že tak bude moci zavést novou užitečnou tradici. Alena Plessingerová

158

KONFERENCE

Tradice lidové kultury v životě socialistické společnosti [obsah]

Strážnický zámek - sídlo Ústavu lidového umění - se stal ve dnech 30. a 31. ledna 1973 místem konání sympozia, které pod názvem Tradice lidové kultury v životě socialistické společnosti uspořádal odbor kultury Jm-KNV v Brně, pod záštitou ministerstva kultury ČSR.
      Po dva dny se široký kolektiv odborníků, osvětových, kulturních, veřejných i politických pracovníků zaobíral složitým komplexem problémů souvisejících se studiem, dokumentací a především s nenásilným a organickým využíváním projevů lidové kultury. Ve 21 referátech, které odezněly, i v široké a živé diskusi bylo obsaženo téměř celé pole působení a využívání projevů tradičního i současného lidového prostředí. Nebyla opomenuta dělnická kultura a možnosti navázání na její pokrokové tradice - referát doc. dr. K. Fojtíka, CSc., působením socialistického životního stylu na lidovou kulturu se zabýval doc. dr. V. Frolec, CSc., odezněl velmi zasvěcený příspěvek prof. dr. J. Loukotky, CSc. o vztahu lidového umění a náboženství; dr. V. Volavý a dr. J. Tomeš, CSc. z hostitelského ústavu, ve svých referátech rozebrali poslední dobou často diskutovanou otázku - problematiku [/] celostátních i regionálních folkloristických slavností a některá řešení, obrážející se v kulturních a politických aspektech mezinárodního folkloristického festivalu ve Strážnici. z pohledu svých pracovišť hovořili zástupci státních orgánů, muzeí, památkové péče, vědeckých pracovišť ČSAV i SAV. s jedním z nejpodstatnějších příspěvků vystoupil dr. J. Švagera, CSc., náměstek ministra kultury ČSR. Podtrhl význam lidové kultury i důležitost jejího vřazení do současného života, vyzvedl demokratické a pokrokové rysy, příznačné pro naše lidové prostředí. Závěrem zdůraznil, že bez důvěrné znalosti nesmírného bohatství národní kultury a specifiky, nelze plně a správně chápat pojem internacionalismu.
      Atmosféra celého zasedání i provolání, které účastníci sympozia závěrem přijali, obráží snahu všech zainteresovaných odborníků, vědeckých pracovišť, stranických a státních orgánů o zahájení koncepční, koordinované a systematické práce na studiu, dokumentaci a především na intenzivním a cílevědomým využíváním lidových tradic naší vyspělou socialistickou společností. Jan Souček[/]

Zasedání Československé sekce Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v karpatské oblasti [obsah]

Dne 19. února 1973 se uskutečnilo v Bratislavě zasedání Čs. sekce MKKK, a to jednak formou porad jednotlivých subkomisí, jednak valným shromážděním českých a slovenských členů sekce. Tajemník sekce Ján Botík přednesl zprávu o činnosti za rok 1972. Věnoval se zvláště výsledkům mezinárodní spolupráce a mezinárodním akcím, které byly zaměřené k srovnávacímu studiu lidové kultury v Karpatech. Zhodnotil vydání Karpatského sborníku ve vydavatelství Nauka v Moskvě, jehož pokračováním je sborník Ľudová kultúra v Karpatoch s příspěvky z mezinárodní konference z roku 1967 ve Smolenicích. Do tisku byl připraven sborník o lidovém stavitelství v Karpatech.
      Součástí zprávy byly informace o výsledcích dosažených v subkomisích, které jsou organizačně rozčleněny podle předmětů studia lidové kultury v Karpatech: stavitelství, obydlí a sídla, salašnictví, zemědělství a chov dobytka, lidová strava, výroba a řemesla, výtvarný projev, hudební a slovesný folklór, lidové obyčeje a společenské vztahy. Vedoucí subkomisí na zasedání podali zprávu o práci svých kolektivů a

159

zpřesnili plány činností. Zároveň byla navržena témata a termíny příštích konferencí. v Rožnově pod Radhoštěm se uskuteční 24.-26. října 1973 konference o zemědělství v Karpatech, kterou zajišťuje J. Štika. Vedoucí subkomise pro výtvarný projev R. Jeřábek navrhl pro rok 1974 konferenci o etnických a inťeretnických črtách lidové malby a grafiky v oblasti Karpat. Vedoucí subkomise pro hudební folklór O. Elschek navrhl pro rok 1975 mezinárodní konferenci o pastýřské hudební kultuře v Karpatech.
      Mezinárodní komise MKKK vydala další sborník Carpatica (IV. 1-2, SAV Bratislava 1972), který ve francouzštině a ruštině informuje zahraniční spolupracovníky o úkolech, plánech a organizačním rozčlenění Československé sekce Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v karpatské oblasti. Josef Tomeš

Specifičnost využití filmové techniky v etnografii [obsah]

Při příležitosti mezinárodní akce Interkamera 1973 se v Praze konala 1. celostátní konference o etnografickém filmu, kterou pořádala odborná pracovní sekce národopisného filmu Československé společnosti pro vědeckou kinematografii, Pod názvem "Specifičnost využití filmové [/] techniky v etnografii" proběhla ve dnech 2. a 3. dubna 1973 v Klubu školství a kultury a v Náprstkově muzeu.
      Jednání zahájil národní umělec Karel Plicka, předseda sekce národopisného filmu, referátem "Člověk před kamerou". Poukázal na nevyváženost zájmu o národopisná témata, z nichž se některá objevují ve filmovém zpracování častěji (tanec, zvyky, výtvarné projevy), jiná méně (společenské problémy, strava aj.). Zamýšlel se rovněž nad rozdílným pojetím filmu ve vědecké práci, který slouží vlastnímu oboru, bezprostřední praxi a zůstává ve formě archivního materiálu, a etnografickým filmem s uměleckými záměry, který K. Plicka akcentuje.
      Podnětný referát "Specifikum filmové řeči, možnosti a hranice etnografického filmu" přednesl P. Branko ; upozornil na nevyhraněnost a různé používání etnografických pojmů, na vztah mezi etnografickým a sociologickým filmem a na rozmanitosti tvůrčího postupu k filmu. Zamýšlel se rovněž nad otázkami zvládnutí filmové techniky a praxe a nad možnostmi spolupráce filmaře a etnografa.
      O dramaturgii etnografického filmu hovořil Martin Slivka ; úplné znění jeho referátu bylo k dispozici v rozmnožené formě, takže v předneseném projevu se zaměřil jen na nejpodstatnější jevy. Charakterizoval filmovou řeč, která je tvořena záběry a montáží. Děj natočený [/] v jednom záběru - kinematografický záznam, má své opodstatnění při analýze pohybových jevů, ale není podle M. Slivky filmem. Hluboce se zamýšlí nad pojmem národopisného filmu, který by měl být pomocníkem vědeckého bádání, analýzy a dokumentace. v závěru M. Slivka upozornil, že národopisná věda naší doby nemůže vystačit s prostředky a technikou minulého století. Má-li za sebou zanechat dílo adekvátní svému věku, musí ve své práci využívat výsledků soudobé vědy, tedy i moderní filmové techniky.
      V referátu Národopisné jevy v procesu filmové realizace" využil Ludvík Baran svých zkušeností filmaře a etnografa. Vzpomenul starší významné etnografické snímky dokumentárního a populárně vědeckého charakteru. Zamýšlel se nad postupem při přípravě a tvorbě filmu od literární přípravy přes snímání, střih až k ozvučení filmu.
      Závěrečný referát Film jako pramen a metoda v etnografii" přednesla Vlasta Svobodová. Vzpomněla filmy a záměry Vladimíra Úlehly, který svých zkušeností filmové práce v biologii využil i při natáčení národopisných snímků. v referátu rozlišovala národopisný film a využití filmu, v etnografii, kde je jednou z metod výzkumu a záznamu.
      Při konferenci bylo promítnuto několik etnografických filmů z produkce státního filmu, televize a akademických pracovišť ČSAV. Film Odchádza človek" režiséra Martina

160

Slivky zachytil v emocionální filmové básni pohřební zvyky v Bulharsku. Snímek L. Barana a J. Staňkové "Utkáno z hadrů" byl záznamem výroby hadrových koberců. Skupina bratislavských folkloristů z Etnomuzikologického ústavu SAV předvedla ukázku filmového dokumentárního záznamu lidových tanců. z prostředí jugoslávských Čechů pocházel snímek "Svatba v Ivanově Sele" L. Barana a I. Heroldové.
      V diskusi o referátech a předvedených filmech se vynořila řada problémů. Především se ukázalo, že je třeba vyjasnit pojmy etnografický film, filmový dokument, vědeckopopulární film, využití filmu v etnografickém bádání apod. Jinak k uvedené problematice přistupuje etnograf, folklorista, filmový tvůrce, zcela odlišný přístup si vyžaduje různorodost etnografického materiálu. Všeobecně byla uznána nutnost a potřeba práce s kamerou a filmem [/] v národopisné činnosti, zároveň však pracovníci z akademických, universitních a muzejních pracovišť poukázali na technickou i kádrovou nevybavenost. Nevyjasněná je také dělba úkolů a povinností mezi etnografickými ústavy na jedné straně a fil[/]movými i televizními pracovišti na straně druhé, které zatím pouze etnografický materiál exploatují pro potřeby běžné produkce, ale nezamýšlejí se nad otázkami filmové dokumentace lidové kultury. Josef Tomeš[/]

NÁLEZOVÉ ZPRÁVY

Kronika lidského osudu [obsah]

V Kunštátě na Moravě žije třiaosmdesátiletý Antonín Veselý, skoro nevidomý bývalý košikář; do dneška se, jako po celý svůj život, zajímá o veřejné dění, o literaturu [/] a kulturu a obírá se vlastivědou svého rodného kraje. v archívu kunštátského národního výboru a v okresním archívu v Blansku najdeme obsáhlou kroniku jeho vlastního života, kterou dopsal před krátkou dobou a nazval "Paměti a osu[/]dy chudobného skoro nevidomého proletáře na tomto světě". Pracně naťukal na psacím stroji, na který si našetřil ze svých skrovňoučkých prostředků, téměř poslepu více než devadesát hustě popsaných stran. v nich podrobně vypovídá o svých

161

někdy až neuvěřitelně těžkých a pohnutých životních osudech, a o prostředí, kde vyrůstal a kde pracoval. Životopis A. Veselého není jenom soukromou zpovědí autorovou, ale může zaujmout a poučit i historika a národopisce. Veselý jako dítě osiřel a protože téměř ztratil zrak, jako dvanáctiletý se dostal do brněnského ústavu pro nevidomé. Tam se vyučil košikářství a začal pracovat nejdříve u jednoho košikářského mistra a potom v známé brněnské Kemce. Ale chabé zdraví ho donutilo, aby se vrátil do domovského kraje a vydělával si na živobytí někdy košikářskou prací, jindy a často nejrůznějšími pracemi nádenickými a pomocnými. Tato životní cesta je naplněna mnoha nečekanými zvraty a životními trampotami a prostoupena nesčetnými příběhy, drobnými, veselými, dramatickými i osudovými. To všecko líčí A. Veselý v této své životní kronice, jejíž kouzlo a síla jsou v bezprostřednosti a názornosti vyprávění, jaké plynou z plné životní zkušenosti i z nadání umět vidět a psát. Na stránkách jeho vyprávěného životopisu se čtenář setká s desítkami postav z nejrůznějších vrstev, s venkovany z kunštátské vrchovatiny, s učiteli, vychovateli i úředníky ve škole i v ústavu pro nevidomé, s knězi i s církevní hierarchií, s dělníky z řemeslnických dílen i z brněnských předměstských fabrik, s kunštátskou vrchností i s figurkami brněnské ulice - s lidmi moudrými, čestnými, do[/]brosrdečnými, ale i s lidmi tvrdými, úskočnými a Ihostejnými. Historik najde v tomto vyprávění mnoho zajímavých detailů o životě moravské vesnice a dělnictva průmyslového Brna, hlavně na počátku našeho století, kdy vyprávění je nejzevrubnější, i o postojích, názorech a náladách, které v tomto prostředí panovaly. Zrovna tak národopisec pročítá řádky této osobní kroniky s velikou pozorností, protože v nich se dovídá o mnoha podrobnostech z venkovského i městského života, hlavně o rodinných a sociálních vztazích a poměrech.
      Vzpomínky A. Veselého začínají vyprávěním o autorových předcích a o jeho dětství, pokračují líčením pobytu v brněnském ústavu pro nevidomé. v dalších oddílech se vypráví o dramatických chvílích jeho prvního zaměstnání a o jeho práci v Kemce. Celou kapitolu autor věnoval zážitkům z Vídně, kam se dostal na prahu první světové vojny, aby se pokusil vyhojit nemocný zrak. v druhé polovině vzpomínek se vyprávění přenáší do venkovského a maloměstského prostředí autorova rodného kraje dvacátých a třicátých let, protektorátu a posledních desetiletí. Vzpomínky však nesledují vždy a důsledně časovou linii, ale často je prokládají úvahy, soudy, pohledy do budoucích roků i návraty do minulosti. Zdá se, jako by A. Veselý tyto své životní vzpomínky nechával plynout, jak se mu vynořovaly v paměti a citech.
      Tím se dostáváme k další stránce Veselého pamětí, která nutně vyvolává i pozornost folkloristovu. Tyto memoáry se totiž jeví také jako zvláštní pramen folklórní. Za psanou autobiografií čtenář totiž pořád cítí mluvené slovo, proud vyprávěných zážitků a zkušeností, jak je také často Veselý vyprávěl a vypráví na besedách se sousedy a známými. Psané slovo vlastně reflektuje vyprávění. Tyto vzpomínky nejsou životopisnou kronikou, curriculum vitae ovládané v prvé řadě časovou posloupností faktů a popisem prostředí a figur, ale jakýmsi volným řetězcem osobních příběhů, epických scén, v jejichž středu stojí vypravěč. Tyto uzavřené epické příběhy vytvářejí osu celé kroniky a kolem nich se potom kupí ostatní fakty a podrobnosti. Jsou to vlastně povídky ze života, jak tuto vypravěčskou kategorii nazývá současné folkloristické bádání, a která patří k nejživějším druhům dnešní vypravěčské tradice. Připojené ukázky, vybrané z mnoha podobných scén, ilustrují právě onen rys Veselého memoárů. "Paměti" kunštátského A. Veselého jsou tedy nejenom ojedinělým svědectvím osudu řadového člověka z počátku našeho století a národopisným a historickým pramenem s mnoha podrobnostmi, ale taky připomínkou, že národopisec i folklorista by se měl o podobné projevy při svých výzkumech soustavně zajímat.

162

Jak jsme dělali ústavní revoluci
Život v ústavě plynul zas jak ta řeka Švarcava beze změny dál. Bylo po vánocích, když nás ta abatyše stále na jídle šidila. Tak jsme udělaIi takovou ústavní revoluci. Napsali jsme na kuratorium dopis, kde jsme vše vypsali, jak jsme šizeni, prosili o nápravu. Já, když jsme šli na procházku, jsem hodil dopis do poštovní schránky. Nyní jsme čekali, co se bude dít. Za tři dny - byli jsme právě u oběda - přišel do jídelny pan ředitel s panem kuratorem, jmenoval se Leitsteiner. Samozřejmě, že hleděli jít sestrám na ruku. Ochutnával, chodil od stolu ke stolu, jako by mně to četl ve tváři, že já mám na tom hlavní podíl, přišel k našemu stolu, zeptal se mne, jak jsme s jídlem spokojeni. Pan ředitel mně dával posunkem znamení, abych jídlo pochválil, ale já dělal, jak bych to nepozoroval, řekl jsem panu prelátovi, jen aby přišel častěji, pozná hned, že jsme šizeni. Co je lepšího, odnese se do kláštera. Šel pak k druhému stolu a dostal tu samou odpověď.
      Pan prelát šel pak na dvůr, kde se mu z toho ochutnaného jídla uděIalo nevolno, zvracel. Do jídelny se již nevrátil. Abatyše, celá zelená zlostí, ho obskakovala, ale nebylo to již nic platné. Tak skončila naše ústavní revoluce.
      Druhý den si mne pan ředitel nechal zavolat do kanceláře, postavil se přede mne s hrozivou tváří, já
[/] jsem jeho pohled vydržel. Chvíli na mne spouštěl své hromy: "Měl bych tě chuť sfackovat, ale potrestám tě jinak. Místo oběda budeš zítra stát u kamen."
      To byl jeden z velkých trestů za těžká provinění. Druhý den, když jsem šel k svačině pro chléb, dozorce mně dal dvojitou dávku. "Na, abys neměl hlad, když bude stát v  poledne u kamen."
      V poledne, když jsme přišli k obědu, já jsem se šel postavit ke kamnům, přišel ke mně pan učitel, který měl službu. Ptá se mne, co jsem udělal, že musím stát u kamen? Když jsem mu řekl proč, šel ke svému stolu, kde obědval. Když mu služebná přinesla oběd, poručil jí, aby mu ho zanesla do inspekční světnice, že se mu udělalo trochu nevolno, že si ho sní později. Když nás pouštěl od oběda, přišel ke mně a povídá:
      "Přijď za mnou po obědě do inspekční světnice."
      Byl jsem zvědav, co mně bude chtít. Když jsem tam přišel, povídá mi:
      "Svůj trest od pana ředitele sis odbyl, nyní si sedni a jez. Bud' vždy tak přímý, statečný, jak jsi byl dnes."
Tím činem si pan učitel Rapavý získal celé mé srdce.

Jak jsem šel prosit o práci
Když jsem přišel k domu, kde jsem bydlel, potkal jsem známou [/] paní. Řekl jsem jí, co mě trápí. Poradila mně, abych si koupil perníku a silné kořalky, snědl perník, zapil kořalkou, že budu zas zdráv. Paní kantýnská mně ještě půjčila lahvičku, tak jsem doma udělal, jak poradila, a druhý den jsem byl zdravější. Modlil jsem se jen, bych to místo v té továrně dostal. Ty tři dny, co mně dělily od pondělka, kdy jsem chtěl jít do té továrny prosit o práci, byl jsem v takovém duševním vypětí. Nebylo také divu, neb zde se jednalo o můj celý další život.
      Konečně se ten den přiblížil. Byl před svátkem Všech svatých, 31. října roku 1910, když jsem nastoupil tu osudnou cestu do továrny. Když jsem k ní přišel, vkročil do ní, srdce mně bilo jak na poplach zvon. Dělníci se trousili do práce, mnohý se mne ptal, zda jdu hledat práci. Když jsem odpověděl, že ano, řekli: "Pan inženýr již brzy přijde." Také neuplynulo ani čtvrt hodiny a pan inženýr se objevil. Byl to pán vyšší postavy, přímého pohledu, nosil kozí bradku. Čekalo nás tam asi deset dělníků. Nejdříve přistoupil ke mně. Srdce mně bušilo, že ho slyšet mohl. Ptal se mě německy: "Hledáte práci?"
      Když jsem řekl, že ano, ptal se mne, čím jsem vyučený. Srdce mi náhle zůstalo skoro stát. Nyní se rozhodne o tvém dalším životě! Nedostaneš-li to místo, můžeš se jít zas utopit. Když jsem mu řekl, že jsem vyučený košikář, plácl mě na rame

163

no jako rekrutovi při odvodu a řekl radostně: "Košikáře právě hledáme. Já vás přijímám do práce, dostanete tři koruny čtyřicet haléřů denního platu, budeme-li spokojeni, dostanete brzy přidavek."
      Když nahlédl do mě pracovní knížky, povídá: "Vy jste se vyučil v ústavě pro výchovu nevidomých v Brně." "Ano, prosím," odpověděl jsem.
      Počkejte, až přijmu ostatní dělníky, já vás sám zavedu na vaše pracoviště."
[/]
      Měl jsem takovou radost z toho mého štěstí, že jsem zas našel práci, že bych objímal celý svět. Asi za čtvrt hodiny povídá pan inženýr: "Tak již můžeme jít. Zde máte vaši pracovní známku, padesát tři, tu si zde z této tabule každé ráno vezmete a večer ji tam zase pověsíte.
      Jaká shoda okolností to byla, že jsem měl to samé číslo, jako jsem měl v ústavě!
      Připravili O. Sirovátka a M. Šrámková
[/]

VÝSTAVA

Sovětské užité umění [obsah]

Galerie Jaroslava Frágnera v Praze na Betlémském náměstí, 11. ledna až 4. února 1973 Svaz českých výtvarných umělců a Svaz výtvarných umělců SSSR uspořádaly prodejní výstavu užitého a lidového umění z různých republik SSSR v intimním prostředí Frágnerovy galerie v sousedství Betlém[/]ské kaple. Vystavené předměty byly většinou krásné a poměrně levné, a proto se setkaly s tak velkým ohlasem u návštěvníků, že značná část, zejména keramika, závěsné tapiserie a dymkovské hračky, byla vyprodána už při vernisáži. Pobaltské republiky se představily především užitým uměním z kameniny a velmi vkusnými uměleckými výrobky z kůže, ruské umění zastupovaly [/] tkaniny a výšivky silně ovlivněné lidovou tradicí a jedinečné palešské lakované krabičky, Ukrajinskou SSR pestrá keramika, výšivky a hutnické sklo. Návštěvníka nejvíce zaujala velice jednoduchá, ale i tvarově i barevně neobyčejně působivá tádžická keramika, motivicky i v barvách zajímavý závěs z valchovaného sukna, pěkné koberce a hedvábné šátky nezvyklé barevné skladby a odvážných vzorů.
      Pražské národopisné muzeum pro své sbírky zakoupilo výběr z tradičně vyráběných nádob z březové kůry, vrubořezem zdobené prkénko, několik zvlášť jemně malovaných palešských lakových krabiček a dva dřevěné, polychromované ptáky s křídly a ocasy ze štípaného dřeva. Je třeba litovat, že proslulé dymkovské hračky byly hned vyprodané a že je nelze v Československu získat. Výstava ukázala vysokou uměleckou i řemeslnou úroveň vystavených výrobků. Obsahovala předměty, které nejsou u nás běžně k dostání. Bylo by však vítané, aby byly dovezeny častěji a mohli si je zakoupit i další zájemci, především státní sbírky. Sovětští pořadatelé přislíbili prodejní výstavu zopakovat ve větším rozsahu. Alena Plessingerová

164

OBSAH

Studie

Martin Slivka: Katalogizácia národopisných filmov . . . 85
Marie Havelková-Šťastná: z lidových dokumentů o tuřanském kroji . . . 91
Antonín Satke: Vyprávěč-humorista a satirik nejčastější typy v současném prozaickém folklóru . . . 105

Jubilea

Prof. Rudolf Žatko šesťdesiatročný (Andrej Sulitka) . . . 129
Joža Ország Vranecký šedesátiletý (Jaroslav Štika) . . . 132

Knihy

V. Ju. Krupjanskaja, N. S. Poliščuk, Kultura i byt rabočich gornozavodskogo Urala (Olga Skalníková) . . . 133
V. Štiftar, Cigani. Minulost v sedanjosti (František Jordán) . . . 135
Jaroslav Kramařík, Kozina a Lomikar v chodské lidové tradici (Olga Jerová) . . . 136
Gunda Béla, A debreceni Kossuth Lajos tudományegyetem tenárainak munkássága 2 (Richard Jeřábek) . . . 138
Ej - haj gyöngyvirág (Richard Jeřábek) . . . 138
Vladimír Scheufler, Lidové hrnčířství v českých zemích (Jan Souček) . . . 139
Ludvík Kunz, Lidová výklenková plastika ze sbírek
      Etnografického ústavu Moravského muzea v Brně (Jan Souček) . . . 140
Slavomil Ravik, Svět starožitností (Josef Bílek) . . . 141
Documentatie Landelijke Bouwkunst (Josef Vařeka) . . . 141

Sborníky

Ľudová kultúra v Karpatoch (Josef Tomeš) . . . 142
Národopisný věstník československý 7 (Josef Vařeka) . . . 144
Ethnographia (Peter Maráky) . . . 145
Studii şi cercertari (Alexandra Navrátilová) . . . 146
Agrikultúra (Jaroslav Štika) . . . 148
Zaniklé středověké vesnice v ČSSR ve světle archeologických výzkumů, díl I. (Jan Souček) . . . 148
Studie o polabském lidovém kronikářství (Svatopluk Šebek) . . . 149
Lidové obyčeje při narození dítěte ve Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka, 13/1972 (Alena Plessingerová) . . . 150
Neobvyklý kalendár (Viera Gašparíková) . . . 151
Seznam knih a časopisů z mezinárodní výměny publikací Ústavu lidového umění ve Strážnici za rok 1972 (připravila Anna Rýznarová) . . . 152

Scénický folklór

Jánošík malovaný zpěvem a tancem v Brně (Jindřich Uher) . . . 157
Dva moravské večery v pražském národopisném muzeu (Alena Plessingerová) . . . 158

Konference

Tradice lidové kultury v životě socialistické společnosti (Jan Souček) . . . 159
Zasedání Československé sekce Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatské oblasti (Josef Tomeš) . . . 159
Specifičnost využití filmové techniky v etnografii (Josef Tomeš) . . . 160

Nálezová zpráva

Kronika lidského osudu (O. Sirovátka-M. Šrámková) . . . 161
Výstava Sovětské užité umění (Alena Plessingerová) . . . 164

Autorem kreseb motivů výšivek z Brněnska je Petr Fajkus.